Commissies Bestuur en Sociaal en Ruimte

Uit de gemeenteraad zijn 2 commissies gevormd die de gemeenteraad adviseren. Dit zijn de commissie Bestuur en Sociaal en de commissie Ruimte. Een commissie vergadert (afhankelijk van agendapunten) normaal gesproken 2 weken vóór de raadsvergadering.

De commissie Bestuur en Sociaal vergadert op dinsdagavond en de commissie Ruimte op woensdagavond. De vergaderingen vinden plaats in de raadzaal van het gemeentehuis in Borculo.

Elke commissie heeft specifieke onderwerpen waar zij zich mee bezig houdt.

Onderwerpen commissie Bestuur en Sociaal

 • Integrale veiligheid
 • Politie en brandweer
 • Juridische zaken
 • Regionale samenwerking
 • Communicatie en media,
 • Coördinatie en representatie,
 • Burgerzaken,
 • Dorps- en wijkgericht werken
 • Handhaving
 • Financiën en belastingen
 • Planning en control
 • Rekenkamercommissie
 • Automatisering
 • Dienstverlening
 • Onderwijs
 • De werkzaamheden van de accountant, Onderzoek jaarrekening en andere relevante stukken, Financieel toezicht
 • Sociale zaken, Werkgelegenheid, Sociale werkvoorziening, Zorg en welzijn, Volksgezondheid, Wet maatschappelijke ondersteuning
 • Sport, recreatie en toerisme
 • Jeugdbeleid en ouderenbeleid
 • Kunst en cultuur

Voorzitter: M.J.M. Kropman (VVD)

Onderwerpen commissie Ruimte

 • Ruimtelijke ordening
 • Bouwen en wonen
 • Milieu en afval
 • Verkeer en vervoer
 • Infrastructuur
 • Grondzaken
 • Stads- en dorpsvernieuwing
 • Plattelandsontwikkeling
 • Monumenten
 • Natuur en landschap

Voorzitter: S.H. Bos (CDA)

Thema-avonden

Tijdens thema-avonden laat de raad zich informeren over onderwerpen in het belang van de gemeente die in ontwikkeling zijn of zouden moeten komen. Dit doet de raad samen met organisaties, instellingen, verenigingen, bewoners(groepen), bedrijven en/of het college. De informatie die tijdens zo’n avond aan bod komt kan aanleiding zijn voor bijvoorbeeld een richtinggevend advies van de raad aan het college of het voorstellen van een kaderstellend traject door de raad.

Agendapunten voor de thema-avonden kunnen vanuit de gemeenteraad, het college en vanuit de samenleving worden aangedragen. Voorzitters van de thema-avonden zijn:

 • A.J. Kion (GB) voor ruimtelijke- en bestuurlijke onderwerpen
 • J. Lenselink (GL) voor sociale onderwerpen