Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Terug naar het overzicht

Conceptversie windbeleid dit najaar verwacht

De gemeente Berkelland werkt aan het maken van nieuw beleid voor windenergie. In het beleidskader staat waar en onder welke voorwaarden windmolens gerealiseerd kunnen worden. De gemeente trekt hierin samen op met buurgemeente Oost Gelre. Dit najaar is een eerste conceptversie van het nieuwe beleid klaar om met inwoners te delen.

Wethouder Hans van der Noordt: “Windenergie is een lastig onderwerp waar de meningen erg over verschillen. Toch is het, gezien de opgave die we hebben met elkaar, belangrijk te onderzoeken wat de mogelijkheden in ons gebied zijn. Daar zijn we volop mee bezig en we verwachten dit najaar de conceptversie van het beleid dat we samen met Oost Gelre opstellen.” Wethouder Bart Porskamp van Oost Gelre vult aan: “Samen en met inbreng van onze inwoners komen we tot nieuw windbeleid. Zo behartigen we op de best mogelijke manier zoveel mogelijk belangen.”

Op weg naar energieneutraal

De energietransitie, de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen, is in volle gang. Door onze huizen te isoleren, minder stroom te gebruiken, nieuwe technieken toe te passen en ons gedrag aan te passen, slagen we er steeds beter in om energiezuinig of zelfs energieneutraal te wonen en te leven. We werken toe naar een toekomst waarin energie duurzaam opgewekt wordt, bijvoorbeeld door zon en wind.

Windenergie in de Achterhoek

Berkelland en Oost Gelre trekken samen op in het maken van nieuw windbeleid. Dat doen we omdat we een ‘zoekgebied’ voor windmolens delen. Zoekgebied K ligt in het gebied tussen Ruurlo, Beltrum, Zieuwent en Lievelde. Een zoekgebied is een gebied dat mogelijk geschikt is om windmolens te plaatsen. In Oost Gelre ligt nog een zoekgebied. Het gebied ten zuiden van Vragender tegen de gemeentegrens met Aalten en Winterswijk wordt zoekgebied I(i) genoemd.

Meedenken over nieuw windbeleid

Windmolens hebben effect op de omgeving, op de mensen die er wonen, het landschap en de natuur. In het afgelopen jaar hebben we met experts en betrokkenen gesproken. Bijvoorbeeld met mensen die veel kennis hebben van windenergie of met organisaties die zich hard maken voor natuur en landschap of weidevogels. En ook met inwoners die in of dichtbij zoekgebieden wonen en met mensen met praktijkervaring zoals eigenaren van windparken en de gemeenten waar die in liggen. Alle opgedane kennis wordt meegenomen in het schrijven van het nieuwe windbeleid. In het nieuwe beleid voor windenergie komt te staan in welke zoekgebieden en onder welke voorwaarden windmolens kunnen komen in de gemeenten. Voor beide gemeentes geldt dat dit een aanpassing/actualisatie is van het beleid dat zij al hebben het opwekken van duurzame energie.

Concept in het najaar

We verwachten dat de conceptversie van het windbeleid dit najaar gereed is. Het is dan nog niet definitief. Deze conceptversie wordt eerst nog voorgelegd aan betrokkenen. Inwoners in en rondom de zoekgebieden en betrokken experts informeren we en vragen we om hun reactie. Deze reacties verwerken we in de het nieuwe beleid waar mogelijk.

Rijksnormen

De Rijksoverheid werkt aan nieuwe normen voor windmolens. Dat zijn nieuwe milieuregels voor bijvoorbeeld geluid, afstand tot woningen en slagschaduw. In het derde kwartaal van dit jaar verwachten we dat een conceptversie van de nieuwe Rijksnormen openbaar gemaakt wordt. Deze normen geven houvast en helderheid voor inwoners van het gebied. In het najaar wordt het conceptbeleid gepresenteerd aan inwoners. Zij krijgen dan ook uitleg over wat de nieuwe landelijke regels betekenen voor de zoekgebieden K & I.

Vaststelling nieuw windbeleid in 2024

Eind 2023/begin 2024 gaat het windbeleid naar verwachting de besluitvormingsprocedure in. Het ontwerpbeleid wordt begin 2024 ter inzage gelegd. Belanghebbenden kunnen dan hun reactie (een zienswijze) indienen bij de gemeenten. Nadat de zienswijzen verwerkt zijn, leggen we het nieuwe windbeleid voor aan de gemeenteraden om vastgesteld te worden. Na vaststelling van het nieuwe windbeleid kunnen er plannen ingediend worden om windmolens te gaan realiseren in Berkelland en Oost Gelre.

Meer informatie is te vinden op www.gemeenteberkelland.nl/zoekgebiedk.