Borculo (Elbrink II)

De gemeente Berkelland verkoopt 5 bouwkavels aan de westelijke rand van Borculo op plan Elbrink II. Hier leest u meer informatie over de locatie, de kavels en de inschrijfprocedure. De inschrijving start op 3 mei en duurt t/m 16 mei 2021. Wilt u een woning bouwen op Elbrink II in Borculo? Dan kunt u zich hiervoor inschrijven.

Over het bouwplan

De kavels zijn gelegen aan de westelijke rand van Borculo in de woonwijk Elbrink II. De beoogde woningen liggen op de hoek van de Magistraat en de Heure en vallen buiten de milieucirkel van de voormalige RWZI. De wijk is hier ruimtelijk opgezet met aandacht voor groen en waterberging.

De gemeente geeft de kavels in deze wijk uit in het kader van particulier opdrachtgeverschap. Dit betekent dat de koper in eigen opdracht een woning op de kavel bouwt. 4 van de kavels zijn bedoeld voor twee-onder-een-kapwoningen en hebben een omvang van 394 m2 tot 490 m2. De vijfde kavel heeft een oppervlakte van 726 m2 en is bedoeld voor een vrijstaande woning. Op onderstaande tekening wordt het plan en de verkaveling weergegeven. De kaveltekeningen zijn onderaan deze pagina te downloaden.

elbrink
 

Kavelprijzen

In onderstaand schema worden de beschikbare kavels weergegeven met de prijzen. De prijzen zijn exclusief BTW en de kosten voor de overdracht. 

Kavel Woningtype Oppervlakte Prijs excl.
1 2-onder-1-kap 490 m² € 112.700
2 2-onder-1-kap 394 m² €   90.620
3 2-onder-1-kap 399 m² €   91.770
4 2-onder-1-kap 401 m² €   92.230
5 Vrijstaand 726 m² € 169.380

 

De vermelde kavelprijzen gelden tot 1 juli 2021 en zijn van toepassing als de koopovereenkomst voor 1 juli 2021 is vastgelegd. Per 1 juli kan er sprake zijn van een mogelijke prijsbijstelling en gelden de dan vastgestelde kavelprijzen. 

Waar moet ik rekening mee houden als ik ga bouwen?

De gemeente Berkelland hoopt dat woningen worden gebouwd die levensloopbestendig zijn. Daarnaast moet rekening worden gehouden met het feit dat nieuwbouwwoningen geen aardgasaansluiting meer krijgen. En natuurlijk moet worden voldaan aan alle randvoorwaarden met betrekking tot bodemkwaliteit, Bouwbesluit, energie (BENG), bestemmingsplan en welstand. Alle informatie hierover is beschreven in de informatiebrochure.

Hoe kom ik aan een kavel?

De inschrijving voor deze kavels start op maandag 3 mei 2021 en duurt tot en met zondag 16 mei 2021. Via het inschrijfformulier is het mogelijk om uw interesse aan te geven. Dit formulier kunt u vervolgens sturen naar c.temorsche@gemeenteberkelland.nl. U krijgt een bevestiging van uw inschrijving via de mail. Vanwege het geringe aantal beschikbare kavels en de verwachte vraag/behoefte zal een loting plaatsvinden. De kavels worden niet vergeven op volgorde van binnenkomst, maar door middel van loting. 

De volgende regels zijn van toepassing op de inschrijving:
1.    Gegadigden melden zich door middel van een origineel inschrijfformulier, per (toekomstig) huishouden op betreffende kavel kan slechts één formulier worden ingediend, dat volledig en naar waarheid is ingevuld. 
2.    Gegadigden kunnen zich inschrijven voor 1 kavel. Het is dus niet mogelijk om u in te schrijven op alle kavels.
3.    De mogelijkheid voor inschrijven loopt af op 16 mei 2021. Te laat ingediende formulieren worden niet in behandeling genomen.  
4.    Het inschrijfformulier is persoonlijk en niet overdraagbaar; rechtspersonen kunnen zich niet inschrijven. 
5.    De notaris bepaalt door middel van een openbare verloting de rangorde van de aanmeldingen. 
6.    Het ruilen van kavels is uitgesloten. 

De gegadigden die in aanmerking komen voor een kavel krijgen een reservering voor 2 maanden. Dit wordt door de gemeente schriftelijk bevestigd en hieraan zijn geen kosten verbonden. Verlenging van reservering voor 2 maanden is mogelijk mits aangetoond kan worden dat aankoop van de kavel een serieuze optie is, bijvoorbeeld doordat reeds een omgevingsvergunning is ingediend. Mocht, om wat voor reden dan ook, het niet mogelijk zijn om de koop definitief te maken dan zal de reservering van de kavel vervallen aan de volgende gegadigde op de lijst.

Downloads

De uitgiftevoorwaarden en kaveltekeningen zijn hier te downloaden. 

Vragen?

Heeft u nog vragen over de inschrijfprocedure? Neem dan contact op met Corine te Morsche via c.temorsche@gemeenteberkelland.nl. Heeft u inhoudelijke vragen over de bouwkavels en de (on)mogelijkheden voor de bouw van uw huis? Neem dan contact op met Nick Lurvink, projectmanager van team Gebied, via 06-81876610 of n.lurvink@gemeenteberkelland.nl.