Wijzigen van bestemmingsplan

Wilt u een verzoek indienen tot het wijzigen van een bestemmingsplan? In sommige gevallen kan de gemeente de bepalingen in het bestemmingsplan wijzigen. Dit kan van belang zijn als u een aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ingediend die in strijd is met de bepalingen in het bestemmingsplan.
 
De gemeente kan alleen medewerking verlenen aan uw wijzigingsverzoek als de mogelijkheid tot wijziging van het bestemmingsplan ook al in dit plan is opgenomen. Een wijzigingsbevoegdheid maakt deel uit van het plan en kan, zolang de bestemming nog niet is verwezenlijkt, worden uitgevoerd.

Kosten

Voor het behandelen van een verzoek tot wijziging van een bestemmingsplan moet u leges betalen. De leges voor het behandelen van zo’n verzoek zijn € 6.583,-- (2021).

Toelichting kosten

Bij een wijziging van een bestemmingsplan moeten soms ook onderzoeken worden uitgevoerd. De kosten daarvan blijven voor rekening van de aanvrager die de onderzoeken ook zelf moet aanleveren.