Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Bomen kappen

Bent u van plan om een boom te kappen of drastisch te snoeien en bent u eigenaar van die boom? Dan moet u meestal een omgevingsvergunning activiteit kappen aanvragen bij de gemeente. Ook kan een omgevingsvergunning uitvoering werk nodig zijn. Dit is geregeld in de "Omgevingsverordening bijzondere bomen en - groene structuren 2010". Hieronder leggen wij in het kort samengevat de regels uit. Heeft u nog twijfels, is iets niet duidelijk of wilt u meer informatie? Belt u dan naar de gemeente, telefoon 0545 - 250 250.

Voorwaarden

Vergunning activiteit kappen nodig?

Bomen op erven en in tuinen kunnen zonder vergunning activiteit kappen worden gekapt, tenzij ze voorkomen op  de Bijzondere bomenlijst voor bomen op erven en in tuinen binnen de bebouwde kom of de Bijzondere bomenlijst voor bomen op erven en in tuinen buiten de bebouwde kom.

Voor alle overige bomen heeft u altijd een vergunning activiteit kappen nodig.

Wanneer valt een houtopstand onder de Boswet?

De Boswet is van toepassing op bomen die onderdeel uitmaken van een houtopstand dan 10 are of van een rijbeplanting bestaande uit meer dan 20 bomen. De Boswet geldt alleen buiten de ”Bebouwde kom Boswet”. Als u bomen wilt kappen die onder de Boswet vallen moet u tenminste één maand van tevoren een melding doen bij de Rijksdienst voor ondernemend Nederland. De provincie beoordeelt de melding en houdt toezicht op de herplant.

Bestemmingsplan/omgevingsvergunning uitvoering werk

Het kan zijn dat u op grond van het bestemmingsplan ook een omgevingsvergunning uitvoering werk (voorheen aanlegvergunning) nodig heeft. Hierover kunt u het beste contact opnemen met de gemeente.

Bijzonderheden

Uitzonderingen waarvoor u geen omgevingsvergunning hoeft aan te vragen en geen melding Boswet hoeft te doen:

Het periodiek vellen van hakhout. Als de houtopstand voor de eerste keer wordt afgezet is wel een vergunning activiteit kappen noodzakelijk.

  • Het uitvoeren van regulier onderhoud en het uitvoeren van dunning.
  • Het periodiek knotten of kandelaberen als cultuurmaatregel bij daarvoor geschikte boomsoorten.

Aanvragen

Via het omgevingsloket kunt u een aanvraag indienen. De gemeente kan aan de vergunning bepaalde voorwaarden verbinden, zoals een herplantplicht.

Wanneer kunt u kappen?

Na de vergunningverlening moet u 6 weken wachten voordat u de werkzaamheden mag uitvoeren. Binnen deze termijn kunnen belanghebbenden bezwaar indienen tegen de verleende vergunning.