Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

College van Burgemeester en Wethouders

In het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) heeft ieder zijn eigen taakgebied (portefeuille), maar het college kan alleen als geheel besluiten nemen. Burgemeester en wethouders beslissen bij meerderheid van stemmen, waarbij de stem van de burgemeester dubbel telt als de stemmen staken.

Het college legt verantwoording af aan de gemeenteraad. Wethouders worden door de gemeenteraad benoemd, maar zijn zelf geen lid van de raad.

Door het vertrek van de wethouders Anjo Bosman (15 februari 2022) en Maikel van der Neut (1 april 2022) is de portefeuilleverdeling tijdelijk als volgt:

Burgemeester

De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad en voorzitter van het college van Burgemeester en Wethouders (B&W). De burgemeester wordt benoemd door de Kroon. Dat wil zeggen dat hij bij Koninklijk besluit deze functie krijgt op voordracht van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad en voorzitter van het college van B en W. De burgemeester heeft een aantal eigen wettelijke taken en bevoegdheden. Hij is verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid in de gemeente. De burgemeester heeft ook een beetje de functie van opzichter. De burgemeester heeft een ‘zorgplicht’ voor bijvoorbeeld de tijdige voorbereiding van beleid en de goede samenwerking met andere overheden. Hij moet besluiten van de gemeenteraad en het college uitvoeren, maar als hij die in strijd met de wet of het algemeen belang acht, dan kan hij zo’n besluit voor vernietiging voordragen bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De burgemeester wordt steeds voor 6 jaar benoemd. Na advies van de gemeenteraad wordt een burgemeester meestal automatisch herbenoemd. Alleen de Kroon (Koning en de ministers), kan de burgemeester ontslaan, de gemeenteraad dus niet.

Burgemeester Joost van Oostrum

Foto burgemeester Joost van Oostrum
 • Verbindend besturen
 • Openbare Orde en Veiligheid
 • Ondermijning
 • Handhaving
 • Inburgering
 • Internationale betrekkingen
 • Regionale Samenwerking
 • Promotie
 • Dienstverlening
 • Personeel, organisatie en bedrijfsvoering
 • P10
 • Water
 • Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers
 • Omgevingswet
 • Afvalinzameling

Wethouders

Gerjan Teselink (VVD), 1e loco-burgemeester

Foto wethouder Gerjan Teselink
 • Verbindend besturen
 • Economie en duurzaamheid
 • Energie-uitvoeringsprogramma
 • Bedrijventerreinen
 • Sociaal domein: Participatiewet
 • Grondbeleid
 • Belastingen en leges
 • Financiën
 • Openbare ruimte en klimaatadaptatie (met uitzondering van water en afvalinzameling)
 • Verkeer en vervoer, bereikbaarheid
 • Sport (met uitzondering van sporthal Ruurlo)
 • Verenigingen
 • Onderwijs en kinderopvang (met uitzondering van basisschool Rietmolen)
 • Muziek, Kunst en Cultuur
 • Dorps- en kulturhuzen
 • Monumentaal erfgoed

Gerda ter Denge (CDA), 2e loco-burgemeester

Foto wethouder Gerda ter Denge
 • Verbindend besturen
 • Sociaal domein: Wmo en jeugdwet
 • Gezondheid
 • Bestemmingsplan buitengebied
 • Plussenbeleid
 • Natuur en Landschap
 • Recreatie en toerisme
 • Ruimtelijke Ordening
 • Wonen
 • Demografische ontwikkeling
 • Vitaal platteland
 • Asbestverwijdering
 • Basisschool Rietmolen
 • Sporthal Ruurlo

Gemeentesecretaris Martin Broers

Foto gemeentesecretaris Martin Broers