Tegemoetkoming in schade (planschade)

Is de waarde van uw woning of pand gedaald door een planologische maatregel? Of is het door die maatregel minder prettig wonen? Dan is er sprake van planschade en heeft u misschien recht op planschadevergoeding. Een planologische maatregel is bijvoorbeeld de aanleg van een snelweg of de bebouwing van een stuk natuur.

Recht op vergoeding

U heeft recht op een schadevergoeding als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • U bent eigenaar van de betreffende woning of het pand. Als u huurder bent, kunt u geen verzoek tot planschadevergoeding indienen.
 • U heeft schade geleden door een waardevermindering van uw woning of pand. Of uw woongenot is aantoonbaar verminderd.
 • De schade is veroorzaakt door een planologische maatregel.
 • U kon de schade niet voorzien toen u de woning of het pand kocht.
 • De schade is niet al op andere wijze vergoed.
 • U zit nog binnen de termijn van 5 jaar na het van kracht worden van de planologische maatregel.

Kosten

U betaalt een wettelijk vastgelegd bedrag van € 300,- voordat de gemeente uw verzoek in behandeling neemt. Dit geld krijgt u alleen terug als uw claim wordt erkend.

Aanvraag

Een verzoek om tegemoetkoming in schade dient u in bij het college van burgemeester en wethouders. Dat doet u door het daarvoor vastgestelde “Aanvraagformulier tegemoetkoming in schade” in te vullen.

Verdere procedure

 • Het college zal pas over uw verzoek beslissen als de planologische wijziging onaantastbaar is. Dit wil zeggen dat het bestemmingsplan tot aan de hoogste instantie is goedgekeurd en dus onherroepelijk is vastgesteld.
 • De gemeente heeft een verordening vastgesteld voor de tegemoetkoming in schade. Daarin is een termijn gesteld waarbinnen het college moet beslissen.
 • Op grond van deze regeling zal het college het verzoek in handen leggen van een onafhankelijke schadebeoordelingscommissie.
 • Deze commissie stelt u in de gelegenheid om uw verzoek toe te lichten of aan te vullen. Hiervan stelt de commissie een verslag op.
 • De commissie stelt een advies op.
 • Het college beslist naar aanleiding van dit advies.
 • Als u het niet eens bent met deze beslissing, dan kunt u bij het college een bezwaarschrift indienen.
 • Tegen de beslissing van het college over uw bezwaarschrift kunt u beroep instellen bij de rechtbank.
 • Tegen de uitspraak van de rechtbank kunt u in hoger beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Vragen

Voor meer informatie over de tegemoetkoming in schade kunt u contact opnemen met de gemeente.

Verzoek om vergoeding of tegemoetkoming planschade indienen

U kunt alleen planschadevergoeding eisen als de planologische maatregel direct effect op uw woning of pand heeft. In alle andere gevallen (dus als er sprake is van indirecte effecten) spreekt men van planschadetegemoetkoming. Een verzoek om vergoeding of tegemoetkoming in schade dient u in bij het college van burgemeester en wethouders. Dat doet u:

Schriftelijk

U schrijft een verzoekbrief aan het college van burgemeester en wethouders. Daarin motiveert u waarom u in aanmerking denkt te komen voor de vergoeding of tegemoetkoming. Bij de brief voegt u eventueel het taxatierapport waarin de waardevermindering naar voren komt.