Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Melden overschrijden geluid- of lichtnormen

Een horecabedrijf mag maximaal 12 keer per jaar van de geluidsnormen afwijken, die gelden op grond van het Activiteitenbesluit. Dit zijn de geluidsnormen die voor de locatie binnen gelden. Deze afwijking geldt tot uiterlijk 00.30 uur. Bij de melding horen voorschriften. Zo voorkomt u overlast voor omwonenden en omgeving.

Een sportvereniging mag maximaal 4 keer per jaar de lichten langer dan 23.00 uur aanhouden in de buitenlucht. Dat kan alleen als er sprake is van een incidentele festiviteit.

Let op:
De melding kan niet gebruikt worden voor het melden van evenementen (zoals feesten) van particulieren. U vraagt dan een evenementenvergunning aan.

De melding is gratis. U doet de melding minimaal 2 weken van tevoren.

  • Het is maximaal 12 keer per jaar toegestaan om een feest in een horecabedrijf te houden waarbij de geluidsnormen worden overtreden. Bij het gebruik maken van de melding mogen de geluidsnormen zoals opgenomen in het Activiteitenbesluit milieubeheer tijdelijk worden verhoogd.
  • De verhoogde geluid- en lichtnormen gelden tot uiterlijk 00.30 uur.
  • Eén en ander geldt alleen voor het bebouwde gedeelte van de (horeca)inrichting en niet voor de buitenruimte (zoals terras of sportvelden).
  • Bij het produceren van geluid op een terras of rond sportvelden moet u dus voldoen aan de geluidsnormen uit ‘het Activiteitenbesluit milieubeheer’. Dit heeft dit tot gevolg dat er geen geluid op het terras of sportveld geproduceerd mag worden. Het gebruiken van de geluidsinstallatie bij sportvelden voor het doen van wedstrijdmededelingen valt hier buiten.
  • Ramen en deuren blijven gesloten, behalve voor het onmiddellijk doorlaten van personen of goederen.

  • Tot 24.00 uur: 75 dB(A) / 89 dB(C)
  • Na 24.00 tot 00.30 uur: 70 dB(A) / 84 dB(C)
  • De dB(C) is maximaal 14 dB hoger dan de dB(A)