Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Informatie ruimtelijke plannen (bestemmingsplan)

In een ruimtelijk plan staat beschreven hoe u gronden en/of gebouwen mag gebruiken, of u ergens mag bouwen en wat voor een bebouwing dat mag zijn. Het meest bekende ruimtelijke plan is het bestemmingsplan. Een ruimtelijk plan kent verschillende fases: voorontwerp, ontwerp en vastgesteld.

Vanaf 1 januari 2024 geldt de Omgevingswet. Er worden geen nieuwe bestemmingsplannen meer gemaakt. Dit is nu onderdeel van het omgevingsplan. De informatie op deze pagina geldt nog voor de bestemmingsplannen die onder de oorspronkelijke procedure (Wet ruimtelijke ordening) zijn gestart, en worden afgerond.

Geldende ruimtelijke plannen

De website ruimtelijkeplannen.nl is het digitale platform met alle ruimtelijke plannen in Nederland. Alle overheden publiceren hier hun ruimtelijke plannen. Alle geldende ruimtelijke plannen vindt u daar. Op de website staan alle bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels die gemeenten, provincies en het Rijk hebben gemaakt.

Bestemmingsplan

Een bestemmingsplan bestaat uit een plankaart en regels. De plankaart geeft aan waar u iets mag bouwen en voor welk gebruik dit geldt. Denk daarbij denken aan wonen, werken, detailhandel, recreatie en dergelijke. In de regels kunt u lezen hoe groot u mag bouwen en waarvoor u het bouwwerk en aangrenzende gronden mag gebruiken.

Afwijken van het geldende bestemmingsplan

Met een omgevingsvergunning uitgebreide procedure kan worden afgeweken van het geldende bestemmingsplan. Een omgevingsvergunning waarbij wordt afgeweken van het geldende bestemmingsplan bestaat uit een besluit (de vergunning) en enkele bijlagen. Over het algemeen is dit een ruimtelijke onderbouwing die aangeeft waarom afgeweken wordt van het geldende bestemmingsplan en één of meerdere tekeningen. Dit ruimtelijk plan toont in detail het bouwwerk dat gebouwd wordt/is, of de functie(s) die is/zijn toegestaan.

Wat u ook moet weten

 • In een bestemmingsplan staat wat er in een bepaald gebied gebouwd of verbouwd mag worden. En hoe de grond en de gebouwen gebruikt mogen worden. Het bestemmingsplan geeft aan waar bijvoorbeeld woningen, winkels, bedrijven of horeca mogen zijn. En welke grond bedoeld is voor wegen en groen.
 • De bekendmaking van de bestemmingsplannen in procedure vindt u op de website van officiële bekendmakingen.
 • Informatie over in beroep gaan tegen een vastgesteld bestemmingsplan vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Publicatie ruimtelijke plannen

De ruimtelijke plannen zijn gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website staat ook meer informatie over het proces en de plannen die actueel ter inzage liggen.

Links

Als er een nieuw bestemmingsplan wordt ontwikkeld, gaat dit in een aantal stappen:

 • Voorontwerp: Burgemeester en wethouders willen graag dat er geparticipeerd wordt met belanghebbenden (omwonenden, ondernemers en organisaties). Daarom wordt er vaak een voorontwerpbestemmingsplan opgesteld. Deze ligt 2 weken voor inspraak digitaal ter inzage en ter inzage in de Publiekswinkel in Borculo. Tijdens deze periode wordt soms een informatiebijeenkomst georganiseerd. Meestal bij omvangrijke en/of ingrijpende ontwikkelingen. Op zo’n bijeenkomst kunt u vragen stellen of opmerkingen maken over het plan. U kunt ook schriftelijk een reactie indienen. Dit heet een inspraakreactie. Soms wordt het voorontwerp overgeslagen.
 • Ontwerp: Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het ontwerp voor een nieuw bestemmingsplan. Het ontwerpbestemmingsplan ligt 6 weken digitaal ter inzage en ter inzage in de Publiekswinkel in Borculo. Tijdens deze termijn kan iedereen een reactie indienen bij de gemeenteraad. Dit heet een zienswijze. Bijvoorbeeld als u een opmerking op het plan wilt geven, of als u het niet eens bent met het plan.
 • Vaststelling: Als de gemeenteraad akkoord heeft gegeven, wordt het bestemmingsplan vastgesteld. Ook het vastgestelde plan wordt 6 weken digitaal ter inzage gelegd en kunt u ook inzien in de Publiekswinkel in Borculo. Tijdens deze termijn kunt u als belanghebbende in beroep gaan bij de Raad van State. Ook het aanvragen van een voorlopige voorziening moet bij de Raad van State.
 • Beroep: Als er beroep is ingesteld, moet de Raad van State een beslissing nemen. Zolang er geen uitspraak is, is het bestemmingsplan niet definitief. Het plan treedt na de beroepstermijn van 6 weken echter wel in werking, tenzij er een voorlopige voorziening (schorsing) is aangevraagd.
 • Onherroepelijk: het bestemmingsplan is definitief en geldend.

Digitaal bekijken plannen

Tijdens alle stappen kunnen plannen ook digitaal bekeken worden via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Is de waarde van uw woning of pand gedaald door een planologische maatregel (ruimtelijk plan)? Of is het door die maatregel minder prettig wonen? Dan is er sprake van planschade en heeft u misschien recht op planschadevergoeding. Een planologische maatregel is bijvoorbeeld de aanleg van een snelweg of de bebouwing van een stuk natuur.

U heeft recht op een schadevergoeding als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • U bent eigenaar van de betreffende woning of het pand. Als u huurder bent, kunt u geen verzoek tot planschadevergoeding indienen.
 • U heeft schade geleden door een waardevermindering van uw woning of pand. Of uw woongenot is aantoonbaar verminderd.
 • De schade is veroorzaakt door een planologische maatregel.
 • U kon de schade niet voorzien toen u de woning of het pand kocht.
 • De schade is niet al op andere wijze vergoed.
 • U zit nog binnen de termijn van 5 jaar na het van kracht worden van de planologische maatregel.

Kosten

U betaalt een wettelijk vastgelegd bedrag van € 300,- voordat de gemeente uw verzoek in behandeling neemt. Dit geld krijgt u alleen terug als uw claim wordt erkend.

Aanvraag

Een verzoek om tegemoetkoming in schade dient u in bij het college van burgemeester en wethouders. Dat doet u door het ‘Aanvraagformulier tegemoetkoming in schade’ (met DigiD) in te vullen. Een onafhankelijke schadebeoordelingscommissie beoordeelt uw verzoek en adviseert het college van burgemeester en wethouders. Het college beslist uiteindelijk of u recht heeft op een vergoeding.

Verdere procedure

 • Het college beslist pas over uw verzoek als de planologische wijziging onaantastbaar is. Dit wil zeggen dat het bestemmingsplan tot aan de hoogste instantie is goedgekeurd en dus onherroepelijk is vastgesteld.
 • De gemeente heeft een verordening vastgesteld voor de tegemoetkoming in schade. Daarin is een termijn gesteld waarbinnen het college moet beslissen.
 • Op grond van deze regeling legt het college het verzoek in handen van een onafhankelijke schadebeoordelingscommissie.
 • Deze commissie stelt u in de gelegenheid om uw verzoek toe te lichten of aan te vullen. Hiervan stelt de commissie een verslag op.
 • De commissie stelt een advies op.
 • Het college beslist naar aanleiding van dit advies.
 • Als u het niet eens bent met deze beslissing, dan kunt u bij het college een bezwaarschrift indienen.
 • Tegen de beslissing van het college over uw bezwaarschrift kunt u beroep instellen bij de rechtbank.
 • Tegen de uitspraak van de rechtbank kunt u in hoger beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Vragen

Voor meer informatie over de tegemoetkoming in schade kunt u contact opnemen met de gemeente.

Verzoek om vergoeding of tegemoetkoming in schade indienen

U kunt alleen planschadevergoeding eisen als de planologische maatregel direct effect op uw woning of pand heeft. In alle andere gevallen (dus als er sprake is van indirecte effecten) spreekt men van tegemoetkoming in schade. Een verzoek om vergoeding of tegemoetkoming in schade dient u in bij het college van burgemeester en wethouders. Dat doet u:
Schriftelijk
U schrijft een verzoekbrief aan het college van burgemeester en wethouders. Daarin motiveert u waarom u in aanmerking denkt te komen voor de vergoeding of tegemoetkoming. Bij de brief voegt u eventueel het taxatierapport waarin de waardevermindering naar voren komt.