Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bomen kappen

Bent u van plan om één of meerdere bomen te kappen of drastisch te snoeien? En bent u eigenaar van die boom? Dan heeft u misschien een vergunning nodig. De eigenaar van de boom kan een vergunning aanvragen. Ook moet u rekening houden met de Wet natuurbescherming.

Bomen in tuinen en erven

Bent u eigenaar van een huis met tuin in of buiten de bebouwde kom en wilt u een boom kappen in uw tuin? In de meeste gevallen hoeft u geen vergunning aan te vragen. Alleen voor bomen die op de lijst van bijzondere bomen staan, heeft u wel een omgevingsvergunning nodig voor het kappen of drastisch snoeien van een boom. Er is een lijst voor binnen de bebouwde kom en een lijst voor tuinen en erven buiten de bebouwde kom.

Bomen die niet op een erf of in een tuin staan

Voor bomen die niet op een erf of in een tuin staan, geldt dat er meestal een vergunning moet worden gevraagd. Als de boom op 1,30 meter hoogte boven het maaiveld een dwarsdoorsnede heeft van meer dan 10 centimeter is er een omgevingsvergunning nodig als u de boom wilt kappen of drastisch snoeien.

Enkele uitzonderingen:

  • Bomen die zijn geplant vanwege een opgelegde herplantplicht, zijn altijd vergunningplichtig. Ook als ze nog geen 10 cm doorsnede hebben bereikt op 1,30 m hoogte.
  • Bepaalde werkzaamheden in het kader van beheer mag zonder vergunning. Bijvoorbeeld knotten van bomen of het afzagen van een houtwal zodat deze weer kan uitgroeien. Als die maatregel voor de 1e keer plaatsvindt, moet wel een vergunning gevraagd worden.
  • Dunning van bosjes is het verwijderen van een aantal bomen om andere bomen meer ruimte te geven. Dit mag zonder vergunning als u voldoet aan bepaalde voorwaarden.
  • Er is geen vergunning nodig voor bepaalde boomsoorten, zoals populieren en bomen die gekweekt worden als kerstboom.

Hoe werkt het aanvragen van een vergunning?

In de Bomenverordening 2019 staan de exacte regels die op dit moment gelden. Bij twijfel of er een vergunning nodig is, kunt u altijd advies vragen bij de gemeente: 0545 250 250.

U kunt een vergunning aanvragen via internet via www.omgevingsloket.nl. De gemeente neemt uw aanvraag in behandeling en beoordeelt of een vergunning verleend kan worden voor het kappen van de bomen. Ook is het mogelijk dat u bomen moet herplanten.

Wachten met kappen

Als de vergunning is verleend, moet u 6 weken wachten voordat u de werkzaamheden mag uitvoeren. Binnen deze termijn kunnen belanghebbenden bezwaar indienen tegen de verleende vergunning. Als er gevaar is, en wachten niet verantwoord is, kunt u dit aangeven. De burgemeester kan dan eventueel toestemming geven voor directe noodkap.

Kosten omgevingsvergunning

  • Aanvragen omgevingsvergunning kappen van 1 tot 5 bomen kost € 198,30.
  • Aanvragen omgevingsvergunning kappen meer dan 5 bomen kost € 297,75.
  • Als er aantoonbaar een subsidie van de Regeling Landschap of Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer is, is het tarief € 99,00.

Wet natuurbescherming

Bij het kappen van bomen heeft iedereen te maken met de Wet natuurbescherming. In deze wet is onder andere de bescherming van bossen, planten en dieren geregeld. Zo is er bijvoorbeeld een verbod op het verstoren van beschermde dieren, zoals steenuil, vleermuis, gierzwaluw of otter.

Buiten de bebouwde kom meldingsplicht provincie

Het kan zijn dat u, behalve een omgevingsvergunning aan te vragen, ook een melding moet doen bij de provincie Gelderland. Deze meldplicht geldt voor het kappen van:

  • beplantingen groter dan 1.000 m2
  • bomenrijen van meer dan 20 bomen
  • er zijn enkele uitzonderingen, daarvoor verwijzen wij naar de Wet natuurbescherming.