Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Jaarverslag welzijnsraad 2022

In 2022 heeft de Welzijnsraad, volgens haar opdracht, actief bijgedragen aan de beleidsvorming op
gebied van welzijn, door gevraagd en ongevraagd advies te geven aan het college van burgemeester
en wethouders van de gemeente Berkelland.

Organisatie

Het jaar 2022 startte met een lock-down, waardoor de vergaderingen van de Welzijnsraad in januari
en februari digitaal werden gehouden. Ook de contacten met organisaties in het werkveld waren tot
dan toe beperkt en vooral digitaal.

Op basis van een aangepaste verordening voor de Welzijnsraad, is de sollicitatieprocedure voor
enkele vacatures doorlopen. In maart benoemde het college van B&W Ankie van Randeraat en
Wilbert Oltvoort als lid van de Welzijnsraad. Wilbert heeft in september de functie van secretaris
op zich genomen. In december zijn de leden Hans Voortman en Bianca Wessels herbenoemd. Vanaf september ondersteunt Anita Delsing de Welzijnsraad vanuit de gemeente. De onderlinge taakverdeling en aandachtsvelden zijn herverdeeld.

In juni boog de Welzijnsraad zich in haar inspiratiesessie over de koers en onderlinge samenwerking.
De behoefte van de Welzijnsraad om meer zicht te krijgen op de wijze waarop de gemeentelijke
organisatie werkt is geïnventariseerd en krijgt in 2023 een vervolg in de vorm van een training.

Uitgebrachte adviezen

In februari heeft de Welzijnsraad advies uitgebracht over de tarieven van ZOOV, naar aanleiding van
het gewijzigde beleid van ZOOV op Maat richting haltetaxi RRReis.

Toegelichte onderwerpen

De gemeente (ambtelijk en bestuurlijk) licht de Welzijnsraad regelmatig in over actuele en toekomstige
onderwerpen, zowel door ontwikkelingen binnen het sociaal domein als op verzoek van de
Welzijnsraad. Dit geeft beeldvormende, informerende en oordeelsvormende gesprekken, waarbij de
Welzijnsraad om een mening of feedback wordt gevraagd. In 2022 zijn de volgende onderwerpen
besproken:

 • Sociaal domein: Ontwikkeling ZOOV en op Maat – Invoering ‘Voor elkaar Pas’, andere openingstijden, nieuwe tarieven, HaltetaxiRRReis en Communicatie.
 • Sociaal domein: Dorpskamer in Eibergen – Doel en toepassing in Eibergen
 • Sociaal domein: Cliëntondersteuning – Update stand van zaken en selectie nieuwe partij die de cliëntondersteuning levert.
 • Sociaal domein en Jeugd: Inkoop zorg WMO en Jeugd – Toelichting op de voortgang van de aanbesteding en aanbieders. Stand van zaken van de aanbesteding en aanbieders. De Welzijnsraad is kritisch over de gevolgen van wijziging van zorgaanbieders bij cliënten, bezorgd over wachtlijsten en werkdruk bij Voormekaarteams.
 • Jeugd: Jongerenwerk Berkelland – Effect Corona op jongeren. Jeugdregie overleg. Jimmy’s
 • Veiligheid en Openbare orde: Overlast door jongeren – Situatie in Eibergen en het programma om overlast aan te pakken
 • Zorg: Publieke gezondheid – Toelichting op beleidsnotitie. Welzijnsraad is positief over de beleidsmatige insteek. Aandachtspunten zijn: financiële armslag onvoldoende belicht, doorkijk naar de toekomst ontbreekt en communicatie bij aanvragen met inwoners niet alleen digitaal.
 • Zorg: Herstelgerichte ondersteuning – Introductie van de interventie ‘Powerfull ageing’ en toelichting op implementatie. De Welzijnsraad vindt het belangrijk dat dit niet als een bezuinigingsmaatregel wordt doorgevoerd, van toepassing is op cliënten waarbij een reële kans van slagen is en indien er acuut ondersteuning gepleegd moet worden, niet gewacht wordt op een lang traject.
 • Gehandicaptenzorg: Motie 22-19 WMO indicaties – Aanpak invoering van motie en afstemming met gehandicaptenplatform

De Welzijnsraad heeft in juni haar reflectie op het coalitieakkoord ambtelijk meegegeven. Wethouder Betsy Wormgoor lichtte in september het nieuwe coalitieakkoord toe. Vervolgens is de bestuurlijke uitwerking in de programmabegroting besproken.

Bijeenkomsten

In coronatijd was het lastig om bijeenkomsten vanuit de Welzijnsraad te volgen. In 2022 startte dit vanaf april weer op. De concreet bezochte bijeenkomsten zijn:

 • Openbare orde en veiligheid
 • Team Vluchtelingen
 • Nieuwe gemeentelijke website
 • Platform vrijwilligers
 • Cliënten raad van Fijnder
 • Inspiratiebijeenkomst in Mariënvelde
 • Vrijwilligers bijeenkomst (initiatief o.a. Noaberfonds)
 • Open dag Fijnder
 • Cliëntondersteuning, pitches van geïnteresseerde nieuwe partijen.
 • Dorpskamer Neede
 • Koffiekar bijeenkomst laaggeletterden
 • Sociale raden van enkele Achterhoekse gemeenten
 • Heel Berkelland beweegt
 • Rotary Neede thema ‘Zorgen om ouderenzorg’
 • Begrotingsvergadering van de gemeenteraad
 • Netwerkbijeenkomst initiatieven rondom armoede

Overige besproken onderwerpen

De Welzijnsraad besprak naast de toegelichte onderwerpen:

 • Covid-19
 • Eibergs initiatief proef met werkgroepen mogelijkheden van zorg, fysio, activiteiten enz.
 • Omgevingswet
 • Moventem (enquetes)
 • Oekraïense vluchtelingen
 • Alzheimerrapport
 • Toegankelijkheid trottoirs en gebouwen voor mindervaliden

Leden welzijnsraad

Marjolein Piepers (voorzitter), Marcel Blanken, Ada Hartman, Bianca Wessels, Hans Voortman, Wilbert Oltvoort (secretaris), Ankie van Randeraat, Joëlle Lammertink, Joop Seebus, Anita Delsing (ambtelijk
ondersteuner)

Zie ook