Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Geldende ruimtelijke plannen

De website ruimtelijkeplannen.nl is het digitale platform met alle ruimtelijke plannen in Nederland. Alle overheden publiceren hier hun ruimtelijke plannen. Alle geldende ruimtelijke plannen vindt u daar. De website wordt beheerd door het Kadaster. Op de website staan alle bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels die gemeenten, provincies en het Rijk hebben gemaakt.

Instructievideo

De werking van de website ruimtelijkeplannen.nl wordt in een video-instructie uitgelegd. De instructievideo legt uit hoe u op deze website bestemmingsplannen kunt vinden. Het legt in vier minuten uit wat de functie is van de site, hoe u details van een plan kunt opvragen en wat u kunt veranderen aan de weergave van de kaart.

Bestemmingsplan

Een bestemmingsplan bestaat uit een plankaart en regels. De plankaart geeft aan waar u iets mag bouwen en voor welk gebruik dit geldt, je kan daarbij denken aan wonen, werken, detailhandel, recreatie en dergelijke. In de regels kunt u lezen hoe groot u mag bouwen en waarvoor u het bouwwerk en aangrenzende gronden mag gebruiken.

Afwijken van het geldende bestemmingsplan

Met een ‘omgevingsvergunning uitgebreide procedure’ kan worden afgeweken van het geldende bestemmingsplan. Een omgevingsvergunning waarbij wordt afgeweken van het geldende bestemmingsplan bestaat uit een besluit (de vergunning) en enkele bijlagen. Over het algemeen is dit een ruimtelijke onderbouwing die aangeeft waarom afgeweken wordt van het geldende bestemmingsplan en één of meerdere tekeningen. Dit ruimtelijk plan toont in detail het bouwwerk dat gebouwd wordt/is, of de functie(s) die is/zijn toegestaan.

Links