Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Rood voor Rood

Gemeente Berkelland behoort tot de Nederlandse gemeenten met de grootste oppervlakte aan vrijkomende (agrarische) bedrijfsbebouwing. Rood voor Rood is één van de mogelijkheden die eigenaren de kans biedt om voormalige (agrarische) bedrijfsbebouwing te slopen en het erf nieuw leven in te blazen. De gemeenteraad heeft het beleid voor Rood voor Rood vastgesteld. Het is nu mogelijk om een aanvraag voor Rood voor Rood in te dienen.

Wat is Rood voor Rood?

Rood voor Rood maakt het mogelijk om in ruil voor de sloop van vrijkomende (agrarische) bebouwing een nieuwe woning in het buitengebied te realiseren. U moet daarvoor een plan maken, waarbij onder andere aandacht moet zijn voor de (landschappelijke) inrichting van het erf, het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit en het verwijderen van eventuele asbestdaken.

Plan indienen

Als u de haalbaarheid van uw plan wilt bespreken of al een (compleet) plan in wil dienen, gebruikt u daarvoor het aanvraagformulier Rood voor Rood. Doe dit zo volledig en concreet mogelijk.
Na het verzenden van het formulier krijgt u een digitale ontvangstbevestiging en neemt de gemeente binnen vier weken contact met u op.

Kijk bij stap 1 en/of 2 van ‘Wat komt erbij kijken’ welke informatie u in ieder geval op het aanvraagformulier moet invullen.

Hoe weet ik of mijn locatie voldoet aan de voorwaarden

Door de vragen hieronder te beantwoorden kunt u snel toetsen of uw erf op basis van de belangrijkste voorwaarden in aanmerking komt voor de Rood voor Rood regeling. U kunt ook de beslisboom Rood voor Rood gebruiken.

 • Uw erf ligt in het buitengebied van de gemeente Berkelland.
 • Op uw erf is al een woning aanwezig en op het erf staat minimaal 600 m² te slopen bebouwing (*).
 • De te slopen bebouwing heeft geen karakteristieke waarde.
 • U verwijdert ook de asbestdaken van de bebouwing die op uw erf blijft staan.

Opmerking bij vraag 2 (*)

 • Totaal moet er 1.000 m² bebouwing te slopen zijn, waarvan minimaal 600 m² op uw eigen erf. Eventuele ontbrekende meters mag u slopen op 1 andere locatie in het buitengebied van Berkelland.
 • Voor 2 woningen heeft u 1.200 m² nodig op uw eigen erf.

Kunt u alle vragen met ‘ja’ beantwoorden? Dan komt uw erf in principe in aanmerking voor de Rood voor Rood regeling. Twijfelt u over een antwoord of heeft u andere vragen? Neem dan contact op met de gemeente.

Let op: de vragen zijn een snelle toets op basis van de belangrijkste voorwaarden. Lees voor de details van de Rood voor Rood regeling alle voorwaarden goed door.

Tips

 • Lees de informatie op deze pagina goed door. Zo heeft u alle informatie over hoe een Rood voor Rood project in zijn werk gaat.
 • Ga op zoek naar een adviseur die u kan begeleiden bij het maken van een plan.
 • Heeft u wel bebouwing om te slopen, maar wilt u geen woning bouwen? Dan kunt u uw bebouwing verkopen aan een andere Rood voor Rood locatie.

Ook zijn er andere regelingen en subsidies voor de sloop van bebouwing. Voor meer informatie over dit laatste, neem contact op met de gemeente Berkelland via 0545 250 250.

Wat komt erbij kijken

Een succesvol Rood voor Rood project vraagt om het nodige ondernemerschap van de initiatiefnemer of opdrachtgever. De kosten voor onder andere de sloop van de bebouwing en het maken van het plan gaan voor de baten van de bouwkavel. Ook moeten formele zaken worden geregeld, zoals de benodigde ruimtelijke procedures.
Met het hele proces duurt bij een soepel en voorspoedig verloop, zeker anderhalf tot 2 jaar.

We raden u dringend aan om in een vroeg stadium een adviseur in te schakelen. Dit draagt bij aan een soepel en voorspoedig verloop van het proces. Zij kunnen u inzicht geven in de overige kostenposten waar u rekening mee moet houden.

Hieronder staan de stappen die gezet moeten worden. Per stap is aangegeven wat van u verwacht wordt, wat u van de gemeente mag verwachten, welke kosten de gemeente in rekening brengt en wat de doorlooptijd is.

Stappen

In stap 1 brengt u de huidige situatie in beeld en bespreken we deze. Aan het einde van deze stap heeft u zicht op de haalbaarheid van uw plan.

Wat verwachten we van u

 • U geeft op een luchtfoto/plattegrond aan wat de huidige situatie is:
  • Hoe is de huidige erfopzet (de relatie tussen beplantingen, ontsluiting van het erf, gebouwen)
  • Waar staat/staan de woning(en)
  • Welke bijgebouwen staan er (met per gebouw de oppervlakte)
  • Welke bijgebouwen staan/stonden ten dienste van het bedrijf en welke bijgebouwen zijn in gebruik als bijgebouw bij de woning(en).
  • Op welke bijgebouwen zit een asbestdak?
 • U geeft op een luchtfoto/plattegrond aan wat de gewenste situatie is:
  • Wat is in grote lijnen de nieuwe erfopzet (relatie tussen landschappelijke inpassing en erfontsluiting en nieuwe bebouwing)
  • Welke bijgebouwen wilt u slopen (met oppervlakte)
  • Welke bijgebouwen wil u laten staan (met oppervlakte)
  • Wat is de (toekomstige) functie van bijgebouwen die evt. blijven staan
  • Eventueel aanvullende relevante informatie over het voorgenomen plan

Wat doet de Gemeente Berkelland

 • We kijken of de door u aangeleverde informatie compleet is. Zo nee, dan hoort u van ons welke onderdelen u moet aanvullen.
 • We beoordelen of de door u aangeleverde informatie over de huidige situatie overeenkomt met het vergunningendossier. Dit doen we om misverstanden in een latere fase te voorkomen.
 • We beoordelen het door u ingediende plan en kijken daarbij ook naar de omgeving.
 • We koppelen onze beoordeling aan u terug.

Welke kosten brengt de gemeente in rekening?

De gemeente brengt voor deze stap geen kosten bij u in rekening.

Doorlooptijd na indiening bij de gemeente

Circa 2 maanden.

Tip

Als u met de gemeente van gedachten wilt wisselen over bijvoorbeeld de plek van de nieuwe woning of de landschappelijke inpassing van het erf, bieden we de mogelijkheid aan om met de gemeente in gesprek te gaan over de nieuwe erfopzet. Dit kan u helpen bij de verdere uitwerking van uw plan. U kunt contact opnemen met Yvette Visser via 0545 250 250 of yvette.visser@gemeenteberkelland.nl.

Als uit stap 1 blijkt dat uw plan kansrijk is, dan kunt u door naar stap 2. In het erfinrichtingsplan met schetsplan voor de nieuwe bebouwing geeft u de situatie voor en de situatie na sloop en herontwikkeling weer. Ook de investering in ruimtelijke kwaliteit wordt door u in beeld gebracht en door ons beoordeeld.

Wat verwachten we van u

 • Een uitgewerkt erfinrichtingsplan met schetsplan voor de nieuwe bebouwing waarop de situatie na sloop en herontwikkeling is weergegeven. Hierin besteedt u onder andere aandacht aan de landschappelijke inpassing van het gehele erf, de ontsluiting op de openbare weg en de positionering en vormgeving van de nieuwe bebouwing. Voor een eventuele tweede slooplocatie maakt u ook een erfinrichtingsplan.
 • Inzicht in de investering in ruimtelijke kwaliteit.
 • U dient deze stukken digitaal via het digitale aanvraagformulier Rood voor Rood in.

Tip

Uw plan heeft impact op de omgeving. Het is daarom belangrijk om uw buren en andere belanghebbenden op tijd te betrekken bij/informeren over uw plannen. Dit helpt ook bij het doorlopen van de ruimtelijke procedure.

Wat doet de Gemeente Berkelland

 • Wij beoordelen het door u ingediende erfinrichtingsplan met schetsplan samen met de commissie ruimtelijke kwaliteit. U kunt aanwezig zijn bij deze bespreking om uw plan toe te lichten en samen te bespreken.
 • Ons advies koppelen we aan u terug (schriftelijk met evt. een mondelinge toelichting). We geven daarbij ook aan hoe het vervolgproces eruit ziet en welke onderzoeken daarvoor uitgevoerd moeten worden.

Tip

Vraag uw adviseur in een vroeg stadium welke onderzoeken mogelijk uitgevoerd moeten worden. Sommige onderzoeken hebben een lange doorlooptijd. Als u hier op tijd mee begint, voorkomt u onnodige vertraging in de procedure.

Welke kosten brengt de gemeente in rekening

De gemeente brengt voor deze stap geen kosten bij u in rekening.

Doorlooptijd na indiening bij de gemeente

Circa 2 maanden.

U heeft een positief advies van de gemeente gekregen op uw Rood voor Rood project. Nu moet de formele kant geregeld worden: het doorlopen van de benodigde ruimtelijke procedures. Ook leggen we afspraken over de uitvoering van uw Rood voor Rood project vast tussen u en de gemeente.

Wat verwachten we van u

 • U dient een formeel verzoek in voor de benodigde ruimtelijke procedure.
 • De stukken die hiervoor nodig zijn, laat u opstellen door een adviesbureau.
 • Parallel daaraan laat u de benodigde onderzoeken uitvoeren.
 • U ondertekent de door de gemeente opgestelde overeenkomst(en).
 • Nadat de ruimtelijke procedure helemaal afgerond is, vraagt u de vergunning(en) aan die nodig zijn.

We stellen overeenkomsten op om goede afspraken te maken over uw plan, o.a. over de sloop van de bebouwing, de uitvoering van het erfinrichtingsplan, investering in de ruimtelijke kwaliteit, het intrekken van eventuele milieuvergunning, leges en planschade.

Wat doet de Gemeente Berkelland

 • Wij beoordelen de stukken die nodig zijn voor de ruimtelijke procedure
 • We stellen de overeenkomst(en) tussen u en de gemeente op
 • Als alle stukken compleet zijn starten we de benodigde ruimtelijke procedure op.
 • We beoordelen en verlenen de vergunning(en)

Welke kosten brengt de gemeente in rekening

De kosten zijn afhankelijk van de procedure(s) die doorlopen moet(en) worden. Deze legeskosten zijn vastgelegd.

Doorlooptijd na indiening bij de gemeente

Circa 1 jaar.

Uw Rood voor Rood project is nu klaar voor de uitvoering. U kunt nu starten met de sloop van de bebouwing, de realisatie van de nieuwe woning(en), de uitvoering van het erfinrichtingsplan en de investering in de ruimtelijke kwaliteit.