Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vragenlijst Berkellands Naoberfonds

Te beantwoorden vragen voor uw idee/wens aan gemeente Berkelland

 1. Omschrijving van uw idee: Wat is uw idee?
 2. Uitgebreide omschrijving: Wat is de aanleiding van uw idee? Waarom wilt u dit idee uitvoeren?
 3. Samenwerking: Met wie wilt u dit idee uitvoeren en voor hoe lang ? Welke zaken gaat u zelf doen m.b.t. uw idee.
 4. Betrokkenheid: Draagt uw idee bij aan een betere leefbaarheid in de gemeente? En/of verbetert het de saamhorigheid en leefplezier van inwoners?
 5. Bijdrage t.a.v. duurzaamheid: Hoe zorgt uw idee ervoor dat de kwaliteit van het product/de taak/dienst in ieder geval hetzelfde blijft? Hoe kunt u continuïteit waarborgen?
 6. Doelgroep(en): Omschrijf waarom u denkt dat uw idee draagvlak heeft in de omgeving. Of beschrijf op welke wijze u draagvlak hebt gecreëerd voor uw idee bij anderen die met uw idee te maken krijgen. (denk bijvoorbeeld aan buurtbewoners)
 7. Toekomstvisie: Hoe denkt u het project te continueren in de toekomst?
 8. Gewenste ondersteuning en financiële onderbouwing: Wat zijn de kosten en wie draagt nog meer bij aan de kosten? Wat is uw concrete vraag aan de gemeente?
 9. Kennismaken of -delen: Heeft u al contact met iemand binnen het gemeentehuis gehad over uw idee? Zo ja met wie?

Bij aanvraag van de subsidie dienen de volgende gegevens ingediend te worden:

 • Naam, contactadres, e-mail adres, telefoonnummer en handtekening van de initiatiefnemer.
 • Beschrijving van de inhoud, uitvoering en planning van het initiatief, waarbij wordt aangegeven hoe dit de samenleving in Berkelland verbetert.
 • Kostenraming en een dekkingsplan voor de uitvoering van het initiatief.
 • Mededeling of ook elders subsidie is aangevraagd.
 • Informatie over het maatschappelijk draagvlak voor het initiatief en de wijze waarop dat draagvlak aantoonbaar is/aangetoond kan worden.
 • Indien de aanvrager een rechtspersoon is: de jaarrekening en balans van het jaar voorafgaand aan het jaar van de aanvraag en/of andere stukken die inzicht geven in de vermogenspositie.
 • Beschrijving van de toekomstbestendigheid van het plan: bv informatie over exploitatie, beheer en onderhoud, reservering afschrijving etc. En een taakomschrijving van een persoon die dit op zich neemt.