Incidentele subsidie

Deze subsidie wordt veelal verleend voor projecten of activiteiten die niet behoren tot reguliere bezigheden van de aanvrager.

Aanvragen

De subsidie moet 8 weken voordat de activiteit plaatsvindt worden aangevraagd. Een aanvraag om subsidie kunt u online indienen. Alleen aanvragen die compleet en op tijd worden ingediend, worden in behandeling genomen.

Subsidievaststelling

Om de verleende subsidie definitief vast te laten stellen, dient u via onderstaande knop digitaal een verzoek om subsidievaststelling in.

Organisaties kunnen zowel de ‘Aanvraag Subsidieverlening’ als ‘Aanvraag Subsidievaststelling’ digitaal indienen.

Lukt een digitale aanvraag niet?

Dan kunt het formulier aanvragen bij de gemeente via telefoonnummer (0545) 250 250 of via info@gemeenteberkelland.nl.

Om de verleende subsidie definitief vast te laten stellen, dient u digitaal een verzoek om subsidievaststelling in. Wanneer een structurele subsidie is verleend dan dient u uiterlijk 6 maanden na afloop van het betrokken kalenderjaar of boekjaar een verzoek tot vaststelling in.

Voorwaarden

Alleen aanvragen die compleet én tijdig worden ingediend, worden in behandeling genomen. Als u de subsidievaststelling niet tijdig aanvraagt, gaat het college over tot ambtshalve vaststelling.

De Algemene subsidieverordening Berkelland 2018 (ASV 2018) bevat algemene procedure regels over subsidiëring, met name over het proces van subsidieverlening en -vaststelling. De verordening zegt dus niets over de hoogte van het subsidiebedrag voor een specifieke organisatie/instelling. Voor een aantal beleidsterreinen zijn subsidieregelingen vastgesteld. De regelingen zijn een aanvulling op en/of verbijzondering van de ASV 2018.