Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Voorontwerp N18

Inspraak voorontwerpbestemmingsplan N18

Hieronder staan de docementen die betrekking hebben op het voorontwerpbestemmingsplan N18.
Dit voorontwerp is gebaseerd op Tracébesluit N18 Varsseveld-Enschede, zoals dat op 20 augustus 2013 door de Minister van Infrastructuur en Milieu is vastgesteld. Dit Tracébesluit is op 8 april 2015 onherroepelijk geworden door een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Beperking mogelijkheid tot indienen zienswijzen

In artikel 13, tiende lid van de Tracéwet is bepaald dat geen zienswijzen kunnen worden ingediend ten aanzien van een bestemmingsplan voor zover dat zijn grondslag vindt in een onherroepelijk Tracébesluit. Reden hiervoor is dat al beroep heeft opengestaan tegen dat Tracébesluit en het niet mogelijk is om dat Tracébesluit opnieuw ter discussie te stellen via een beroepsprocedure over het bestemmingsplan. Om deze reden is het niet mogelijk om in de verdere procedure zienswijzen in te dienen ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan of beroep in te stellen ten aanzien van het vastgestelde bestemmingsplan voor zover dat de aanleg van de nieuwe N18 en de daarbij behorende voorzieningen en maatregelen mogelijk maakt op de manier zoals beschreven in het Tracébesluit N18 Varsseveld – Enschede.

De documenten:

Publicatie inspraak (pdf, 170 kB)
Regels (3 MB)
Toelichting (5 MB)
Bijlagen toelichting (pdf, 11 MB)
Verbeelding (7 MB)

 

Website ruimtelijkeplannen.nl

Het plan is ook te bekijken op de website ruimtelijkeplannen.nl