Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Beveiligingslek of datalek melden

De gemeente Berkelland hecht veel belang aan de beveiliging van haar systemen. Zo kunnen we de privacy waarborgen van onze inwoners en onze medewerkers. Ondanks al onze zorg en inzet kunnen er situaties ontstaan waarin sprake is van een zwakke plek in onze beveiliging of vermoeden daarvan. Vermoedt u een zwakke plek in één van onze systemen? Dan vragen wij u dat met ons te delen, zodat wij snel gepaste maatregelen kunnen nemen.
Door het maken van een melding verklaart u zich als melder akkoord met onderstaande afspraken over het verantwoord melden van aangetroffen beveiligingslekken. Hierbij worden afspraken gehanteerd die er op neerkomen dat u de ontdekking niet deelt met derden totdat het lek verholpen is. Wij zullen geen juridische stappen tegen u ondernemen. Wel doen wij een beroep op uw integriteit.

Wij vragen het volgende van u

 • Geef uw bevindingen door via de knop Melding met DigiD (particulier) of Melding met eHerkenning (bedrijf).
 • Laat uw contactgegevens achter zodat we met u in contact kunnen treden om samen te werken aan een veilig resultaat. Laat minimaal één e-mailadres of telefoonnummer achter.
 • Geef voldoende informatie om het probleem te reproduceren, zodat we het zo snel mogelijk kunnen oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn.
 • Geef tips die ons helpen het probleem op te lossen. Beperkt u zich daarbij tot verifieerbare feitelijkheden die betrekking hebben op de door u geconstateerde kwetsbaarheid en vermijd dat uw advies neerkomt op reclame voor specifieke (beveiliging)producten.
 • Dien de melding alstublieft zo snel mogelijk in na ontdekking van de kwetsbaarheid.

De volgende handelingen zijn niet toegestaan

 • Het plaatsen van malware, noch op onze systemen noch op die van anderen.
 • Het zogeheten “bruteforcen”.
 • Het gebruik maken van social engineering. Richt uw bevindingen uitsluitend op het aantonen van kennelijke gebreken in de procedures en werkwijze binnen de gemeente Berkelland. Niet op het schaden van individuele personen die bij de gemeente Berkelland werkzaam zijn.
 • Het openbaar maken of aan derden verstrekken van informatie over het beveiligingsprobleem voordat het is opgelost.
 • Het verrichten van handelingen die verder gaan dan wat strikt noodzakelijk is om het beveiligingsprobleem aan te tonen en te melden. In het bijzonder waar het gaat om het verwerken (waaronder het inzien of kopiëren) van vertrouwelijke gegevens waar u door de kwetsbaarheid toegang toe heeft gehad. In plaats van een complete database te kopiëren, kunt u volstaan met bijvoorbeeld een directory listing. Het wijzigen of verwijderen van gegevens in het systeem is nooit toegestaan.
 • Het gebruik maken van technieken waarmee de beschikbaarheid en/of bruikbaarheid van het systeem of services wordt verminderd (DoS-aanvallen).
 • Het op wat voor wijze dan ook misbruik maken van de kwetsbaarheid.

Wat u mag verwachten

 • Als u aan alle bovenstaande voorwaarden voldoet, zullen wij geen aangifte tegen u doen en ook geen civielrechtelijke zaak tegen u aanspannen.
 • Wij behandelen een melding vertrouwelijk en delen persoonlijke gegevens van een melder niet zonder toestemming met derden, tenzij wij daar volgens de wet of een rechterlijke uitspraak toe verplicht zijn.
 • Wij delen de ontvangen melding altijd met de Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (IBD). Zo borgen wij dat gemeenten hun ervaringen op dit vlak met elkaar delen.
 • In onderling overleg kunnen we uw naam hier op onze website vermelden als de ontdekker van de gemelde kwetsbaarheid. Indien u daar geen prijs opstelt, blijft de melding en uw naam vertrouwelijk.
 • Wij reageren uiterlijk binnen 3 werkdagen op een melding met een (eerste) beoordeling van de melding en eventueel een verwachte datum voor een oplossing.
 • Wij lossen het door u gemelde beveiligingsprobleem zo snel mogelijk op. Wij zijn daarbij in veel gevallen afhankelijk van toeleveranciers.
 • In onderling overleg kan worden bepaald of en op welke wijze over het probleem wordt gepubliceerd, nadat het is opgelost.