Terug naar het overzicht

College legt uitkomst onderzoek binnensport Eibergen voor aan gemeenteraad

Vanaf begin 2021 is onder de noemer ‘Binnensport Eibergen beweegt mee!’ gezamenlijk met een initiatiefgroep, klankbordgroep en onderzoeksbureau M3V in beeld gebracht wat nodig is voor een toekomstbestendige situatie om in Eibergen binnen te kunnen (blijven) sporten en bewegen. Het college van B&W deelt de uitkomsten met de gemeenteraad en vraagt een principevoorkeur voor een scenario uit te spreken. Bij de perspectiefnota 2023 (juni 2022) wordt aan de gemeenteraad een voorstel voorgelegd voor (de daadwerkelijke uitvoering van) een voorkeursscenario met bijbehorende investeringswens en voorbereidingskrediet.

Wethouder Bosman: ‘Met het voorstel aan de gemeenteraad zetten we een volgende stap met onze ambitie om in Eibergen een toekomstbestendige binnensportvoorziening te realiseren dat aansluit bij de behoefte en kwaliteit.’

Principevoorkeur: minder met meer kwaliteit 

Op basis van de opbrengsten van het onderzoek en het proces dat met betrokkenen is doorlopen, wordt de gemeenteraad gevraagd in principe een voorkeur uit spreken voor een scenario dat uitgaat van:

  • een behoefte van in totaal 4 zaaldelen voor de kern Eibergen
  • de nieuwbouw van een gymzaal bij IKC ’t Simmelink met 1 zaaldeel conform raadsbesluit 10 december 2019
  • slopen van de huidige Pickerhal en energieneutrale nieuwbouw van in totaal 3 zaaldelen op de huidige locatie van de Pickerhal
  • slopen van gymzaal de Rekstok (nadat nieuwbouw gymzaal ’t Simmelink en locatie Pickerhal is afgerond)
  • het verkennen van mogelijkheden om de betekenis van de locatie huidige Pickerhal als geheel te versterken. Waarbij het benutten van de vrijkomende buitenruimte voor sport en beweging en een mogelijke fysieke verbinding tussen nieuwbouw en ’t Spieker als mogelijkheid worden beschouwd.

Aandachtspunten

Het geschetste scenario heeft wel een paar aandachtspunten. Dat zijn:

  • wat betekent het (op termijn) afstoten van de Rekstok voor IKC Op d’n Esch
  • op welke manier kan een verbinding met ’t Spieker daadwerkelijk van toegevoegde waarde zijn en hoe verhoudt zich dat tot de kosten
  • roostering bij 4 zaaldelen vraagt om een verdere verdieping met de gebruikers.

Deze aandachtspunten worden betrokken bij de vervolgstappen die gezet gaan worden als de gemeenteraad haar principevoorkeur voor het scenario heeft uitgesproken.