Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Terug naar het overzicht

Samenwerking is het uitgangspunt van Participatievisie Berkelland

De gemeente Berkelland werkt intensief samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. We willen de kracht van de lokale samenleving graag benutten. Om dit structureel aan te pakken, is een participatievisie opgesteld.

De afgelopen periode is een werkgroep bestaande uit raadsleden, samen met wethouder Arjen van Gijssel en enkele medewerkers van de gemeente, aan de slag gegaan met deze visie. Wethouder Arjen van Gijssel: “Uit een Rekenkameronderzoek kwam de conclusie dat er veel participatie plaatsvindt en dat we dat over het algemeen goed doen, maar dat er ook verbeterpunten zijn. Samen zijn we op zoek gegaan naar deze verbeterpunten en hebben we onze principes opgeschreven in een visie. Zodat voor iedereen helder is wat we van elkaar verwachten bij participatie.”

Samen maken we Berkelland

Onze visie is dat we alleen samen met onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners kunnen koesteren waar we trots op zijn en invulling kunnen geven aan de opgaven die op ons af komen. Participatie betekent echter niet dat iedereen tevreden zal zijn met een besluit. In een participatieproces worden we het niet altijd allemaal met elkaar eens. Het gaat om het nemen van betere besluiten door verschillende geluiden te hebben gehoord.

Verwachtingen duidelijk communiceren

In de visie zijn zes principes opgesteld die de gemeente belangrijk vindt in de wijze waarop participatie vorm krijgt. “We vinden het belangrijk dat inwoners betrokken worden bij de plannen van de gemeente. Daarbij is vooraf duidelijk maken wat de rol van inwoners is en wat zij van de gemeente kunnen verwachten essentieel. Daarbij helpt deze visie”, legt Evelien Daalwijk, raadslid en voorzitter van de raadswerkgroep bestuurlijke vernieuwing, uit. “Ook spreken we in de visie uit dat we ons best doen om moeilijk bereikbare groepen te betrekken, willen we duidelijk terugkoppelen wat er met de input van inwoners is gedaan en gaan we de ervaringen met participatie structureel evalueren.”

Op 28 mei staat de Participatievisie op de agenda van de gemeenteraad.