Grondverzet, melden

Grondverzet zijn "alle werkzaamheden waarbij grond, zand of aarde wordt aangevoerd, afgevoerd, toegepast of opgeslagen".

Dit kan variëren van het uitgraven van een vijver, afgraven van de toplaag ten behoeve van natuurontwikkeling, het ophogen van een weiland tot het uitvoeren van een bodemsanering.

In veel gevallen is voor het grondverzet een melding op grond van het Besluit bodemkwaliteit noodzakelijk. Wanneer aan de regels van de Nota bodembeheer wordt voldaan mag grond en bagger zonder bodemonderzoek worden hergebruikt.

Voorwaarden

Wanneer moet ik grondverzet melden?

Een burger van de gemeente Berkelland die met eigen middelen grond verzet hoeft geen melding te doen bij het Meldpunt Bodemkwaliteit. Bijvoorbeeld als u bij de bouw van een erker 3m3 grond vrij krijgt en deze grond zelf afzet hoeft u geen melding te doen aan het Meldpunt Bodemkwaliteit. U bent zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de grond.
Voor bedrijven die minder dan 50 m3 grond verzetten is ook geen melding noodzakelijk bij het Meldpunt Bodemkwaliteit.

Al het andere grondverzet dient gemeld te worden bij het Meldpunt Bodemkwaliteit. Hergebruik van niet schone grond dient ook gemeld te worden bij het Meldpunt Bodemkwaliteit.

Wie moet het grondverzet melden?

Het melden van grondverzet is alleen van toepassing voor bedrijfmatig grondverzet. Dus een grondverzetbedrijf, grondbank of aannemer (ook een particulier die een aannemer inhuurt).

Kan ik alle grond hergebruiken?

Ernstig verontreinigde grond mag alleen onder strikte voorwaarden en onder bepaalde omstandigheden worden hergebruikt. De regels daarvoor staan in Besluit Bodemkwaliteit en de Wet bodembescherming.

Schone en licht verontreinigde grond mag worden toegepast onder de regels van het ‘Besluit bodemkwaliteit. Er is een Nota bodembeheer en een bodemkwaliteitskaart vast gesteld door de gemeente Berkelland. Aan de hand van de bodemkwaliteitskaart  is te zien tussen welke gebieden grond hergebruikt kan worden.
Wanneer aan de regels van de Nota bodembeheer wordt voldaan mag grond en bagger zonder bodemonderzoek worden hergebruikt.

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan het doen van een melding voor het hergebruik van grond op basis van de Nota bodembeheer en bodemkwaliteitskaart.

Bijzonderheden

Een bodemkwaliteitskaart is een kaart waarin het beheersgebied (regio Achterhoek waartoe de gemeente Berkelland behoort) is ingedeeld in meerdere zones met een 'vergelijkbare bodemkwaliteit'. Die zones zijn in eerste instantie gebaseerd op de historie van een gebied. Gebieden met eenzelfde historie hebben in het algemeen een vergelijkbare bodemkwaliteit. Vervolgens is statistiek toegepast op basis van de bodemonderzoeken in ons bodeminformatiesysteem. Aan de hand van de verkregen gegevens is de actuele bodemkwaliteit per zone bepaald.

 

De bodemkwaliteitskaart bevat twee zones van vergelijkbare kwaliteit, te weten: ‘Wonen’ en ‘Overig’.

  • De bodemkwaliteitszone ‘Wonen’ omvat het gebied met de oude dorpskernen en woonwijken die voor 1970 zijn gebouwd;
  • In de bodemkwaliteitszone ‘Overig’ liggen de buitengebieden en de nieuwbouwwijken.
  • Voor beide zones is een ontgravingkaart en een toepassingskaart beschikbaar voor zowel de boven (0 – 0,5 m) als de ondergrond (0,5 m – 2.0 m);
  • Voor de wegen en de beken gelden aparte regels.

Wanneer aan de regels van de Nota bodembeheer wordt voldaan mag grond en bagger zonder bodemonderzoek worden hergebruikt.

Aanvraag

U kunt op deze internetpagina een melding grondverzet doen. Meldpunt Bodemkwaliteit van het ministerie van Infrastructuur en Milieu zorgt voor het doorsturen van de melding grondverzet naar de gemeente Berkelland.

De melding moet minimaal 5 werkdagen voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn ingediend.