Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Omgevingsvergunning (ver)bouwen of renoveren

Wilt u (ver)bouwen of renoveren? Dan heeft u daarvoor vaak een omgevingsvergunning nodig. In sommige gevallen heeft u geen vergunning nodig en hoeft u alleen te melden dat u gaat (ver)bouwen. In de legesverordening kunt u zien wat u betaalt voor uw benodigde omgevingsvergunning.

Doe eerst een vergunningcheck

U weet dan of u een omgevingsvergunning moet aanvragen of een melding moet doen.

Soms is het (ver)bouwen van kleine bouwwerken (zoals aanbouwen, bijgebouwen, dakkappellen, zonnecollectoren, erf- en perceelafscheidingen) vergunningsvrij. De Rijksoverheid bepaalt wanneer u een omgevingsvergunning nodig heeft of wanneer u vergunningsvrij mag (ver)bouwen. Komt er bij het (ver)bouwen of renoveren meer dan 10 m3 sloopafval vrij of gaat u asbest verwijderen? Dan moet u ook een sloopmelding indienen.

Bij het Omgevingsloket kunt u de vergunningscheck doen om te zien of u een vergunning moet aanvragen of niet. Bij de front office dienstverlening omgeving van de gemeente Berkelland kunt u uw vragen stellen. Momenteel alleen telefonisch via 0545 250 250.

Als u een omgevingsvergunning nodig heeft, toetst de gemeente de aanvraag op de volgende onderdelen:

Als aanvrager van een omgevingsvergunning bent u verantwoordelijk voor het naleven van de geldende regels. Dit is best wel ingewikkeld. Daarom is ons advies om een deskundige in de arm te nemen, zoals een architect of bouwkundig adviseur.

Let erop dat u diverse gegevens moet aanleveren, zodat wij kunnen toetsen. Door de vergunningscheck te doen, kunt u zien wat u moet aanleveren.

Op basis van de Wet Bibob kan de gemeente Berkelland een vergunning weigeren als er risico bestaat dat de vergunning (mede) wordt gebruikt om strafbare feiten te plegen. Daarom moeten sommige risicobranches een apart aanvraagformulier invullen (geldt niet voor (semi-)overheidsinstanties):

 1. Aanvraag vallend onder de volgende risicobranches:
  • bel- en internetwinkels
  • autobranche (denk aan autohandel, garages, lease- en verhuurbedrijven, autodemontage)
  • bedrijven aan huis
  • woonwagen- en kermisterreinen
  • recreatieparken
  • wellnessbranche (denk aan massage- en beautysalons, nagel- en zonnebankstudio’s, kapsalons)
  • agrarische bedrijven (denk aan transportbewegingen en -routes)
  • kamerverhuurpanden
  • seksinrichtingen en escortbedrijven
  • horeca-inrichtingen
  • motorclubs, Outlaw Motor Gangs (OMG) en daaraan gerelateerde clubs
  N.B.: Bovenstaande opsomming van risicocategorieën is niet limitatief.
 2. Aanvragen van een bouwplan met een bouwsom hoger dan €500.000 (excl. btw). De bouwsom wordt door de gemeente berekend.
 3. Bijzondere gevallen:
  • Vanaf de 4e aanvraag binnen een periode van 24 maanden van dezelfde aanvrager en/of betrokkene met een bouwsom van meer dan €50.000 en minder dan €500.000.
  • In geval reeds aanvang is genomen met de realisatie van een vergunningsplichtig bouwwerk, zonder dat daarvoor de vereiste vergunning is aangevraagd en de bouwsom meer bedraagt dan €50.000 (exclusief btw) en minder bedraagt dan of gelijk is aan €500.000 (exclusief btw).
  • Uitzondering bij meerdere aanvragen per jaar voor één project. Indien een partij binnen een periode van 12 maanden meerdere aanvragen binnen eenzelfde project met de gemeente indient, zal de partij bij ongewijzigde omstandigheden ten opzichte van de eerdere aanvraag (bedrijfsstructuur, financiering, zakelijke partners, etc.) kunnen volstaan met een verwijzing naar de reeds eerder verkregen vergunning en het daarbij ingevulde Bibob-formulier. Bij gewijzigde omstandigheden dient de partij slechts de gewijzigde omstandigheden aan te geven.
 4. Risicogebieden
  Indien de bouwsom meer bedraagt dan €50.000 (exclusief btw) en minder bedraagt dan of gelijk is aan €500.000 (exclusief btw) en de aanvraag een locatie betreft die gelegen is in een door het college aangewezen risicogebied.

Wilt u zeker weten of u al dan niet een omgevingsvergunning nodig heeft, dan kunt u een schetsplan indienen. 

Voor elke aanvraag moet u zogenoemde leges betalen. Soms kunt u alleen een vergunning krijgen na ontheffing. Dit is bijvoorbeeld het geval als uw bouwplan in strijd is met de bestemmingsplanvoorschriften. Voor het verlenen van de ontheffing moet u extra leges betalen, afhankelijk van het type ontheffing dat nodig is. Deze belasting is door de gemeenteraad vastgelegd in de Legesverordening.

U kunt een omgevingsvergunning aanvragen via het Omgevingsloket. Hiervoor heeft u DigiD of eHerkenning nodig.
Lukt het u niet om uw aanvraag digitaal te regelen, dan kan het ook schriftelijk. Neem hiervoor eerst contact op met de front office dienstverlening omgeving van de gemeente via 0545 250 250.

Om een Omgevingsvergunning aan te vragen, moet u diverse documenten aanleveren. Welke stukken dat zijn, is geregeld in de Ministeriële Regeling Omgevingsrecht (Mor) en is afhankelijk van de aard en omvang van uw bouwplan. Om het u gemakkelijker te maken, heeft de gemeente Berkelland vereenvoudigde indieningslijsten voor veel voorkomende bouwwerkzaamheden gemaakt. Staan uw bouwwerkzaamheden niet op de lijst? Dan kunt u in de algemene indieningslijst zien wat nodig is voor een beoordeling van uw aanvraag Omgevingsvergunning. U kunt de lijsten opvragen via 0545 250 250.

Als u een omgevingsvergunning aanvraagt, dan wordt deze gepubliceerd. Dat geldt ook voor het uiteindelijke besluit. Let er dus bij het invullen van het aanvraagformulier op of u toestemming geeft om persoons- en adresgegevens van de aanvrager/melder of gemachtigde openbaar te maken. Wilt u niet dat gegevens openbaar mogen zijn, dan moet u ervoor zorgen dat er geen persoonsgegevens op de verschillende tekeningen, rapporten of andere stukken staan. U bent hier als aanvrager zelf verantwoordelijk voor.

Wanneer u iets aanvraagt waar een huisnummer voor nodig is (nieuwe woning of bedrijfspand), neemt de gemeente dit in de procedure mee.