Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Subsidieregeling Landschap

Waarvoor is de subsidieregeling Landschap bedoeld?

De landschapsregeling is bedoeld voor de aanleg van nieuwe en herstel van bestaande landschapselementen en cultuurhistorische landschapselementen.

De subsidie kan ingezet worden voor het wegwerken van achterstallig onderhoud aan de volgende elementen:

 • Poelen
 • Struweelhagen
 • Lanen van tenminste 50 jaar oud
 • Houtwallen in combinatie met het herstel van wallichamen, greppels, en het handhaven van enkele staande dode bomen
 • Hoogstambomen met een diameter van tenminste 20 centimeter op een hoogte van 1,50 meter van de grond en onderdeel zijn van een boomgaard van tenminste 10 fruitbomen
 • Knotbomen met een diameter van tenminste 20 centimeter op een hoogte van 1,50 meter van de grond en geplaatst in een rij van tenminste 10 bomen
 • Steilranden
 • Maatregelen die het voortplanten, opgroeien en foerageren van diersoorten mogelijk maken in een bestaand gebied of binnen migratieafstand van een gebied waar diersoorten voorkomen

De landschapsregeling is opengesteld van december 2019 tot en met 31 december 2023.

Doelgroepen

Doelgroepen zijn: agrariërs, burgers & buitenlui, maar ook collectieven als Agrarische natuurverenigingen, Vogelwerkgroep Berkelland, IVN, enzovoort.

Berekening subsidie en eigen bijdrage

De projecten moeten begroot worden met het Normenboek van “Alterra”. In het normenboek staan de tijd- en kostennormen voor maatregelen die in natuur, bos en landschap worden uitgevoerd.

Er wordt geen subsidie wordt verstrekt voor:

 • kosten die worden gemaakt voor natuurontwikkeling zoals bedoeld in het Natuurbeheerplan Gelderland, met uitzondering van kosten die worden gemaakt voor de aanleg en voor het wegwerken van achterstallig onderhoud aan poelen
 • activiteiten binnen de begrenzing van door het rijk beschermde buitenplaatsen
 • erfbeplanting en beplanting van tuinen
 • kosten die gepaard gaan met aankoop of verkoop van onroerende goederen
 • activiteiten op terreinen in eigendom van een publiekrechtelijke rechtspersoon verplichte landschappelijke inpassingen, vereveningen of een herplant opgelegd door burgemeester en wethouders op basis van een bestemmingsplanwijziging of een omgevingsvergunning.

Meer informatie en vragen

Voor meer informatie en vragen over de projecten, berekening van de subsidie, nadere voorwaarden, eigen bijdrage of weigeringsgronden van deze landschapsregeling kunt u contact opnemen met de heer J.L. van Eijk of de heer. R. Knippenberg, via 0545 250 250.