Bestuurlijke boete

Geef uw gegevens door voor de Basisregistratie Personen!

Elke gemeente houdt persoonsgegevens bij over haar inwoners in de Basisregistratie Personen.
Deze gegevens worden gebruikt door vele (overheids-)instellingen. Zo hoeft u niet overal de wijzigingen in uw gegevens door te geven. Een wijziging zoals een verhuizing geeft u door aan ons.
In de Wet Basisregistratie Personen zijn de verplichtingen die u als burger heeft, opgenomen. Wij kunnen u een bestuurlijke boete opleggen als u bepaalde verplichtingen niet nakomt.
De hoogte van de boete kan variëren, maar is maximaal 325 euro.

Voorwaarden

Om welke verplichtingen gaat het?

  • Aangifte van adreswijziging (verhuizing) binnen Nederland: niet eerder dan vier weken voor de verhuizing en uiterlijk de vijfde dag na de dag van verhuizing.
  • Aangifte van vertrek naar het buitenland als u gedurende een jaar langer dan acht maanden buiten Nederland verblijft: niet eerder dan vijf dagen voor het vertrek en uiterlijk op de dag van het vertrek. Blijft er iemand op uw adres wonen? Dan moeten alle personen die vertrekken, persoonlijk aan de balie verschijnen.
  • Aangifte van vestiging uit het buitenland: uiterlijk de vijfde dag na de dag van vestiging. De verwachting moet zijn dat u twee derde van de tijd in het komende halfjaar in Nederland gaat verblijven. U bent dan verplicht alle feiten die in het buitenland hebben plaatsgevonden over uw persoonlijke staat te melden bij de gemeente. Daarbij gaat het om gegevens over uw naam, uw ouders, uw kinderen of gegevens over huwelijk of geregistreerd partnerschap.

Voor alle gevallen geldt dat wij u de verplichting kan opleggen om informatie te geven over uw aangifte, om documenten te overleggen of om persoonlijk aan de balie te komen.

Gegevens over geboorte, huwelijk, etc. in Nederland worden door de burgerlijke stand doorgegeven aan de basisregistratie. Hebben die feiten zich in het buitenland voorgedaan, dan bent u verplicht dat bij ons te melden.

Ook kan het zijn dat wij u oproepen om informatie te geven over het overlijden van een nauw familielid. Wij kunnen u dan verplichten om documenten over deze zaken te overleggen. De informatie uit deze documenten zijn van belang voor het bijhouden van de persoonsgegevens in de basisregistratie.

De verplichtingen zoals genoemd rusten ook op ouders en verzorgers van minderjarigen, waarbij gesteld kan worden dat jongeren van 16 of 17 jaar ook zelf hun verplichtingen mogen nakomen.

Wanneer een boete?

Als u een verplichting niet nakomt, riskeert u een boete. Als het gaat om een verplichting tot het doen van aangifte van vestiging, verhuizing of vertrek, zullen wij eerst proberen contact met u op te nemen en u wijzen op de aangifteplicht. Blijft u in gebreke, dan loopt u kans de boete te krijgen.
Indien de gemeente u verplicht om bijvoorbeeld een akte uit het buitenland te overleggen of persoonlijk langs te komen om informatie te geven voor de bijhouding van de basisregistratie, en u komt die verplichting niet na, kunt u een boete verwachten.
Een bijzondere bepaling in de wet is opgenomen voor iemand die bewust toelaat dat een ander op zijn woonadres is ingeschreven, terwijl hij weet dat dat niet juist is. Bijvoorbeeld door een verklaring van bewoning af te geven zodat die ander een frauduleuze aangifte van verhuizing kan doen. Beide personen zijn dan in overtreding en wij kunnen dan beide personen een bestuurlijke boete opleggen.

Bijzonderheden

Is bezwaar tegen de boete mogelijk?

Wij mogen niet zomaar een boete opleggen. Als wij van mening zijn dat u een verplichting niet bent nagekomen, zal dat moeten blijken uit bij de gemeente beschikbare informatie. Die informatie moet niet alleen aantonen dat u de verplichting niet bent nagekomen, maar ook dat dit aan u verwijtbaar is. Als aan u een bestuurlijke boete is opgelegd, kunt u daartegen bezwaar maken. U moet uw bezwaarschrift binnen zes weken indienen bij het college van burgemeester en wethouders. De gemeente zal uw bezwaarschrift behandelen en besluiten of dit gegrond is of niet. Indien gegrond, kan de boete worden ingetrokken. Indien niet gegrond, blijft de boete staan maar kunt u wel in beroep gaan bij de bestuursrechter.