Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Wet open overheid

De Wet open overheid (Woo) regelt het recht van inwoners op informatie van de overheid. De Woo kent twee manieren van openbaarmaking: actief en passief. Met deze wet worden wij (en andere overheden) verplicht om meer publieke informatie uit eigen beweging openbaar te maken. Daarnaast kan iedereen altijd bij de gemeente vragen om bepaalde informatie openbaar te maken.

Openbaarmaking op verzoek

Iedereen kan een Woo-verzoek indienen. Het verzoek moet wel gaan over publieke informatie die bij de gemeente Berkelland aanwezig is. Meestal zullen dat documenten zijn, maar het kunnen ook foto’s, films en geluidsbanden zijn. Belangrijk is wel dat u duidelijk aangeeft over welke onderwerpen u informatie wilt ontvangen en welke stukken u daarover wilt ontvangen.

Woo-verzoek indienen

Digitaal

U kunt uw Woo-verzoek digitaal indienen:

Schriftelijk

U kunt uw Woo-verzoek ook per brief (Postbus 200, 7270 HA Borculo) indienen. Uw verzoek richt u dan aan het betrokken bestuursorgaan van de gemeente. Meestal is dat het college van burgemeester en wethouders, maar dat kan ook de gemeenteraad of de burgemeester zijn.
In uw brief hoeft u niet uit te leggen waarom u de informatie vraagt. Wel vragen wij u om in uw verzoek te vermelden:

  • dat het om een Woo-verzoek gaat;
  • over welk onderwerp u informatie wenst te ontvangen en over welke periode;
  • hoe u deze informatie wilt ontvangen (bijvoorbeeld per e-mail of per post);
  • denk aan het ondertekenen van uw brief met een handtekening.

Beslissing op uw verzoek

Wij moeten binnen 4 weken op uw Woo-verzoek beslissen. Deze termijn kunnen we één keer met maximaal 2 weken verlengen, bijvoorbeeld door de omvang of de complexiteit van de informatie.

Wij zijn verplicht om zienswijze te vragen aan belanghebbenden die naar verwachting bedenkingen hebben bij de openbaarmaking van documenten. Ook in dat geval kan de beslistermijn worden opgeschort.

Afwijzen Woo-verzoek

Soms kan een Woo-verzoek worden geweigerd. Bijvoorbeeld als het gaat om vertrouwelijke persoons- en bedrijfsgegevens of wanneer de persoonlijke levenssfeer in het geding is.

Informatie wordt steeds meer openbaar

Wij maken steeds meer informatie actief openbaar. De categorieën van informatie die nu al openbaar zijn en door u bekeken en afgedrukt kunnen worden zijn:

Woo-contactpersoon

De Woo-contactpersoon is op de hoogte van de informatie die de gemeente heeft. De contactpersoon kan u helpen te formuleren wat u precies zoekt en kan er zo nodig voor zorgen dat contact gelegd wordt met de medewerkers die daadwerkelijk toegang hebben tot de gevraagde informatie.

U kunt contact opnemen met de Woo-contactpersoon door het sturen van een e-mail naar info@gemeenteberkelland.nl of u stuurt een brief naar:
Gemeente Berkelland
T.a.v. de Woo-contactpersoon
Postbus 200
7270 HA Borculo