Eibergen, Haaksbergseweg 28, vastgesteld wijzigingsplan

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
vastgesteld
Locatie (postcode)
  • 7151MA 28
Publicatiedatum
02-06-2021
Einddatum
14-07-2021
Kaart behorende bij: Eibergen, Haaksbergseweg 28, vastgesteld wijzigingsplan

Beschrijving

Voor het perceel Haaksbergseweg 28 in Eibergen geldt het bestemmingsplan “Buitengebied” (Eibergen). In dit bestemmingsplan staat dat het perceel mag worden gebruikt voor het agrarisch bedrijf. Burgemeester en wethouders hebben op verzoek van de eigenaren besloten om toe te staan dat het perceel mag worden gebruikt voor de woonfunctie. Hiervoor hebben zij op 25 mei 2021 het bestemmingsplan “Buitengebied, wijziging 2021-3 (Haaksbergseweg 28 Eibergen)” vastgesteld.

Inzage

Het besluit met de bijlagen, waaronder het bestemmingsplan “Buitengebied, wijziging 2021-3 (Haaksbergseweg 28 Eibergen)”, ligt van 3 juni tot en met 14 juli 2021 ter inzage in de Publiekswinkel, Marktstraat 1 in Borculo.
Deze publicatie, het besluit en het vastgestelde wijzigingsplan met de bijlagen kunt u ook vinden op de gemeentelijke website www.gemeenteberkelland.nl, onder ‘Bestemmingsplannen’ en ‘Ter inzage’. U kunt het vastgestelde wijzigingsplan en de bijlagen ook bekijken via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer van het plan is NL.IMRO.18590000WPBGB20210003.

Beroep

Een belanghebbende kan binnen deze termijn tegen het vastgestelde wijzigingsplan beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA in Den Haag.

Inwerkingtreding en voorlopige voorziening

Het bestemmingsplan “Buitengebied, wijziging 2021-3 (Haaksbergseweg 28 Eibergen)” treedt in werking op 15 juli 2021 tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Een belanghebbende kan zo’n verzoek pas indienen na het indienen van een beroepschrift.

Overeenkomst

Voor dit bestemmingsplan is geen exploitatieplan vastgesteld. Wel is met de eigenaar van het perceel een overeenkomst gesloten over het verhalen van eventueel uit te keren tegemoetkomingen in schade (vroeger ‘planschade’). Deze overeenkomst is gesloten voordat het wijzigingsplan werd vastgesteld. Het is daarom een anterieure overeenkomst zoals bedoeld in artikel 6.24, eerste lid van de Wet ruimtelijke ordening. Een zakelijke beschrijving van de overeenkomst ligt ook ter inzage. Tegen deze overeenkomst en de zakelijke beschrijving kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld.