Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Structurele subsidie (begrotingspost)

Deze subsidie wordt structureel verleend voor een activiteit die doorloopt in een vergelijkbare vorm en omvang. Deze subsidie wordt verleend op basis van een door de gemeenteraad vastgestelde begrotingspost.

Aanvragen

Een aanvraag om subsidie kunt u online indienen. Alleen aanvragen die compleet en op tijd worden ingediend, worden in behandeling genomen. De subsidieaanvraag moet vóór 1 oktober van het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd worden ingediend.

Subsidievaststelling

Om de verleende subsidie definitief vast te laten stellen, dient u via onderstaande knop digitaal een verzoek om subsidievaststelling in.

Organisaties kunnen zowel de ‘Aanvraag Subsidieverlening’ als ‘Aanvraag Subsidievaststelling’ digitaal indienen.

Bij de aanvraag van een incidentele subsidie levert u ook een project- of activiteitenplan en een begroting in.

Is het de eerste keer dat uw organisatie een subsidie aanvraagt bij de gemeente Berkelland? Dan stuurt u ook een uittreksel van de Kamer van Koophandel en de oprichtingsakte of statuten mee. 

Lukt een digitale aanvraag niet?

Dan kunt u het formulier aanvragen bij de gemeente via telefoonnummer (0545) 250 250 of via info@gemeenteberkelland.nl.

Om de verleende subsidie definitief vast te laten stellen, dient u digitaal een verzoek om subsidievaststelling in. Wanneer een structurele subsidie is verleend dan dient u uiterlijk 6 maanden na afloop van het betrokken kalenderjaar of boekjaar een verzoek tot vaststelling in.

Voorwaarden

Alleen aanvragen die compleet én op tijd worden ingediend, worden in behandeling genomen. Als u de subsidievaststelling niet op tijd aanvraagt gaat het college over tot ambtshalve vaststelling.

Bij de subsidievaststelling levert u de volgende documenten in:

  • financieel jaarverslag
  • inhoudelijk verslag
  • jaarrekening met accountantsverklaring; alleen wanneer dit in de beschikking staat

De Algemene subsidieverordening Berkelland 2022 (ASV 2022) bevat algemene procedure regels over subsidiëring, met name over het proces van subsidieverlening en -vaststelling. De verordening zegt dus niets over de hoogte van het subsidiebedrag voor een specifieke organisatie/instelling. Voor een aantal beleidsterreinen zijn subsidieregelingen vastgesteld. De regelingen zijn een aanvulling op en/of verbijzondering van de ASV 2022.