Haarlo (De Garver)

De gemeente Berkelland verkoopt 3 bouwkavels aan de westelijke rand van Haarlo, genaamd De Garver. De kavels betreffen de laatste 3 in bestaande woonwijk De Pas. Hier leest u meer informatie over de locatie, de kavels en de inschrijfprocedure. De inschrijving start op 31 maart en duurt tot en met 16 april 2021. Wilt u een woning bouwen op plan De Garver in Haarlo? Dan kunt u zich hiervoor inschrijven.

Over het bouwplan

De kavels zijn gelegen aan De Pas, de woonwijk direct ten zuiden van rivier de Berkel aan de Borculose kant van Haarlo. De wijk is grotendeels in de jaren ’90 van de vorige eeuw vormgegeven. Kavels op het meest westelijke deel van De Pas zijn vanaf circa 10 jaar geleden geleidelijk uitgegeven. De wijk is hier ruimtelijk opgezet met aandacht voor groen en waterberging. De gemeente geeft nu de laatste 3 kavels in deze wijk uit.

De gemeente geeft de kavels uit in het kader van particulier opdrachtgeverschap. Dit betekent dat de koper in eigen opdracht een woning op de kavel bouwt. De kavels hebben een omvang van 400 m2 tot 518 m² en zijn bedoeld voor vrijstaande woningen. Aan de voorzijde bevindt zich een stuk openbaar groen met bomen en waterberging. Verder grenzen de kavels aan de noord-, oost- en zuidzijde aan bestaande woonbebouwing, aan de westzijde bevindt het buitengebied. Op onderstaande tekening wordt het plan en de verkaveling weergegeven. 

Kavels De Garve

In onderstaand schema worden de beschikbare kavels weergegeven met de prijzen. De prijzen zijn exclusief de kosten voor de overdracht. 

Kavelnummer Oppervlakte Prijs (excl. BTW) Type woning
1 415 m² € 93.375 Vrijstaand
2 400 m² € 90.000 Vrijstaand
3 518 m² € 116.550 Vrijstaand

Riolering en hemelwaterafvoer

Per kavel is een rioolaansluiting voor de vuilwaterafvoer aanwezig. Mocht het noodzakelijk zijn dat de aansluiting wordt verlegd, zal de gemeente dit verzorgen. Hemelwater dient bovengronds te worden aanboden aan de openbare weg, bijvoorbeeld middels een uitstroomtegel. Het hemelwater stroomt vervolgens bovengronds richting de wadi. Dit heeft tot gevolg dat het niet is toegestaan om auto’s te wassen op straat. 

Omgevingsvergunning voor bouwen

Om een woning te mogen bouwen is het noodzakelijk dat de koper beschikt over een zogenaamde omgevingsvergunning voor het bouwen, de vroegere bouwvergunning. Daarvoor kan al vanaf het moment van een reservering een aanvraag worden ingediend bij de gemeente Berkelland, team Dienstverlening en Omgeving (0545-250 250). De vergunningverleners kunnen u de gewenste informatie over dit onderwerp verstrekken. 

Aan een vergunning zijn kosten in de vorm van leges verbonden: 

  • Bij bouwkosten tot € 200.000,- bedraagt het tarief 2,29 % waarbij een minimum geldt van € 219,-. 
  • Bij bouwkosten van € 200.000,- tot € 500.000,- bedraagt het tarief 1,91 % waarbij een minimum geldt van € 4.580,-. 
  • Bij bouwkosten van € 500.000,- tot € 1.000.000,- bedraagt het tarief 1,76 % waarbij een minimum geldt van
    € 9.550,-.

Bij bouwkosten gaat het om het bedrag exclusief BTW. 

Welstand 

Een te bouwen woning moet voldoen aan de eisen die daaraan worden gesteld in esthetisch, bouwkundig en planologisch opzicht. Het esthetisch aspect van een bouwplan wordt beoordeeld door de welstandscommissie. De welstandscommissie beoordeelt bouwplannen aan de hand van de geldende regels in het bestemmingsplan Haarlo, Dorp 2011.

Bestemmingsvoorschriften en plankaart 

Het bestemmingsplan Haarlo, dorp 2011 (onherroepelijk 30 mei 2012) geeft voorschriften voor de te realiseren bebouwing. Zo is in artikel 17 voor de bestemming “wonen” opgenomen hoe de woning binnen het bouwvlak moet worden gesitueerd op de kavel en wat maximale goot- en bouwhoogten zijn. In artikel 23.2 is beschreven aan welke parkeereisen moet worden voldaan, de parkeerplaatsen dienen op eigen terrein te worden gerealiseerd. Het bouwvlak van de bij het bestemmingsplan behorende plankaart is ook ingetekend op de kaveltekening, zodat u eenvoudig kunt zien hoe waar uw woning gesitueerd kan worden. 

Bouwbesluit en levensloopbestendigheid

Het bouwplan zal moeten voldoen aan de bepalingen van het Bouwbesluit en de Bouwverordening. Het gaat hierbij om zaken zoals veiligheid, lichttoetreding, kamerhoogten, brandveiligheid en energieprestatie. 

Daarnaast heeft de gemeente Berkelland de wens dat woningen levensloopbestendig worden uitgevoerd. Dat houdt in dat mensen in hun woning kunnen blijven wonen, ook als ze te maken krijgen met beperkingen in hun functioneren. Daarvoor dient een volledig woonprogramma (woonkamer, keuken, badkamer en slaapkamer) op de begane grond aanwezig te zijn of (in de toekomst) middels een (trap)lift bereikbaar te zijn. 

Bodem

Bodemkwaliteit

De gemeente Berkelland heeft in 2020 een verkennend bodemonderzoek laten uitvoeren (De Klinker Milieu, 26 augustus 2020, kenmerk K207481). Hieruit blijkt dat er vanuit milieu- hygiënisch oogpunt geen belemmeringen zijn voor woningbouw. In zowel boven- als ondergrond is geen van de geanalyseerde parameters verhoogd aangetoond. In het grondwater zijn de concentraties aan barium, zink en naftaleen licht verhoogd. Tijdens de werkzaamheden is geen asbestverdacht materiaal op of in de bodem aangetroffen, waardoor de locaties niet als asbestverdacht wordt aangemerkt. 

Na levering van de bouwkavel zal de gemeente geen grond meer aan- en/of afvoeren. Indien na het ontgraven van de bouwput toch sprake is van overtollige grond dan is de koper van de kavel zelf verantwoordelijk voor de afvoer van deze grond. Afhankelijk van het hergebruik van deze grond is vaak een partijkeuring op basis van het Besluit bodemkwaliteit noodzakelijk. De kosten voor dit onderzoek en het afvoeren van de overtollige grond zijn voor rekening van de koper. Ook de kosten voor het eventueel aanvoeren van grond zijn voor rekening van de koper.

Draagkracht bodem

Bij een bouwaanvraag dient u op basis van een sonderingsonderzoek van uw bouwkavel aan te geven welke fundering noodzakelijk is voor uw woning. Bij de gemeente zijn over de draagkracht van de bodem geen gegevens bekend. Als gegadigde/koper van een kavel is het dus verstandig dit vroegtijdig zelf te laten onderzoeken, dit bij voorkeur op basis van een (ontwerp)-bouwplan. De kosten van het onderzoek zijn voor uw rekening.

Hoe kom ik aan een kavel?

De inschrijving voor deze kavels start op woensdag 31 maart 2021 en duurt tot en met vrijdag 16 april 2021. Vanwege het geringe aantal beschikbare kavels en de verwachte vraag/behoefte zal een loting plaatsvinden. De kavels worden niet vergeven op volgorde van binnenkomst, maar door middel van loting. Via het inschrijfformulier is het mogelijk om uw interesse aan te geven. Dit formulier kunt u vervolgens sturen naar c.temorsche@gemeenteberkelland.nl. U krijgt een bevestiging van uw inschrijving via de mail. 

De volgende regels zijn van toepassing op de inschrijving:
1.    Gegadigden melden zich door middel van een origineel inschrijfformulier, per (toekomstig) huishouden één formulier, die volledig en naar waarheid is ingevuld. 
2.    Gegadigden kunnen zich inschrijven voor 1 kavel. Het is dus niet mogelijk om u in te schrijven op alle kavels.
3.    De mogelijkheid voor inschrijven loopt af op 16 april 2021. Te laat ingediende formulieren worden niet in behandeling genomen.  
4.    Het inschrijfformulier is persoonlijk en niet overdraagbaar; rechtspersonen kunnen zich niet inschrijven. 
5.    De notaris bepaalt door middel van een openbare verloting de rangorde van de aanmeldingen. 
6.    Het ruilen van kavels is uitgesloten. 

De gegadigden die in aanmerking komen voor een kavel krijgen een reservering voor 2 maanden. Dit wordt door de gemeente schriftelijk bevestigd en er zitten geen kosten aan verbonden. Verlenging van reservering voor 2 maanden is mogelijk. De houder van de reservering moet dan wel aannemelijk kunnen maken dat concrete acties plaatsvinden die kunnen leiden tot koop en bebouwing van de gereserveerde kavel. Mocht, om wat voor reden dan ook, het niet mogelijk zijn om de koop definitief te maken dan zal de reservering van de kavel vervallen aan de volgende gegadigde op de lijst.

Een besluit tot koop van een kavel moet schriftelijk aan de gemeente worden gemeld. Dit zal bij de gemeente leiden tot het opstellen van een koopovereenkomst. Na de ondertekening door de koper en verkoper biedt de gemeente de koopovereenkomst aan bij een notaris met het doel de akte van levering te regelen.

In de regel geschiedt kadastrale vastlegging van de verkaveling zodra een kavel bebouwd is. Medewerkers van het kadaster te Arnhem komen hiertoe naar Haarlo. Zij registreren de aanwijs van de grens, zoals deze door koper en verkoper (een medewerker van de gemeente) aan de hand van de verkavelingstekening zijn vastgesteld. De koper ontvangt van tevoren van het kadaster bericht van datum en tijdstip. Nadien ontvangt de koper van het kadaster opgave van de definitieve oppervlakte en gegevens waaronder het perceel in de openbare kadastrale registers is ingeschreven.

Algemene voorwaarden en kaveltekeningen

Vragen?

Heeft u nog vragen over de inschrijving of de uitgifte van de bouwkavels? Neemt u dan contact op met Nick Lurvink, projectmanager van team Gebied, via 06-81876610 of n.lurvink@gemeenteberkelland.nl.