Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Herstel van het landschap in Berkelland

Op verschillende plekken in de gemeente Berkelland zijn de afgelopen jaren landschapselementen zoals bomenrijen, bossen of houtsingels veranderd of weggehaald. Hier is in sommige gevallen geen vergunning voor aangevraagd. Deze situaties zijn door de gemeente in kaart gebracht. De komende tijd maken wij met de betrokken grondeigenaren afspraken over hoe zij deze landschapselementen gaan herstellen. 

In de gemeente Berkelland vinden we landschapselementen belangrijk. Deze dragen sterk bij aan het coulisselandschap en een groene en gezonde leefomgeving. We willen dit dan ook behouden en versterken. Dit doen we door zelf landschapselementen aan te leggen en aangepast bermbeheer. We werken daarnaast samen met grondeigenaren aan het behoud van het groene karakter van onze gemeente. We treden ook op als er illegaal wordt gekapt of landschapselementen zonder vergunning worden veranderd.   

Besluit van de gemeenteraad

Met het project Herstel landschapselementen geven we uitvoering aan het besluit dat de gemeenteraad van Berkelland vorig jaar heeft genomen en is vastgelegd in de programmabegroting.

Wat gaat de gemeente doen?

Verschillende grondeigenaren hebben in juni een brief gekregen. Hierin staat dat het erop lijkt dat op hun perceel mogelijk landschapselementen zijn veranderd of weggehaald zonder vergunning. Dit kan pas geleden of in de afgelopen jaren zijn gebeurd. Deze grondeigenaren krijgen vervolgens een persoonlijke brief met de uitnodiging voor een gesprek om de situatie te bekijken en afspraken te maken hoe zij het landschap gaan herstellen. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat zij bepaalde struiken of bomen terug moeten planten.   

Update: we hebben de eerdere planning die naar u is gecommuniceerd, aangepast. U ontvangt binnenkort van de gemeente de brief over de situatie op uw perceel.