Eibergen, Karel Doormanstraat e.o., vastgesteld bestemmingsplan

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
vastgesteld
Locatie (postcode)
  • 7151DB 51
Publicatiedatum
31-03-2021
Einddatum
12-05-2021
Kaart behorende bij: Eibergen, Karel Doormanstraat e.o., vastgesteld bestemmingsplan

Beschrijving

Op 16 maart 2021 heeft de gemeenteraad van Berkelland het bestemmingsplan “Eibergen, Woongebieden 2011, herziening 2020-2 (Willem Sluiterschool e.o.)” vastgesteld. In dit bestemmingsplan staat dat het gebied mag worden gebruikt voor woningbouw en openbaar groen.

Inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan met de bijlagen ligt ter inzage van 1 april tot en met 12 mei 2021 in de Publiekswinkel, Marktstraat 1 in Borculo. Voor het inzien daarvan kunt u contact opnemen met de Publiekswinkel via telefoonnummer 0545 – 250 250.

Deze publicatie, het vastgestelde bestemmingsplan en de bijlagen kunt u ook vinden op de gemeentelijke website www.gemeenteberkelland.nl, onder ‘Bestemmingsplannen’ en ‘Ter inzage’. U kunt het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan en de bijlagen ook bekijken via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer van het plan is NL.IMRO.1859.BPEBG20200007-0100.

Beroep

Een belanghebbende kan binnen deze termijn tegen het vastgestelde bestemmingsplan beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA in Den Haag.
Het instellen van beroep is mogelijk voor belanghebbenden die bij de gemeenteraad op tijd zienswijzen hebben ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan en voor belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest. Tegen de gewijzigd vastgestelde onderdelen van het bestemmingsplan kan elke belanghebbende beroep instellen.

Inwerkingtreding en voorlopige voorziening

Het bestemmingsplan treedt in werking op 13 mei 2021 tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Een belanghebbende kan zo’n verzoek pas indienen na het indienen van een beroepschrift.