Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met een beslissing van de gemeente, dan kunt u hier bezwaar tegen maken.

Let op: Bezwaar maken tegen uw Woz-beschikking kan niet via dit formulier. U kunt bij GBTwente bezwaar maken tegen uw Woz-beschikking.

U kunt uw bezwaar zowel digitaal als schriftelijk indienen. Digitaal via bovenstaande knop. Schriftelijk, door een brief te sturen naar de gemeente met daarin:

 • uw naam, adres en handtekening
 • de datum van het bezwaarschrift
 • een omschrijving van de beslissing waartegen uw bezwaarschrift is gericht (bij voorkeur een kopie van de beslissing bijvoegen)
 • de redenen waarom u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente

Stuur uw bezwaarschrift op naar:
Gemeente Berkelland
College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 200
7270 HA  BORCULO

Termijn voor indienen van bezwaar

Zorg er voor dat u een bezwaarschrift indient binnen 6 weken nadat de gemeente de beslissing heeft genomen. Als uw bezwaarschrift niet binnen deze termijn door de gemeente is ontvangen, loopt u het risico dat het bezwaarschrift niet inhoudelijk behandeld wordt.

Het is mogelijk om eerst pro forma bezwaar te maken. Het bezwaarschrift hoeft dan nog geen reden te bevatten waarom u bezwaar maakt. Dat kan op een later moment. Het college van burgemeester en wethouders zal u hiervoor een termijn geven.

Uw bezwaarschrift wordt door een onafhankelijke commissie behandeld. In de meeste gevallen wordt u uitgenodigd voor een hoorzitting en kunt u uw bezwaarschrift mondeling toelichten. De onafhankelijke commissie brengt een advies uit aan de gemeente over het bezwaarschrift. De gemeente neemt daarna een beslissing op het bezwaarschrift, uiterlijk binnen 18 weken na het einde van de bezwarentermijn van 6 weken.

Als u het niet eens bent met de beslissing op bezwaar, dan kunt u hiertegen in beroep gaan bij de rechtbank. Dit kan zowel schriftelijk als digitaal. Zorg er voor dat u een beroepschrift indient binnen 6 weken nadat de gemeente de beslissing op bezwaar heeft genomen.

Een beroepschrift bestaat uit:

 •  naam, adres en handtekening
 • de datum van uw beroepschrift
 • een omschrijving van de beslissing (op bezwaar) waartegen uw beroepschrift is gericht (bij voorkeur een kopie van de beslissing bijvoegen)
 • de reden(en) waarom u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente op uw bezwaarschrift.

Onderaan de beslissing op bezwaar leest u bij welke instantie u uw beroepschrift kunt indienen.

Dan kunt u de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen. Dit kan alleen als u ook beroep heeft ingesteld. U moet hierbij aangeven waarom dit besluit ernstige gevolgen voor u heeft en dat u met spoed een uitspraak van de voorzieningenrechter nodig heeft. De voorzieningenrechter beslist of met de uitvoering van het besluit moet worden gewacht.

U stuurt uw verzoek om een voorlopige voorziening naar de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland,  Postbus 9030, 6800 EM in Arnhem. Let erop dat u een kopie van uw beroep meestuurt.

U kunt ook digitaal uw verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank

De gemeente probeert altijd om een aanvraag of bezwaar goed af te handelen. Dat betekent dat wij ook op tijd een beslissing toesturen. Als dit niet lukt, dan heeft u recht op een vergoeding.

U kunt een vergoeding vragen door een brief of e-mail te sturen naar het college van burgemeester en wethouders.

In de brief moet het volgende staan:

 • naam en adres
 • datum waarop u de brief schrijft
 • omschrijving van de aanvraag of het bezwaarschrift
 • datum en nummer van de ontvangstbevestiging die u kreeg
 • nummer van de rekening waarop u de vergoeding wilt ontvangen
 • uw handtekening

De gemeente Berkelland moet binnen 2 weken een beslissing nemen op uw aanvraag om een vergoeding.