Beltrum, Grutto-Meester Nelissenstraat, vastgesteld bestemmingsplan

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
vastgesteld
Locatie (postcode)
  • 7156HA 2
Publicatiedatum
31-03-2021
Einddatum
12-05-2021
Kaart behorende bij: Beltrum, Grutto-Meester Nelissenstraat, vastgesteld bestemmingsplan

Beschrijving

Op 16 maart 2021 heeft de gemeenteraad van Berkelland het bestemmingsplan “Beltrum, ABCTA-terrein 2017, herziening 2020-1 (Grutto)” vastgesteld. Met dit bestemmingsplan wordt het mogelijk om in een deel van het groene gebied op het voormalige ABCTA-terrein, vier woningen te bouwen. Twee aan de Meester Nelissenstraat en twee aan de Grutto.

Voor dit bestemmingsplan is geen exploitatieplan vastgesteld.

Inzage

Het ongewijzigd vastgestelde bestemmingsplan met de bijlagen ligt ter inzage van 1 april tot en met 12 mei 2021 in de Publiekswinkel, Marktstraat 1 in Borculo. Wilt u het plan op het gemeentehuis inzien, dan maakt u hiervoor via 0545 - 250 250 een afspraak.

Deze publicatie, het vastgestelde bestemmingsplan en de bijlagen kunt u ook vinden op de gemeentelijke website www.gemeenteberkelland.nl, onder ‘Bestemmingsplannen’ en ‘Ter inzage’. U kunt het vastgestelde bestemmingsplan en de bijlagen ook bekijken via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer van het plan is NL.IMRO.1859.BPBTM20200003-0100.

Beroep

Een belanghebbende kan binnen deze termijn tegen het vastgestelde bestemmingsplan beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA in Den Haag.
Het instellen van beroep is mogelijk voor belanghebbenden die bij de gemeenteraad op tijd zienswijzen hebben ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan en voor belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest.

Inwerkingtreding en voorlopige voorziening

Het bestemmingsplan treedt in werking op 13 mei 2021 tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Een belanghebbende kan zo’n verzoek pas indienen na het indienen van een beroepschrift.