Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Subsidieregeling kunst, cultuur, sport en welzijn

De subsidieregeling kunst, cultuur, sport en welzijn is er voor organisaties die zich bezig houden met onder andere de volgende onderwerpen:

  • amateurkunst
  • dorpsböke
  • jeugd- en jongerenwerk
  • ouderenwerk
  • sport
  • vormings- en ontwikkelingswerk

Aanvraagperiode

Vanaf 1 januari tot en met 31 maart kunt u subsidie aanvragen in het kader van de subsidieregeling kunst, cultuur, sport en welzijn. U vraagt dan subsidie aan voor het huidige jaar. Aanvragen die na 31 maart van het subsidiejaar worden ontvangen nemen wij niet in behandeling.

Aanvragen

Voor het aanvragen van deze subsidie kan gebruik worden gemaakt van een digitale formulier. Bovenaan deze pagina kiest u het juiste formulier om de aanvraag in te dienen. Dit wil zeggen dat u uw subsidieformulier digitaal invult in een paar eenvoudige stappen. Vergeet u niet de gevraagde bijlagen mee te sturen?

De gemeente stimuleert inwoners zich te ontwikkelen op het gebied van amateurkunstbeoefening in verenigingsverband binnen muziek-, zang-, dans- en muziekverenigingen. De betreffende vereniging kan hiervoor subsidie aanvragen.

Lezen, gezelligheid en elkaar ontmoeten, dat zijn de kernwoorden van de dorpsböke. Niet denken vanuit organisaties en instituten, maar zoveel mogelijk aansluiten bij de behoeften van de gebruiker. Een voorziening die op maat is, die dichtbij de gebruikers staat, het ontmoeten bevordert en bijdraagt aan de leefbaarheid van een kleine kern.

Het betreft hier de verenigingen die zich bezig houden met het structureel (wekelijks) organiseren van activiteiten voor de jeugd. Denk hierbij aan scoutingverenigingen, kerkelijk jongerenwerk, speeltuinverenigingen en dergelijk. De vereniging moet minimaal 20 contributie betalende leden hebben. Voor speeltuinverenigingen is er nog de mogelijkheid voor het aanvragen van een éénmalige investeringssubsidie voor groot onderhoud van speeltoestellen en de ondergrond. Dit valt onder de overige subsidies.

Hier gaat het om verenigingen die structurele activiteiten (maandelijks, wekelijks) specifiek voor ouderen organiseren zoals ouderenbonden, ouderenwerkgroepen die vallen onder de dorpsbelangenorganisaties enzovoorts. Een ouderenvereniging moet minimaal 20 leden hebben.

Sportverenigingen kunnen een subsidie ontvangen. Het is een subsidie per jeugdlid en een subsidie in de kaderkosten. Ook hier geldt het minimum ledenaantal van 20 leden.

Hier gaat het om een subsidie voor verenigingen en stichtingen die tot doel hebben om de leden te vormen, iets te leren. Verenigingen die op grond van deze regeling een subsidie kunnen ontvangen zijn onder meer de vogelwerkgroepen en de EHBO-verenigingen. Ook deze verenigingen moeten minimaal 20 leden hebben.