Collegeleden

In het college van B&W heeft iedere wethouder zijn eigen taakgebied (portefeuille), maar het college kan alleen als geheel besluiten nemen. B&W beslissen bij meerderheid van stemmen, waarbij de stem van de burgemeester dubbel telt als de stemmen staken.

Het college legt over het gevoerde beleid verantwoording af aan de gemeenteraad. Wethouders worden door de gemeenteraad benoemd, maar zijn zelf geen lid van de raad.

Burgemeester

De burgemeester wordt benoemd door de Kroon, dat wil zeggen dat hij bij Koninklijk Besluit deze functie krijgt op voordracht van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hij is voorzitter van de gemeenteraad en het college van B en W. De burgemeester heeft een aantal eigen wettelijke taken en bevoegdheden. Hij is verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid in de gemeente.

Als benoemd bestuurder heeft de burgemeester ook een beetje de functie van opzichter. De burgemeester heeft een  'zorgplicht' voor bijvoorbeeld de tijdige voorbereiding van beleid en de goede samenwerking met andere overheden. Hij moet besluiten van de gemeenteraad en het college uitvoeren, maar als hij die in strijd met de wet of het algemeen belang acht, dan kan hij zo'n besluit voor vernietiging voordragen bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De burgemeester wordt steeds voor zes jaar benoemd. Na advies van de gemeenteraad wordt een burgemeester meestal automatisch herbenoemd. Alleen de Kroon, (Koning en de ministers), kan de burgemeester ontslaan, de gemeenteraad dus niet.

Joost van Oostrum

Burgemeester Joost van oostrum

 • Verbindend besturen
 • Openbare Orde en Veiligheid
 • Ondermijning
 • Handhaving
 • Inburgering
 • Internationale betrekkingen
 • Regionale Samenwerking
 • Promotie
 • Dienstverlening
 • Personeel, organisatie en bedrijfsvoering

Nevenfuncties

Wethouders

Maikel van der Neut (CDA), 1e loco-burgemeester

Maikel van der Neut

 • Verbindend besturen
 • Ruimtelijke Ordening
 • Wonen
 • Demografische ontwikkeling
 • Omgevingswet
 • P10
 • Vitaal platteland
 • Asbestverwijdering

Nevenfuncties

Anjo Bosman (GB), 2e loco-burgemeester

Wethouder Anjo Bosman

 • Verbindend besturen
 • Openbare ruimte en klimaatadaptatie
 • Verkeer en vervoer, bereikbaarheid
 • Sport
 • Verenigingen
 • Onderwijs en kinderopvang
 • Muziek, Kunst en Cultuur
 • Dorps- en kulturhuzen
 • Monumentaal erfgoed
 • Erfgoedcentrum

Gerjan Teselink (VVD), 3e loco-burgemeester

Gerjan Teselink

 • Verbindend besturen
 • Economie en duurzaamheid
 • Energie-uitvoeringsprogramma
 • Bedrijventerreinen
 • Sociaal domein: Participatiewet
 • Grondbeleid
 • Belastingen en leges
 • Financiën

Gerda ter Denge (CDA), 4e loco-burgemeester

GerdaterDenge

 • Verbindend besturen
 • Sociaal domein: Wmo en jeugdwet
 • Gezondheid
 • Bestemmingsplan buitengebied
 • Plussenbeleid
 • Natuur en Landschap
 • Recreatie en toerisme

Nevenfuncties collegeleden

Gemeentesecretaris Martin Broers

Martin Broers