Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Rioolaansluiting woning aanvragen

De gemeente Berkelland is verantwoordelijk voor het inzamelen en transporteren van afvalwater op haar grondgebied. Het is de verantwoordelijkheid van degene die afvalwater wil lozen om de aansluiting op het riool te realiseren.

Iedereen die afvalwater loost is verplicht een rioolaansluiting te hebben op het gemeenteriool. De gemeente controleert of u op de juiste manier voldoet aan de plicht tot aansluiting op de riolering. De gemeente zorgt voor de aansluiting tot aan de perceelsgrens.

Wie kan een rioolaansluiting aanvragen

  • de eigenaar
  • de projectontwikkelaar
  • een gemachtigde van de eigenaar of projectontwikkelaar

Voor een standaardaansluiting binnen de bebouwde kom zijn de leges € 1548,10. Voor een bedrijfsaansluiting of een rioolaansluiting in het buitengebied worden de werkelijke kosten, op basis van nacalculatie, in rekening gebracht.

  • Uw DigiD
  • Situatietekeningen

De aanvrager/eigenaar is verantwoordelijk voor de rioolaansluiting van de leiding(en) op eigen terrein tot op de perceelgrens. Daarbij moet u de afvalwaterstromen met verschillende leidingen aanbieden. Dit betekent een aparte afvoerleiding voor de aanvoer van het vuilwater, een aparte leiding voor het hemelwater en eventueel een aparte afvoerleiding wanneer er sprake is van overtollige grondwater op uw perceel.

Binnen 6 weken ontvangt u van ons een reactie. Stemt de gemeente in met uw aanvraag, dan ontvangt u van ons een brief. Bent u akkoord met de voorwaarden, dan stuurt u een ondertekend exemplaar van de brief terug naar de gemeente. Na ontvangst van de schriftelijke bevestiging plannen wij in overleg met de betrokken aannemer de aanleg van de aansluitpunten in. Soms is de aanvraag complex en heeft de gemeente meer tijd nodig voor overleg en onderzoek. Het kan dan gebeuren dat de toestemming voor uw aansluiting niet binnen 6 weken plaats vindt. Wij brengen u dan tijdig op de hoogte.