Publicatie

Inspraak voorontwerpbestemmingsplan “Buitengebied Berkelland 2016”

Voor het grootste gedeelte van het buitengebied van de gemeente Berkelland gelden nog de bestemmingsplannen van de voormalige gemeenten Borculo, Eibergen, Neede en Ruurlo. De gemeente wil deze bestemmingsplannen vervangen door één nieuw bestemmingsplan voor het buitengebied van Berkelland. Zij heeft daarom het voorontwerpbestemmingsplan “Buitengebied Berkelland 2016” opgesteld.

Het voorontwerpbestemmingsplan

Het voorontwerpbestemmingsplan gaat over vrijwel het hele gemeentelijke buitengebied. Gebieden waarvoor in de afgelopen jaren al digitale bestemmingsplan zijn vastgesteld, zijn er namelijk niet allemaal opnieuw in meegenomen. Dit geldt onder meer voor de terreinen van het voormalige FPC Oldenkotte en de voormalige Stichting Rentray in Rekken, maar bijvoorbeeld ook voor het perceel Groenloseweg 2 in Haarlo waarvoor in 2016 een bestemmingsplan is vastgesteld voor de vestiging van een crematorium. In de toelichting bij het voorontwerpbestemmingsplan is aangegeven welke percelen geen deel uitmaken van het plangebied.

Wat legt het nieuwe bestemmingsplan vast

Het nieuwe bestemmingsplan voor het buitengebied van Berkelland legt vooral de bestaande situatie in het buitengebied vast. Daarbij kent het voorontwerpbestemmingsplan ook een regeling die moet voorkomen dat de uitstoot van stikstof vanuit het plangebied toeneemt. Wel kent het bestemmingsplan mogelijkheden om mee te werken aan nieuwe ontwikkelingen als deze passen binnen de randvoorwaarden die het voorontwerpbestemmingsplan stelt. Op deze manier kan de gemeente via het nieuwe bestemmingsplan dus ook flexibel inspelen op toekomstige plannen.
Het inmiddels onherroepelijk geworden Tracébesluit voor de N18 is nog niet verwerkt in het voorontwerpbestemmingsplan. Hiervoor start binnenkort namelijk een aparte bestemmingsplanprocedure.

Het milieueffectrapport (Plan-MER)

Bij het voorontwerpbestemmingsplan is een milieueffectrapport (Plan-MER) opgesteld waarin de milieueffecten van het nieuwe bestemmingsplan zijn onderzocht. Het Plan-MER maakt als bijlage deel uit van het voorontwerpbestemmingsplan “Buitengebied Berkelland 2016”. Tijdens de inspraakprocedure wordt het Plan-MER toegezonden aan de Commissie voor de milieueffectrapportage met het verzoek om daarover een advies af te geven.

Inloopbijeenkomsten

De gemeente organiseert vijf inloopbijeenkomsten over het voorontwerpbestemmingsplan “Buitengebied Berkelland 2016”. Tijdens deze bijeenkomsten kunt u het voorontwerp en het Plan-MER bekijken en daarover vragen stellen aan de aanwezige medewerkers van de gemeente. De inloopbijeenkomsten duren van 15.00 uur tot 21.00 uur en vinden plaats op de volgende data en locaties:

  • dinsdag 9 mei 2017: Café-Restaurant-Zalencentrum Baan, Dorpsstraat 6 in Geesteren;
  • donderdag 11 mei 2017: Buitencentrum Kerkemeijer, Ruurloseweg 51 in Borculo;
  • woensdag 17 mei 2017: Café Kerkemeijer, Rekkenseweg 44 in Rekken;
  • maandag 29 mei 2017: Café-Restaurant-Zalencentrum Hassink, G.L. Rutgersweg 41 in Noordijk;
  • woensdag 31 mei 2017: Zalencentrum Dute, Mr. Nelissenstraat 16 in Beltrum.

De gemeente nodigt via deze publicatie iedereen uit om het voorontwerpbestemmingsplan en het Plan-MER in te zien.

Inspraakmogelijkheden

Het voorontwerpbestemmingsplan “Buitengebied Berkelland 2016” met de bijlagen, waaronder het plan-MER, ligt van 19 april tot en met 13 juni 2017 ter inzage in de Publiekswinkel, Marktstraat 1 in Borculo. Binnen deze periode van acht weken kan iedereen zijn mening geven over het voorontwerpbestemmingsplan. Dit heet het indienen van zienswijzen. U kunt schriftelijk zienswijzen indienen door een brief te sturen naar burgemeester en wethouders van Berkelland, Postbus 200, 7270 HA in Borculo. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met het Team dienstverlening omgeving, telefoonnummers 0545-250 317 en 0545-250 320. Ook wanneer u vragen heeft over het voorontwerpbestemmingsplan of het Plan-MER, kunt u via deze telefoonnummers contact opnemen.

Deze publicatie, het voorontwerpbestemmingsplan en de bijlagen kunt u ook vinden op de gemeentelijke website. U kunt het voorontwerpbestemmingsplan en de bijlagen ook bekijken via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer van het plan is NL.IMRO.1859.BPBGB2016-0001. De gemeente heeft het voorontwerpbestemmingsplan ook toegezonden aan overheden en instanties die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening.