Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vragenlijst Berkellands Naoberfonds

Te beantwoorden vragen voor uw idee/wens aan gemeente Berkelland

 1. Wat is uw idee?
 2. Waarom wilt u het idee uitvoeren?
 3. Met wie gaat u dit idee samen uitvoeren? En welke dingen kunt u zelf doen?  
 4. Hoe wordt het door uw idee nog fijner om hier te leven en wonen?
 5. Zijn andere mensen in uw omgeving ook blij met dit idee en hoe heeft u ze er bij betrokken?
 6. Hoe zorgt u ervoor dat uw idee niet alleen binnenkort, maar ook in de komende jaren blijft bestaan?
 7. Wat zijn de kosten van uw idee? Wie draagt hier nog meer aan bij? Welk bedrag vraagt u aan de gemeente?
 8. Heeft u al contact gehad met iemand binnen het gemeentehuis over uw idee? En zo ja, met wie?

Bij de aanvraag van de subsidie moeten de volgende gegevens ingediend worden:

 • Naam, contactadres, e-mailadres, telefoonnummer en handtekening van de initiatiefnemer.
 • Een beschrijving van de inhoud, uitvoering en planning van het initiatief, waarbij wordt aangegeven hoe dit de samenleving in Berkelland verbetert.
 • Een kostenraming en een dekkingsplan voor de uitvoering van het initiatief.
 • Een mededeling of ook elders subsidie is aangevraagd.
 • Informatie over het maatschappelijk draagvlak voor het initiatief en de wijze waarop dat draagvlak aantoonbaar is/aangetoond kan worden.
 • Wanneer de aanvrager een rechtspersoon is: de jaarrekening en balans van het jaar voorafgaand aan het jaar van de aanvraag en/of andere stukken die inzicht geven in de vermogenspositie.
 • Een beschrijving van de toekomstbestendigheid van het plan. Bijvoorbeeld: informatie over exploitatie, beheer en onderhoud, reservering afschrijving etc. En een taakomschrijving van een persoon die dit op zich neemt.

Er wordt geen subsidie verstrekt voor:

 • Het oprichten, onderhouden of verbeteren van gebouwen. Tenzij het aantoonbaar voorwaardelijk is voor de beoogde activiteiten.
 • Catering, maaltijden, consumpties, eten en drinken
 • Buurtfeesten
 • Het organiseren van tentoonstellingen of optredens
 • Onvoorziene kosten
 • Kinderopvang
 • Reiskosten, vrijwilligersvergoedingen, presentjes, prijzen voor verlotingen etc.
 • Uitgaven waaraan directe inkomsten zijn verbonden. Bijvoorbeeld (programma)boekjes die worden verkocht of entreekaartjes.