Nieuw woningbouwinitiatief

Wilt u een woning bouwen, splitsen of een pand geschikt maken om in te wonen? Dan zijn er een aantal stappen die u moet doorlopen. De gemeente neemt 4 keer per jaar verzoeken in behandeling.

Stap 1: Voldoet uw initiatief aan de criteria?

De gemeente beoordeelt het woningbouwinitiatief aan de hand van de woonvisie en de beleidsregels toevoeging van woningen via functieverandering naar wonen en woningsplitsing in de kernen gemeente Berkelland.

Stap 2: Intake

U vult online het intakeformulier woningbouwinitiatief in. Doe dit zo volledig en concreet mogelijk. Het is handig om vooraf te weten welke criteria gelden bij de beoordeling van uw initiatief. Voeg ook een situatieschets toe. U kunt uw intakeformulier met bijlagen zowel digitaal als per post versturen.
Indienen van een aanvraag en de behandeling ervan zijn gratis.

Het intakeformulier woningbouwinitiatief is alleen te gebruiken voor initiatieven in de kernen, en geldt niet voor het buitengebied.

Stap 3: behandeling verzoek

Als wij alle benodigde informatie hebben, dan nemen wij uw verzoek in behandeling. Eventueel nemen wij nog contact met u op voor aanvullende informatie. Dit kan telefonisch of aan de hand van een gesprek.
De gemeente Berkelland behandelt de wooninitiatieven in 2022 volgens onderstaand tijdschema:

Deadline indienen intakeformulier incl.
bijbehorende stukken
Interne behandeling Berichtgeving over de voorlopige beoordeling van uw plan
1 maart 202221 maart 2022Eind maart 2022
1 juni 202220 juni 2022Eind juni 2022
1 september 202219 september 2022Eind september 2022
1 december 202219 december 2022Eind december 2022

Stap 4: eerste beoordeling

Op basis van uw informatie bespreken wij uw initiatief intern met verschillende vakdisciplines. Om te beoordelen of uw initiatief past bij de kaders voeren we een quickscan uit. U ontvangt bericht over een voorlopig positieve beoordeling en we informeren u over de vervolgprocedure. Kunt u bijvoorbeeld een omgevingsvergunning aanvragen of is er ook een bestemmingsplanherziening nodig? Dit betekent nog niet automatisch dat wij u de vergunning zullen verlenen.

Stap 5: Ruimtelijke procedure

Als uw initiatief in de eerste fase een positieve beoordeling krijgt, dan kunt u ervoor kiezen om de formele ruimtelijke procedure te starten. Dit betekent dat u een schetsplan ter voorbereiding van een aanvraag van een omgevingsvergunning of principeverzoek voor een bestemmingsplanherziening indient. Bij het starten van het formele traject (fase II) moet u de reguliere (leges)kosten betalen.

De vraag naar wonen op het platteland neemt toe. We krijgen diverse vragen over de mogelijkheden om nieuwe woonmogelijkheden in het buitengebied. Vanuit verschillend oogpunt: betaalbaarheid, onderlinge zorg, het verdelen van het werk op het erf of soms ook om innovatieve bouwconcepten uit te proberen.

De mogelijkheden om woningen toe te voegen in het buitengebied van Berkelland zijn beperkt. Het doel is om het platteland open en groen te houden, en agrariërs niet te belemmeren in de bedrijfsvoering. Het intakeformulier woningbouwinitiatief op deze pagina geldt niet voor het buitengebied. Heeft u vragen over het toevoegen van woningen in het buitengebied dan kan contact opgenomen worden met frontoffice van het team Dienstverlening omgeving via: 0545 250 250 of per mail.

Wat kan wel:

 • Woningsplitsing: een boerderij van minimaal 900 m3 kan onder voorwaarden worden gesplitst in twee woningen. Deze woningen zitten in hetzelfde woongebouw. De voorwaarden zijn te vinden in de Structuurvisie woningsplitsing buitengebied van Berkelland. Het college beoordeelt uw verzoek voor het splitsen van een woning of functieverandering naar wonen. Dit gebeurt aan de hand van een beleidsregel, op volgorde van binnenkomst.
 • Soms doen zich unieke kansen voor, waarbij een extra woning nodig is. Criteria zijn:
  – Het komt sporadisch voor, er gaat geen precedentwerking vanuit naar een grote groep inwoners/locaties.
  – Het dient een breed maatschappelijk belang (gaat verder dan het belang van de eigenaar of degene die er wil wonen).
 • Het toevoegen van tweede bedrijfswoning op een agrarisch erf is mogelijk als aangetoond kan worden dat dit voor de bedrijfsvoering noodzakelijk is.

Rood voor Rood

Om een oplossing te vinden voor vrijkomende (agrarische) gebouwen werken we een nieuwe Rood voor Rood-regeling uit. 
De raad heeft in juni 2021 hiervoor de denkrichting vastgesteld:

 • Het moet voldoen aan de volkshuisvestelijke woonbehoefte.
 • Er geldt een minimum sloopoppervlakte van 1.000 m² voor 1 woning (of bouwkavel) van maximaal 1000 m³. Waarbij voor schuren met asbest gedacht wordt aan minder sloopoppervlakte (bijv 850 m²), om sloop hiervan te bevorderen. Ook zal er gekeken worden naar eventueel minder sloopoppervlakte voor kleine wooneenheden voor bijvoorbeeld de doelgroep starters.
 • De bouw van een nieuwe woning vindt plaats op een bestaand erf waar al een woning (verblijfsobject met een woonfunctie) aanwezig moet zijn. Dit om te voorkomen dat het buitengebied ´dichtslibt´ met woningen op nieuwe erven. Dit gaat ten koste van het groene karakter van het buitengebied.
 • Het overgrote deel van de oppervlakte die minimaal gesloopt moet worden, vindt plaats op de locatie waar de nieuwe woning wordt gerealiseerd.
 • Er is maatwerk mogelijk voor (innovatieve) concepten, waarbij het samenwonen op het erf centraal staat en dat past binnen de volkshuisvestelijke woonbehoefte.
 • Ruimte voor een nog vast te stellen maximaal aantal transformaties naar wonen. Dit wordt aangegeven in de jaarlijkse herijkte woningbouwopgave van Berkelland.
 • Er moeten aanvullende investeringen gedaan worden ten behoeve van de inpassing van het erf, landschap, ecologie en biodiversiteit. Hierbij is de locatie en het omliggend gebied leidend en dient de nota ‘Achterhoekse erven veranderen. Kadernota ruimtelijke kwaliteit’ als inspiratie- en als beoordelingsdocument voor het ontwerp.
 • De bedrijfsvoering van omliggende agrarische bedrijven wordt niet belemmerd.

Rood voor Rood 2.0. Light

Er zal gelijktijdig met het nieuwe Rood voor Rood gekeken worden naar een light-variant: op een erf met een woongebouw waarin nu twee (of meer) ‘verblijfsobjecten met woonfunctie’ zitten, kan één (of meer) van de ‘verblijfsobjecten met woonfunctie’ uitgeplaatst worden in de vorm van een vrijstaand ‘verblijfsobject met woonfunctie’ (vrijstaande woning). Na toepassing van Rood voor Rood light staat er op het betreffende erf dus één al bestaand woongebouw en ontstaat er (maximaal) één nieuw woongebouw. Het totaal aantal ‘verblijfsobjecten met woonfunctie’ op het erf blijft gelijk. Ook aan deze variant zullen eisen zoals bovenstaande denkrichting worden gekoppeld, waaronder de sloop van een nader te bepalen oppervlakte aan vrijkomende agrarische bebouwing.