Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Privacyverklaring

De gemeente Berkelland verwerkt voor de uitvoering van haar wettelijke en publiek rechterlijke  taken persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die de gemeente Berkelland verwerkt in het kader van de uitvoering van haar taken.

Deze pagina heeft tot doel u te informeren over hoe de gemeente Berkelland omgaat met persoonsgegevens die zij via de internet website verkrijgt. Bij het verwerken van persoonsgegevens wordt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) gevolgd. Hoe wij omgaan met persoonsgegevens hebben wij geregeld in ons informatieveiligheid- en privacybeleid.

Uw rechten

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Maak hiervoor een afspraak bij de gemeente om langs te komen. Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

U heeft een aantal rechten als de gemeente uw persoonsgegevens gebruikt of wil gaan gebruiken:

 • Recht op informatie: Betrokkenen hebben het recht om aan de gemeente te vragen of zijn/haar persoonsgegevens worden verwerkt;
 • Inzagerecht: Betrokkenen hebben de mogelijkheid om te controleren of, en op welke manier, zijn/haar gegevens worden verwerkt;
 • Correctierecht: Als duidelijk wordt dat de gegevens niet kloppen, kan de betrokkene een verzoek indienen bij de gemeente om dit te corrigeren;
 • Recht van verzet: Betrokkenen hebben het recht aan de gemeente te vragen om hun persoonsgegevens niet meer te gebruiken;
 • Recht om vergeten te worden: In gevallen waar de betrokkene toestemming heeft gegeven om gegevens te verwerken, heeft de betrokkene het recht om de persoonsgegevens te laten verwijderen.
 • Recht op bezwaar: Betrokkenen hebben het recht om bezwaar aan te maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens. De gemeente zal hieraan voldoen, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking.
 • Het recht op gegevensoverdracht: Betrokkenen moeten hun betreffende gegevens zelf kunnen opslaan voor persoonlijk (her)gebruik.

U kunt uw verzoek per mail of schriftelijk indienen. De gemeente reageert schriftelijk op dit verzoek in ieder geval binnen 4 weken. Vervolgens kunt u de gemeente verzoeken deze gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen, waarbij u in uw verzoek aan moet geven welke wijzigingen u wenst. Ook op dit verzoek reageert de gemeente in ieder geval binnen 4 weken. Om misbruik te voorkomen vragen we u om u te identificeren.

Persoonsgegevens

Uw gegevens worden op een behoorlijke en zorgvuldige manier in overeenstemming met de AVG verwerkt. Dat betekent dat wij uw gegevens alleen gebruiken wanneer wij hier een wettelijke grondslag voor hebben. Of voor andere doelen waarvoor u ze heeft achtergelaten. Denk hierbij aan verzenden nieuwsbrief of telefonisch contact.

Onder een persoonsgegeven wordt verstaan een gegeven dat herleidbaar is tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Gemeente Berkelland verwerkt persoonsgegevens over u als inwoner of bezoeker doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Etc.

Naast gewone persoonsgegevens verwerken wij ook bijzondere persoonsgegevens over u, wanneer u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. De volgende bijzondere persoonsgegevens worden gebruikt:

 • Godsdienst
 • Politieke voorkeur
 • Medische gegevens
 • Strafrechtelijk verleden
 • Etc.

Gemeente Berkelland bewaart de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Verwerkingsregister

Als u wilt weten waarvoor wij persoonsgegevens gebruiken kunt u ons verwerkingsregister aanvragen.

Delen met derden

Gemeente Berkelland verstrekt uw gegevens niet aan derden. We verstrekken wel persoonsgegevens indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht maken wij afspraken. Hiermee regelen we dat deze organisaties eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens garanderen als u van ons mag verwachten. De gemeente Berkelland blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Google Analytics en Monsido

De gemeente Berkelland gebruikt de analysetool Google Analytics en Monsido om informatie over het gedrag en de behoeftes van bezoekers van de website te verzamelen. De gemeente Berkelland gebruikt de informatie uit deze programma’s alleen om de website te verbeteren. Wij geven deze informatie nooit aan andere partijen en gebruiken deze nooit voor commerciële doeleinden.

Cookies

Gemeente Berkelland gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Meer Informatie over privacy

Wilt u meer weten over uw privacy rechten kijk dan op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Functionaris gegevensbescherming

Onze functionaris gegevensbescherming (FG) is de heer Rutger te Spenke. Hij is te bereiken via r.tespenke@gemeenteberkelland.nl.

Vragen?

Heeft u vragen over deze privacyverklaring, neem dan contact op via info@gemeenteberkelland.nl onder vermelding van “Privacy”.

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijziging privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door de gemeente Berkelland te allen tijde gewijzigd worden, zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website van de gemeente Berkelland gepubliceerd zijn. Wij raden u aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent.