Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ruimtelijke plannen ter inzage

Een ruimtelijk plan doorloopt een aantal fases: voorontwerp, ontwerp en vaststellen. Als die fases doorlopen zijn treedt het plan (onherroepelijk) in werking.

Voorontwerp en inspraak

Het ontwikkelen van een nieuwe ruimtelijk plan gaat in een aantal stappen. De eerste stap is de voorontwerpfase. In deze fase bieden burgemeester en wethouders de gelegenheid tot inspraak en samenspraak en overleggen met andere (overheids-) instanties. Niet alle plannen doorlopen een voorontwerpfase.

De volgende plannen liggen nu voor inspraak ter inzage:

Ontwerpen

Een nieuw ruimtelijk plan komt in deze fase als burgemeester en wethouders hebben ingestemd met het ontwerp. Het plan wordt dan 6 weken ter inzage gelegd. Tijdens deze 6 weken kan iedereen een reactie indienen. Zo’n reactie heet een zienswijze.

De volgende ontwerpen liggen nu ter inzage:

Zienswijze indienen

Bent u het niet eens met een ontwerp van een ruimtelijk plan dan kunt u een zienswijze indienen. U kunt schriftelijk reageren door een brief te sturen. Voor een zienswijze over een bestemmingsplan moet u uw brief richten aan de Gemeenteraad van Berkelland. Een zienswijze over een omgevingsvergunning of een wijzigingsplan kunt u sturen naar het college van burgemeester en wethouders. Het adres voor een zienswijze is: Postbus 200, 7270 HA in Borculo. Let op: u moet de brief ondertekenen en ten minste uw naam en adres noemen. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u bellen met 0545 250 250.

Vastgestelde ruimtelijke plannen

Bestemmingsplan en wijzigingsplan

Een nieuw bestemmingsplan wordt vastgesteld door de gemeenteraad. Een wijzigingsplan door het college van burgemeester en wethouders. Ook een vastgesteld plan wordt 6 weken ter inzage gelegd. Tijdens deze termijn kunt u als belanghebbende in beroep gaan bij de Raad van State. Ook het aanvragen van een voorlopige voorziening moet bij de Raad van State.

Omgevingsvergunning

Een omgevingsvergunning wordt door het college van burgemeester en wethouders verleend. Een verleende omgevingsvergunning ligt vervolgens 6 weken ter inzage. Tijdens deze termijn kunt u als belanghebbende in beroep gaan bij de Rechtbank Gelderland. Ook het aanvragen van een voorlopige voorziening moet bij de Rechtbank Gelderland. Na uitspraak van de Rechtbank is eventueel een hoger beroep mogelijk. Dit is dan bij de Raad van State.

De volgende vastgestelde plannen liggen nu ter inzage: