Beltrum, Grolseweg 21, vastgesteld wijzigingsplan

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
vastgesteld
Locatie (postcode)
  • 7156LB 21
Publicatiedatum
21-04-2021
Einddatum
02-06-2021
Kaart behorende bij: Beltrum, Grolseweg 21, vastgesteld wijzigingsplan

Beschrijving

Voor het perceel Grolseweg 21 in Beltrum geldt het bestemmingsplan “Buitengebied” (Eibergen). In dit bestemmingsplan staat dat het perceel mag worden gebruikt voor het agrarisch bedrijf. Na een wijziging van het bestemmingsplan kan de gemeente toestaan dat het perceel mag worden gebruikt voor woondoeleinden. Hiervoor hebben burgemeester en wethouders op 16 april 2021 het bestemmingsplan “Buitengebied, wijziging 2021-2 (Grolseweg 21 Beltrum” vastgesteld.

Inzage

Het besluit met de bijlagen, waaronder het bestemmingsplan “Buitengebied, wijziging 2021-2 (Grolseweg 21 Beltrum)”, ligt ter inzage van 22 april tot en met 2 juni 2021 in de Publiekswinkel, Marktstraat 1 in Borculo. Wilt u het plan op het gemeentehuis inzien, dan maakt u hiervoor eerst via 0545 - 250 250 een afspraak.
Deze publicatie, het besluit en het vastgestelde bestemmingsplan met de bijlagen kunt u ook vinden op de gemeentelijke website www.gemeenteberkelland.nl, onder ‘Bestemmingsplannen’ en ‘Ter inzage’. U kunt het vastgestelde bestemmingsplan en de bijlagen ook bekijken via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer van het plan is NL.IMRO.18590000WPBGB20210002.

Beroep

Een belanghebbende kan binnen deze termijn tegen het vastgestelde bestemmingsplan beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA in Den Haag.
Het instellen van beroep is mogelijk voor belanghebbenden die bij burgemeester en wethouders tijdig zienswijzen inbrachten tegen het ontwerpbestemmingsplan en voor belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest.

Inwerkingtreding en voorlopige voorziening

Het bestemmingsplan treedt in werking op 3 juni 2021 tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Een belanghebbende kan zo’n verzoek pas indienen na het indienen van een beroepschrift.