Verenigingsondersteuning 2016 - 2018

Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan verenigingen (met volledige rechtsbevoegdheid) en stichtingen die:

 • statutair gevestigd zijn in de gemeente Berkelland en
 • die daar (grotendeels) hun feitelijke werkzaamheden hebben en
 • die daadwerkelijk actief zijn op het terrein van sport, cultuur en welzijn
 • die in belangrijke mate draaien met de inzet van vrijwilligers.

Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Verenigingen/stichtingen kunnen besluiten om hun administratie niet zelf te doen, maar te laten verzorgen door een externe partij. Het kan gaan om ondersteuning op het administratieve vlak, zoals uitvoering van de financiële administratie, de ledenadministratie, de loonadministratie, verzorging van de Btw aangifte en/of het verzorgen van de jaarstukken. U kunt alleen subsidie aanvragen als u voor de eerste keer een marktpartij benadert.

De activiteiten die de marktpartij verricht hebben tot doel:

 •  het ontlasten van vrijwilligers en/of
 •  het professioneel ondersteunen van het bestuurswerk en/of
 •  het versterken van de bestuurskracht van de vereniging of stichting.

Voorwaarden

 1. Een aanvraag tot subsidie moet vergezeld gaan van een na 1 juli 2016 opgemaakte opdrachtbevestiging van - of een getekende overeenkomst met een marktpartij voor administratieve dienstverlening aan de aanvragende stichting of vereniging. In de overeenkomst staan in ieder geval de te leveren diensten, de tarieven en de duur van de overeenkomst.
 2. Het college van burgemeester en wethouders neemt uiterlijk vier weken na ontvangst van de aanvraag een besluit over het vaststellen van de subsidie.

Bijzonderheden

 1. Er kan slechts eenmaal een subsidie aangevraagd en verstrekt worden.
 2. Er is nog nooit een marktpartij benaderd voor het uitvoeren van administratieve taken.
 3. Er wordt alleen subsidie verleend als de subsidiepot nog niet leeg is voor dat jaar. Is de subsidiepot leeg dan schuift de aanvraag door naar het volgende jaar. Er is jaarlijk € 25.000,-- beschikbaar.
 4. Het beoordelen van complete subsidieaanvragen gebeurt op volgorde van binnenkomst.
 5. De regeling vervalt uiterlijk op 31 december 2018.

Aanvraag

Het aanvragen van de subsidie doet u door middel van het digitale formulier 'Verenigingsondersteuning' .

U kunt hierbij gebruik maken van DigiD. Dit heeft als groot voordeel dat u een deel van de vragen niet hoeft in te vullen. U kunt uw aanvraag ook digitaal 'volgen' via "mijn gemeente". Wilt u geen DigiD gebruiken? Dat kan ook. U zult dan meer gegevens moeten invullen en u kunt uw aanvraag niet digitaal volgen.

Lukt het niet om een aanvraag digitaal in te dienen dan kunt u contact opnemen met ons, (0545) 250 250.