Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Subsidieregeling Groenblauwe dooradering Berkelland

Deze subsidieregeling Groenblauwe dooradering is bedoeld voor de aanleg van nieuwe en herstel van bestaande landschapselementen en cultuurhistorische landschapselementen.

De subsidie kan ingezet worden voor het wegwerken van achterstallig onderhoud aan de volgende elementen:

 • Poelen
 • Struweelhagen
 • Lanen van tenminste 50 jaar oud
 • Houtwallen in combinatie met het herstel van wallichamen en greppels
 • Hoogstamfruitbomen met een diameter van tenminste 20 centimeter op een hoogte van 1,50 meter van de grond en onderdeel zijn van een boomgaard van tenminste 10 fruitbomen
 • Knotbomen met een diameter van tenminste 20 centimeter op een hoogte van 1,50 meter van de grond en geplaatst in een rij van tenminste 10 bomen
 • Steilranden

De subsidieregeling Groenblauwe dooradering Berkelland staat open tot en met 31 december 2024.

Doelgroepen

Doelgroepen zijn: agrariërs, burgers & buitenlui, maar ook collectieven als Agrarische natuurverenigingen, Vogelwerkgroep Berkelland, IVN, enzovoort.

Werkwijze

Van de voorgenomen nieuwe aanleg en/of herstel moet op een kaart de exacte locatie aangegeven worden. Daarnaast levert u een korte toelichting op de werkzaamheden.

Bij aanleg van nieuwe houtige landschapselementen (zoals houtwallen en -singels) moeten bijvoorbeeld de lengte, de breedte, het aan te planten sortiment, de maat van de aan te planten soorten en de plantafstand worden aangegeven.

Bij de aanleg van poelen moet onder andere de totale oppervlakte, de vorm en de hellingshoek van de taluds aangegeven te worden.

Bij het wegwerken van achterstallig onderhoud moet aangegeven worden welke werkzaamheden worden uitgevoerd.

De landschapselementen moeten duurzaam in stand gehouden worden. Een korte beschrijving van het te voeren beheer voor de komende jaren is dan ook noodzakelijk.

Berekening subsidie en eigen bijdrage

Bij ieder projectplan moet een begroting worden aangeleverd. Er wordt gewerkt met vaste normbedragen. Projecten die voorzien in de aanleg van nieuwe landschapselementen zijn voor maximaal 75% subsidiabel. Projecten waarbij achterstallig onderhoud wordt weggewerkt zijn voor maximaal 60% subsidiabel.

Er wordt geen subsidie wordt verstrekt voor

 • aankoop of verkoop van onroerende zaken en waardedaling van grond
 • eigen uren/inzet/zelfwerkzaamheid.
 • Activiteiten die voortkomen uit een verplichte landschappelijke inpassing, verevening, rood voor rood regeling, groen voor rood regeling en/of een herplantverplichting.
 • activiteiten binnen de begrenzing van door het rijk beschermde buitenplaatsen
 • beplanting van siertuinen

Meer informatie en vragen

Lees voor meer informatie de Subsidieregeling Groenblauwe Dooradering Berkelland. Heeft u vragen? Neem dan contact op met de heer J.L. van Eijk of de heer. R.B Knippenberg, via 0545 250 250.