College van Burgemeester en Wethouders

In het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) heeft ieder zijn eigen taakgebied (portefeuille), maar het college kan alleen als geheel besluiten nemen. Burgemeester en wethouders beslissen bij meerderheid van stemmen, waarbij de stem van de burgemeester dubbel telt als de stemmen staken.

Het college legt verantwoording af aan de gemeenteraad. Wethouders worden door de gemeenteraad benoemd, maar zijn zelf geen lid van de raad.

Van links naar rechts: Martin Broers, Gerda ter Denge, Gerjan Teselink, Joost van Oostrum, Maikel van der Neut en Anjo Bosman
Van links naar rechts: Martin Broers, Gerda ter Denge, Gerjan Teselink, Joost van Oostrum, Maikel van der Neut en Anjo Bosman

Burgemeester

De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad en voorzitter van het college van Burgemeester en Wethouders (B&W). De burgemeester wordt benoemd door de Kroon. Dat wil zeggen dat hij bij Koninklijk besluit deze functie krijgt op voordracht van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad en voorzitter van het college van B en W. De burgemeester heeft een aantal eigen wettelijke taken en bevoegdheden. Hij is verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid in de gemeente. De burgemeester heeft ook een beetje de functie van opzichter. De burgemeester heeft een ‘zorgplicht’ voor bijvoorbeeld de tijdige voorbereiding van beleid en de goede samenwerking met andere overheden. Hij moet besluiten van de gemeenteraad en het college uitvoeren, maar als hij die in strijd met de wet of het algemeen belang acht, dan kan hij zo’n besluit voor vernietiging voordragen bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De burgemeester wordt steeds voor 6 jaar benoemd. Na advies van de gemeenteraad wordt een burgemeester meestal automatisch herbenoemd. Alleen de Kroon (Koning en de ministers), kan de burgemeester ontslaan, de gemeenteraad dus niet.

Burgemeester Joost van Oostrum

Foto burgemeester Joost van Oostrum
 • Verbindend besturen
 • Openbare Orde en Veiligheid
 • Ondermijning
 • Handhaving
 • Inburgering
 • Internationale betrekkingen
 • Regionale Samenwerking
 • Promotie
 • Dienstverlening
 • Personeel, organisatie en bedrijfsvoering

Wethouders

Maikel van der Neut (CDA), 1e loco-burgemeester

Foto wethouder Maikel van der Neut
 • Verbindend besturen
 • Ruimtelijke Ordening
 • Wonen
 • Demografische ontwikkeling
 • Omgevingswet
 • P10
 • Vitaal platteland
 • Asbestverwijdering

Anjo Bosman (GB), 2e loco-burgemeester

Foto wethouder Anjo Bosman
 • Verbindend besturen
 • Openbare ruimte en klimaatadaptatie
 • Verkeer en vervoer, bereikbaarheid
 • Sport
 • Verenigingen
 • Onderwijs en kinderopvang
 • Muziek, Kunst en Cultuur
 • Dorps- en kulturhuzen
 • Monumentaal erfgoed
 • Erfgoedcentrum

Gerjan Teselink (VVD), 3e loco-burgemeester

Foto wethouder Gerjan Teselink
 • Verbindend besturen
 • Economie en duurzaamheid
 • Energie-uitvoeringsprogramma
 • Bedrijventerreinen
 • Sociaal domein: Participatiewet
 • Grondbeleid
 • Belastingen en leges
 • Financiën

Gerda ter Denge (CDA), 4e loco-burgemeester

Foto wethouder Gerda ter Denge
 • Verbindend besturen
 • Sociaal domein: Wmo en jeugdwet
 • Gezondheid
 • Bestemmingsplan buitengebied
 • Plussenbeleid
 • Natuur en Landschap
 • Recreatie en toerisme

Gemeentesecretaris Martin Broers

Foto gemeentesecretaris Martin Broers