Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Subsidieregeling Groen voor Rood

Als u in het buitengebied een gebouw (max. 500 m²) wilt slopen en op of rondom het sloopperceel natuur en/of landschapselementen wilt aanleggen, dan is de subsidie ‘groen voor rood’ mogelijk interessant. Met deze subsidie willen we de sloop van overtollige gebouwen in combinatie met de aanleg van natuur en landschapselementen stimuleren. De subsidie bedraagt maximaal € 25,- per te slopen m² en maximaal € 2,- per m² aan te leggen natuur of landschapselement.

Let op: de Groen voor Rood regeling heeft verschillende spelregels. Een belangrijke is dat u het te slopen gebouw niet mag terugbouwen. In het omgevingsplan (voorheen het bestemmingsplan) moet de herbouw ook niet mogelijk zijn! Dat betekent dat bijvoorbeeld agrarische bestemmingen (bouwvlakken) niet in aanmerking komen voor deze subsidie.

Lees voordat u de subsidie aanvraagt eerst alle artikelen van de subsidieregeling door en bekijk welke documenten u mee moet sturen als u de aanvraag doet. Bij vragen over de regeling kunt u contact opnemen met Jan Lubben via telefoonnummer 0545 250 250.

Op het aanvraagformulier vult u onder andere informatie in over het te slopen gebouw en de sloopwerkzaamheden. En gegevens over de aan te leggen natuur en/of landschapselementen en de uitvoering daarvan. Daarnaast moet u de volgende documenten meesturen:

Situatietekening van het plangebied

De situatietekening is een (lucht)foto of tekening van het plangebied waaruit blijkt welk gebouw gesloopt wordt. Daarnaast stuurt u een aantal foto’s van in ieder geval het te slopen gebouw mee om de situatietekening te verduidelijken.

Offerte van de sloopkosten

De sloopwerkzaamheden moeten door een sloopbedrijf worden uitgevoerd. Deze moet een offerte opstellen waaruit duidelijk op te maken is wat de sloopkosten van het gebouw zijn. Op basis van een offerte (en na afronding van de werkzaamheden de factuur) bepalen we hoeveel subsidie u krijgt.

Ecologisch onderzoeksrapport

Om het gebouw te kunnen slopen moet u aantonen dat het gebouw(en) niet ecologisch waardevol is. Dit moet vanuit de Wet natuurbescherming. Hiervoor moet u een ecologisch deskundige inschakelen die aan de hand van een quickscan uitsluit dat er beschermde soorten in het te slopen gebouw aanwezig zijn. Mogelijk zijn op basis van de quickscan aanvullende maatregelen noodzakelijk voordat u het gebouw kunt slopen.

Als u vragen heeft over hoe u dit moet aanpakken, neem dan contact met ons op.

Inrichtingsschets en beschrijving van het beheer

Bij het indienen van een subsidieaanvraag moet u een inrichtingsschets met daarbij een beschrijving van het beheer meesturen. De oppervlakte van de aan te leggen natuur en/of landschapselementen moet 5 maal zo groot zijn als de oppervlakte van het te slopen gebouw.

Welke natuur en/of landschapselementen passend zijn, hangt onder andere af van uw plangebied en de omgeving. U kunt bijvoorbeeld denken aan een houtsingel, houtwal, bomenrij of een struweelhaag. Ook een poel is soms mogelijk.

Om de biodiversiteit en het Berkellandse landschap te versterken is het planten van streekeigen beplanting een voorwaarde.

Het juiste beheer van aan te leggen natuur en/of landschapselementen is belangrijk. Daarom vragen we een beschrijving van het beheer voor minimaal de eerste 5 jaar.

Onderdelen inrichtingsschets:

Duidelijke luchtfoto of kaart waarop u aangeeft wat u waar wilt aanleggen, een korte beschrijving van de aan te leggen elementen (inclusief oppervlakte) en informatie over de aan te planten soorten (soort, aantal, maat).

Beschrijving beheer:

U geeft voor minimaal de komende 5 jaar aan welke werkzaamheden u op welk moment gaat uitvoeren, zodat de natuur/landschap zich optimaal kan ontwikkelen.

Heeft u vragen over welke natuur of landschapselementen u aan kunt leggen? Of wilt u weten hoe u het maken van een inrichtingsschets of beschrijving van het beheer moet aanpakken? Dan kunt u contact opnemen met ons opnemen.

Offerte van de kosten van de aanleg van de natuur/landschapselementen

Uit deze offerte moet duidelijk worden wat de kosten voor de aanleg van de natuur/landschapselementen zijn. Aanleg-/aanplantkosten en kosten voor de aanschaf van plantmateriaal (aantallen, soorten, maat) moeten hierin gespecificeerd benoemd worden. Op basis van een offerte (en na afronding van de werkzaamheden de factuur) bepalen we hoeveel subsidie u krijgt.

Heeft u al een subsidieverlening ontvangen? En zijn de sloopwerkzaamheden en de aanleg van natuur of landschap gerealiseerd en heeft u aan de overige spelregels voldaan? Dan kunt u door het invullen van het vaststellingsformulier verzoeken om de subsidie uit te betalen. Een link naar het vaststellingsformulier en informatie over wat u hiervoor moet aanleveren plaatsen wij hier binnenkort.