Marktvergunning

Wilt u op de markt gaan verkopen? Dan hebt u een marktvergunning nodig.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen:

  • een plaats op een vaste markt;
  • een losse standplaats op een tijdelijke markt zoals een kerstmarkt.

Voorwaarden

Markthandel valt onder de ambulante handel. Ondernemers moeten ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel (KvK).

Wilt u een vaste standplaats? Dan meldt u dat bij ons. Als er ruimte is in die branche gaan wij actief werven door middel van een advertentie op onze website en een advertentie in 'Berkelbericht', een plaatselijke krant.  Burgemeester en wethouders beoordelen de aanvragen en vragen advies aan de marktcommissie. Daarna wordt er een gemotiveerd besluit genomen welke gegadigde de plaats krijgt toegekend.

Als u geen vaste plaats heeft, kunt u meedingen naar een plaats als meeloper.

Om voor een dagplaats of standwerkersplaats in aanmerking te komen  meldt u zich voor een bepaalde tijd bij de marktmeester. De marktmeester wijst elke marktdag de dagplaatsen per branche toe. Dagplaatsen zijn vaste plaatsen, die niet bezet zijn in verband met ziekte, vakantie, enzovoort. De gemeente verleent direct de vergunning waarmee u zich kunt inschrijven als meeloper.

De marktvergunning is persoonsgebonden. U kunt niet de vergunning van iemand anders overnemen. Uitzonderingen hierop vormen personeel dat langer dan 2 jaar in dienst is, echtgeno(o)t(e) en kinderen.

Wilt u zelf een markt organiseren? Dan moet u hiervoor een evenementenvergunning aanvragen.

Een vaste standplaats vraagt u schriftelijk aan. U voegt bij deze aanvraag een kopie van een geldig legitimatiebewijs (paspoort of identiteitskaart).