Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Gelselaar Heuver-Zuid

Op locatie Heuver-Zuid aan de Dorpsstraat in Gelselaar is een tussenkavel beschikbaar. De oppervlakte van de kavel voor een vrijstaande woning is circa 800 m2. De verkoopprijs is € 160.000,- (exclusief BTW).

De locatie ligt ten zuiden van boerderij ‘De Heuver’. Dit is een historische locatie, die met zorg en aandacht gerestaureerd is. Verder grenzen de kavels aan de oost- en zuidzijde aan het buitengebied. Op dit moment is alleen nog de middelste kavel beschikbaar. Belangrijk aandachtspunt bij deze kavels is de lintenstructuur, die onderdeel uitmaakt van het beschermd dorpsgezicht Gelselaar. Hierdoor zal aan de achter- en nevenzijde van de kavels een lintenstructuur van bomen en struiken worden gepland. Dit beperkt mogelijk het vrije uitzicht.

Gelselaar beschermd dorpsgezicht

Gelselaar heeft een beschermd dorpsgezicht. Het ontwerpen van een standaard plan zal afbreuk doen aan het beschermd dorpsgezicht. Er geldt een beeldkwaliteitsplan beschermd dorpsgezicht Gelselaar waarmee bij de planontwikkeling rekening moet worden gehouden.

Reservering en verkoop

De gegadigde die in aanmerking komt voor de kavel krijgt een reservering voor 2 maanden. Dit wordt door de gemeente schriftelijk bevestigd. Er zitten geen kosten aan verbonden. Met de gegadigde wordt een startgesprek gepland om de randvoorwaarden door te nemen. Verlenging van de reservering is voor 2 maanden mogelijk. De houder van de reservering moet dan wel aannemelijk kunnen maken dat concrete acties plaatsvinden die kunnen leiden tot koop en bebouwing van de gereserveerde kavel. Mocht, om wat voor reden dan ook, het niet mogelijk zijn om de koop definitief te maken dan zal de reservering van de kavel vervallen aan de volgende gegadigde.

Een besluit tot koop van de kavel moet schriftelijk aan de gemeente worden gemeld. De gemeente stelt hierna een uitgifte/koopovereenkomst op. Na de ondertekening door de koper en verkoper biedt de gemeente de koopovereenkomst aan bij een notaris met het doel de akte van levering te regelen.

Opvragen kavelbrochure en beeldkwaliteitsplan

De kavelbrochure Heuver-Zuid en het beeldkwaliteitsplan kunt u opvragen bij Corine te Morsche, projectmedewerker, via 0545-250 250 of c.temorsche@gemeenteberkelland.nl. Voor het bestemmingsplan “Gelselaar, De Heuver 2011” verwijzen wij u naar www.ruimtelijkeplannen.nl.

Interesse in de kavel

U kunt uw interesse kenbaar maken door dit te melden bij Corine te Morsche, via 0545-250 250 of c.temorsche@gemeenteberkelland.nl.