Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vragenlijst Berkellands Naoberfonds

Te beantwoorden vragen voor uw idee/wens aan gemeente Berkelland

 1. Wat is uw idee?
 2. Wat is de aanleiding van uw idee/waarom wilt u dit idee uitvoeren?
 3. Met wie wilt u dit idee uitvoeren en voor hoe lang/welke zaken gaat u zelf doen met betrekking tot uw idee?
 4. Draagt uw idee bij aan een betere leefbaarheid in de gemeente en/of verbetert het de saamhorigheid en leefplezier van inwoners?
 5. Hoe zorgt uw idee ervoor dat de kwaliteit van het product/de taak/dienst in ieder geval hetzelfde blijft?
 6. Hoe kunt u continuïteit waarborgen?
 7. Omschrijf waarom u denkt dat uw idee draagvlak heeft in de omgeving of beschrijf op welke wijze u draagvlak hebt gecreëerd voor uw idee bij anderen die met uw idee te maken krijgen (bijvoorbeeld buurtbewoners)?
 8. Wat zijn de kosten en wie draagt nog meer bij aan de kosten?
 9. Heeft u al contact met iemand binnen het gemeentehuis gehad over uw idee? Zo ja met wie?
 10. Wat is uw concrete vraag aan de gemeente?

Bij aanvraag van de subsidie dienen de volgende gegevens ingediend te worden:

 1. naam, contactadres, e-mail adres, telefoonnummer en handtekening van de initiatiefnemer
 2. een beschrijving van de inhoud, uitvoering en planning van het initiatief, waarbij wordt aangegeven hoe dit de samenleving in Berkelland verbetert
 3. een kostenraming en een dekkingsplan voor de uitvoering van het initiatief
 4. een mededeling of tevens elders subsidie is aangevraagd
 5. informatie over het maatschappelijk draagvlak voor het initiatief en de wijze waarop dat draagvlak aantoonbaar is/aangetoond kan worden
 6. indien de aanvrager een rechtspersoon is: de jaarrekening en balans van het jaar voorafgaand aan het jaar van de aanvraag en/of andere stukken die inzicht geven in de vermogenspositie
 7. een beschrijving van de toekomstbestendigheid van het plan: bv informatie over exploitatie, beheer en onderhoud, reservering afschrijving etc, en een taakomschrijving van een persoon die dit op zich neemt.