Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Procedure aanvraag omgevingsvergunning

U dient de aanvraag online in via het Omgevingsloket, waarna u een e-mail met het indieningsbewijs ontvangt. Over de verdere voortgang van uw aanvraag communiceert de gemeente Berkelland met u. Wij gebruiken daarvoor het door u opgegeven e-mailadres en/of per post.

Publicatie van de aanvraag

De gemeente Berkelland publiceert de vergunningaanvraag op officielebekendmakingen.nl. Daar en bij de gemeente kunnen belangstellenden de aanvraag inzien. Wij adviseren u om buren vooraf te informeren over uw plannen.
Bij het indienen van de aanvraag kunt u aangeven of u bezwaar heeft tegen het openbaar maken van uw persoonsgegevens. Heeft u bezwaar, let er dan op dat u ook geen persoonsgegevens op tekeningen en rapporten heeft staan, u bent hiervoor zelf verantwoordelijk.

Termijn behandeling

De termijn voor de behandeling van uw vergunningaanvraag gaat in op het moment dat u de aanvraag indient:

  • voor een reguliere aanvraag geldt een beslistermijn van 8 weken
  • voor een uitgebreide procedure geldt een beslistermijn van 6 maanden (denk hierbij aan Rijksmonumenten, wijzigingen van het bestemmingsplan, aanvragen waarvoor de Wet Natuurbescherming van toepassing is, en het oprichten of veranderen van een milieu-inrichting)

De gemeente mag de termijn met maximaal 6 weken verlengen. In dat geval informeren wij u daar uiteraard over. Als de gemeente bij een reguliere aanvraag de reactietermijn laat verlopen zonder te beslissen, is de vergunning automatisch ‘van rechtswege’ verleend.

Controle op volledigheid

Alleen als u alle benodigde stukken aanlevert, kunnen we uw aanvraag in behandeling nemen. Als er iets ontbreekt, dat vragen wij u de aanvraag aan te vullen. In ons verzoek staat welke stukken u moet aanleveren en binnen welke termijn. Het aanvraagproces wordt tijdelijk stil gezet (opgeschort), zodat u de tijd heeft om uw aanvraag compleet te maken.

Behandeling aanvraag

Als de stukken compleet zijn of op tijd aangevuld, dan nemen wij uw aanvraag in behandeling. Is uw aanvraag niet compleet en levert u niet op tijd de benodigde stukken aan, dan sluiten wij de procedure. U moet wel leges betalen.

Toetsing

De gemeente Berkelland toetst uw aanvraag aan de geldende wet- en regelgeving, zoals het bestemmingsplan, welstand, Bouwbesluit (bouwtechnische vereisten), de bouwverordening, de Algemene Plaatselijke Verordening (APV, bij kappen en inrit), en de milieuregels. Als het plan niet aan de regels voldoet, kijken wij of wij een ontheffing kunnen verlenen. Daarvoor vragen wij advies bij diverse afdelingen, zoals stedenbouw, cultuurhistorie, milieu, ecologie, archeologie, en mobiliteit. Soms moeten wij om advies vragen bij de provincie of het Rijk.

Als u na de toetsing een negatief advies krijgt, kunt u uw plan aanpassen, als de beslistermijn het toelaat. Dit gaat altijd in overleg.

Beslissing

Als de toetsing positief is, krijgt u de vergunning. Soms zijn hieraan voorwaarden verbonden, waar u aan moet voldoen. Krijgt u een negatief advies en kunt u het plan niet aanpassen, dan weigeren wij de aanvraag. U moet dan toch leges betalen. De gemeente Berkelland publiceert het besluit (net als de aanvraag) op officielebekendmakingen.nl.

Bezwaar en beroep

Als belanghebbenden een bezwaarschrift (bij de gemeente), beroep of voorlopige voorziening (bij de rechtbank) willen indienen tegen het besluit, kunnen zij dat tot 6 weken na publicatie van het besluit doen.

Geldigheidsduur vergunning

Een vergunning blijft geldig totdat deze wordt ingetrokken. Uitzondering is een vergunning voor een bepaalde termijn, dan staat de geldigheidsduur in de voorwaarden. We kunnen een vergunning intrekken als er na 26 weken nog geen werkzaamheden zijn uitgevoerd, of een inrichting na 3 jaar nog niet in bedrijf is. U kunt ook zelf verzoeken om intrekking.

Start werkzaamheden

Na ontvangst van uw vergunning mag u meestal meteen beginnen met de (ver)bouwwerkzaamheden. Toch is de vergunning op dat moment nog niet definitief, gedurende 6 weken kan iemand bezwaar aantekenen. Na die 6 weken is de vergunning pas definitief. Start u meteen met uw werkzaamheden, dan doet u dat op eigen risico. Als u als gevolg van een bezwaarschrift werkzaamheden ongedaan moet maken, moet u daar zelf voor betalen.

Vergunningen voor monumenten, het kappen van bomen, het slopen in een beschermd stads/dorpsgezicht en vergunningen verleend via de uitgebreide procedure, treden pas in werking nadat de bezwarentermijn is verstreken. U mag hierbij pas beginnen als de vergunning definitief is.

Bij nieuwbouw (woning/bedrijfsgebouw) mag u pas met de bouw beginnen als wij de rooilijn op het bouwterrein hebben uitgezet. U kunt hiervoor een afspraak maken door een mail te sturen naar landmeten@gemeenteberkelland.nl. Als u begint met de werkzaamheden , moet u dit uiterlijk 2 dagen van tevoren melden bij de gemeente onder vermelding van een code die u krijgt bij vergunningverlening.

Aansluitingen

Aansluitingen voor elektriciteit, gas, warmte, water, riool, media/communicatie (zoals televisie, internet en telefoon) vraagt u aan via mijnaansluiting.nl.

Controle tijdens de bouw

De gemeente Berkelland controleert tijdens de bouw of u zich houdt aan het plan waarvoor u de omgevingsvergunning kreeg. U moet zich ook houden aan de gestelde voorwaarden. Als het werk klaar is, komt een inspecteur van de gemeente nog een keer bij u langs.

Huisnummer

Wanneer u iets aanvraagt waarvoor een huisnummer moet worden toegekend (nieuwe woning of bedrijfspand), neemt de gemeente dit in de procedure mee.