Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Nieuw woningbouwinitiatief

Wilt u in een (kleine) kern een woning bouwen, splitsen of een pand geschikt maken om in te wonen? Dan zijn er een aantal stappen die u moet doorlopen. De gemeente neemt 3 keer per jaar verzoeken in behandeling.

Stap 1: Voldoet uw initiatief aan de criteria?

De gemeente beoordeelt het woningbouwinitiatief aan de hand van de woonvisie en de beleidsregels toevoeging van woningen via functieverandering naar wonen en woningsplitsing in de kernen gemeente Berkelland.

Stap 2: Intake

U vult online het intakeformulier woningbouwinitiatief in. Doe dit zo volledig en concreet mogelijk. Het is handig om vooraf te weten welke criteria gelden bij de beoordeling van uw initiatief. Voeg ook een situatieschets toe. U kunt uw intakeformulier met bijlagen zowel digitaal als per post versturen.
Indienen van een aanvraag en de behandeling ervan zijn gratis.

Het intakeformulier woningbouwinitiatief is alleen te gebruiken voor initiatieven in de kernen, en geldt niet voor het buitengebied.

Stap 3: behandeling verzoek

Als wij alle benodigde informatie hebben, dan nemen wij uw verzoek in behandeling. Eventueel nemen wij nog contact met u op voor aanvullende informatie. Dit kan telefonisch of aan de hand van een gesprek.
De gemeente Berkelland behandelt de wooninitiatieven in 2023 volgens onderstaand tijdschema:

Deadline indienen intakeformulier incl.
bijbehorende stukken
Interne behandeling Berichtgeving over de voorlopige beoordeling van uw plan
1 februari 202320 februari 2023Eind februari 2023
1 juni 202319 juni 2023Eind juni 2023
1 oktober 202316 oktober 2023Eind oktober 2023
Behandeling wooninitiatieven 2023

Stap 4: eerste beoordeling

Op basis van uw informatie bespreken wij uw initiatief intern met verschillende vakdisciplines. Om te beoordelen of uw initiatief past bij de kaders voeren we een quickscan uit. U ontvangt bericht over een voorlopig positieve beoordeling en we informeren u over de vervolgprocedure. Kunt u bijvoorbeeld een omgevingsvergunning aanvragen of is er ook een bestemmingsplanherziening nodig? Dit betekent nog niet automatisch dat wij u de vergunning zullen verlenen.

Stap 5: Ruimtelijke procedure

Als uw initiatief in de eerste fase een positieve beoordeling krijgt, dan kunt u ervoor kiezen om de formele ruimtelijke procedure te starten. Dit betekent dat u een schetsplan ter voorbereiding van een aanvraag van een omgevingsvergunning of principeverzoek voor een bestemmingsplanherziening indient. Bij het starten van het formele traject (fase II) moet u de reguliere (leges)kosten betalen.

De vraag naar wonen op het platteland neemt toe. We krijgen diverse vragen over de mogelijkheden om nieuwe woonmogelijkheden in het buitengebied. Vanuit verschillend oogpunt: betaalbaarheid, onderlinge zorg, het verdelen van het werk op het erf of soms ook om innovatieve bouwconcepten uit te proberen.

De mogelijkheden om woningen toe te voegen in het buitengebied van Berkelland zijn beperkt. Het doel is om het platteland open en groen te houden, en agrariërs niet te belemmeren in de bedrijfsvoering. Het intakeformulier woningbouwinitiatief op deze pagina geldt niet voor het buitengebied. Heeft u vragen over het toevoegen van woningen in het buitengebied dan kan contact opgenomen worden met de frontoffice bouwen en wonen, telefoonnummer: via: 0545 250 511 of 0545 250 512 of per mail.

Wat is er mogelijk in het buitengebied?

  • Rood voor Rood maakt het mogelijk om een nieuwe woning op een bestaand erf in het buitengebied te realiseren. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet er minimaal 1.000 m² aan gebouwen gesloopt worden. Hiervan moet minimaal 600 m² gesloopt worden op het erf waar de nieuwe woning komt te staan.
  • Woningsplitsing: een boerderij van minimaal 900 m3 kan onder voorwaarden worden gesplitst in twee woningen. Deze woningen zitten in hetzelfde woongebouw. De voorwaarden zijn te vinden in de Structuurvisie woningsplitsing buitengebied van Berkelland. Het college beoordeelt uw verzoek voor het splitsen van een woning of functieverandering naar wonen. Dit gebeurt aan de hand van een beleidsregel, op volgorde van binnenkomst.
  • Soms doen zich unieke kansen voor, waarbij een extra woning nodig is. Criteria zijn:
    – Het komt sporadisch voor, er gaat geen precedentwerking vanuit naar een grote groep inwoners/locaties.
    – Het dient een breed maatschappelijk belang (gaat verder dan het belang van de eigenaar of degene die er wil wonen).
  • Het toevoegen van tweede bedrijfswoning op een agrarisch erf is mogelijk als aangetoond kan worden dat dit voor de bedrijfsvoering noodzakelijk is.