Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Jaarverslag welzijnsraad 2023

In 2023 heeft de Welzijnsraad, volgens haar opdracht, actief bijgedragen aan de beleidsvorming op
gebied van welzijn, door gevraagd en ongevraagd advies te geven aan het college van burgemeester
en wethouders van de gemeente Berkelland.

Uitgebrachte adviezen

In 2023 zijn 8 adviezen uitgebracht:

 • Motie indicatie voor onbepaalde tijd. De bedoeling van de motie is dat bij een chronisch beeld minder regeldruk bij gebruikers komt en de Welzijnsraad roept de gemeente op om dat bij de uitvoering na te leven, zodat bij een chronisch beeld niet alsnog allerlei onderzoeken en evaluaties nodig zijn.
 • Samenwerkingsovereenkomst WMO en ProWonen. De Welzijnsraad vraagt aandacht voor korte wachttijden bij urgentie voor aangepaste woningen. Verder is de overeenkomst akkoord.
 • De Welzijnsraad kreeg signalen dat Voormekaarteams Eibergen en Neede verschillen bij herindicatie. Dit signaal is (ambtelijk) meegenomen.
 • Feedback op het hitteplan.
 • Dementievriendelijke gemeente: De Welzijnsraad constateert dat de gemeente Berkelland dementievriendelijke gemeente gelukkig hoog op de agenda heeft staan en forse stappen heeft gezet. Daarnaast adviseert ze om de gemeentelijke website te verrijken met achtergrondinformatie, tips en doorverwijzing dmv links.
 • Bij de Welzijnsraad kwam het signaal binnen dat er onvrede is in de Werkgroep Integratie Neede en adviseert om hierop te acteren.
 • Omdat de voorgestelde prijsverhogingen voor ZOOV excessief zijn, acht de Welzijnsraad het onwenselijk dat het college van B&W deze verhogingen goedkeurt.
 • De Welzijnsraad is het orgaan van de gemeente Berkelland op gebied van welzijn van de inwoners van de gemeente. We zijn kritisch op de toenemende regionalisering omdat dit de afstand tussen zorgontvanger en de gemeente vergroot. Wij adviseerden om zoveel mogelijk ‘dicht bij huis’ te houden. En hebben vragen gesteld over het wegvallen van de inbreng van de gemeente secretaris Martin Broers, nu hij een andere baan heeft.

Toegelichte onderwerpen

De gemeente (ambtelijk en bestuurlijk) licht de Welzijnsraad regelmatig in over actuele en toekomstige
onderwerpen, zowel door ontwikkelingen binnen het sociaal domein als op verzoek van de
Welzijnsraad. Dit geeft beeldvormende, informerende en oordeelsvormende gesprekken, waarbij de
Welzijnsraad om een mening of feedback wordt gevraagd. In 2023 zijn de volgende onderwerpen
besproken:

 • Armoede
  • Armoede en schuldenproblematiek: De communicatie over onder andere de mogelijkheid die de gemeente biedt over collectieve zorgverzekering is niet effectief, zeker niet voor jongeren in de doelgroep. Het ‘vroeg-er-op-af’-beleid is een belangrijk instrument, vindt de Welzijnsraad. In het nieuwe beleid worden de doelstellingen explicieter benoemd, zodat ook betere monitoring mogelijk is.
 • Sociaal domein
  • Cliëntondersteuning 2023-2026: MEE-Samen levert de nieuwe cliëntondersteuning. De Welzijnsraad heeft aandacht gevraagd voor voldoende uren en zichtbaarheid in alle kernen.
  • Inkoop: Grote verschillen bij onderhandelingen over tarieven die niet alleen veroorzaakt worden door inflatie en indexatie baart de Welzijnsraad zorgen. In het gesprek met Betsy Wormgoor heeft de Welzijnsraad enkele knelpunten aangegeven: ontschotten, ‘instappen’ van nieuwe initiatieven tijdens de looptijd.
  • Gezond en Actief Leven Akkoord: De Welzijnsraad is content met de ontwikkelingen en geeft mee dat drugsproblematiek en herstelgerichte ondersteuning ook onderdeel van GALA zou kunnen zijn.
  • Dorpskamers: Naar aanleiding van de evaluatie vraagt de Welzijnsraad naar aandacht voor de overige kernen, specifiek de kleine kernen.
  • Verordening Sociaal domein: De Welzijnsraad heeft diverse opmerkingen gemaakt die goeddeels zijn meegenomen in een nieuwe versie. De belangrijkste daarbij was het verwerken in de verordening dat medewerkers het gesprek gaan voeren vanuit het gedachtengoed van Positieve Gezondheid. De voorbereidingstijd om opmerkingen te maken was voor de Welzijnsraad erg kort.
  • Burger in zicht: Dit rapport is besproken en de Welzijnsraad vindt het belangrijk dat ze met name aan het begin van een beleidsproces betrokken wil zijn, zich focust op de lokale ontwikkelingen en daar de inbreng blijft doen (niet regionaal).
 • Inclusie
  • Lokale inclusie Agenda 2023-2027: Goed leesbare notitie. De Welzijnsraad vroeg aandacht voor voldoende budget om de ambitieuze doelen te bereiken en aandacht voor juiste vertaling van meerjarenplan Neede Noord Oost naar andere wijken en kleine kernen.
  • Toelichting Nieuwkomers: De Welzijnsraad ziet dat Berkelland bijna conform landelijke richtlijnen nieuwkomers opvangt en met beleid omgaat met aspecten als scholing, taalklassen en integratie.
 • Veiligheid en openbare orde
  • Team Zorg en Veiligheid: De ondersteuning van het team aan Voormekaar en Team Dienstverlening Openbare orde en Veiligheid betreft zowel jeugd als ouderen en ook het onderwijs is betrokken. De Welzijnsraad huldigt het beleid ‘Zo thuis mogelijk’, waarbij de inzet is dat kinderen in hun eigen omgeving opgroeien, behalve als het echt niet meer kan. Aandacht voor ‘out of the box’ denken.
 • Wonen
  • Omgevingswet: De Welzijnsraad heeft kennis genomen van de ontwikkelingen na 2024 en ziet dat de grootste uitdaging voor de gemeente is om in de modus van ‘ja, mits’ te komen en de kansen van deze wet te benutten om gezondheid en welzijn te bevorderen. En dat het belangrijk is om de medewerkers in het Sociale domein goed toe te rusten.

Bijeenkomsten

De leden van de Welzijnsraad bezochten de volgende instanties en bijeenkomsten:

 • Diekmaatschool. Informatie opgehaald
 • VMBO-school Maxx Neede. Informatie opgehaald
 • Gehandicaptenplatform. Kennismaking
 • Dorpskamer Eibergen. Kennismaking en informatie opgehaald bij bezoekers
 • Dorpscoöperatie Rekken. Hernieuwd kennisgemaakt en afgesproken laagfrequent contact te houden
 • Seniorenraad. Belangrijkste aandachtspunt is het thema ‘wonen & zorg’.
 • Berkelland Actief en Berkelland doet. Kennis genomen van het werk dat deze vrijwilligers doen voor de integratie van groepen, onder andere status houders.
 • Vervolg bijeenkomst ‘wonen, welzijn en zorg’: De Welzijnsraad heeft ideeën aangedragen en geeft aan dat de indruk is dat met namen in het buitengebied ‘winst’ te behalen is Geldmarkt: informatie bijeenkomst. De indruk is dat de doelgroep niet bereikt is met deze markt.
 • Omgevingsvisie. De Welzijnsraad heeft input geleverd.
 • Platform Vrijwilligers. Kennisgenomen van voornemen om het platform te verbreden en de wens om meer jongeren te interesseren voor het vrijwilligerswerk.
 • Ondernemersvereniging. De verwachting dat het zou gaan om aanvragen van subsidies en of fondsenwerving, zoals aangekondigd, bleek tot teleurstelling van de Welzijnsraad, meer een netwerkbijeenkomst te zijn.
 • Inclusie werkgroep Achterhoek Pride. Kennisgenomen van de activiteiten van de werkgroep en de zorg over toegenomen agressie tegenover LHGTBQ+.
 • Netwerkbijeenkomst armoede bestrijding. Armoede bestrijding blijft een lastig onderwerp, onder andere door de diversiteit van initiatieven en het in beeld krijgen van de doelgroep (schaamte voor armoede).
 • Kennismakingsdag sport voor scholen: Deze kennismaking met diverse sportmogelijkheden in de directe omgeving voor schoolgaande jeugd was een goed georganiseerde dag.
 • Bijeenkomst over de herijking van het Sport- en Beweegakkoord. De Welzijnsraad blijft de ontwikkelingen rondom dit akkoord volgen.
 • Mantelzorgbijeenkomst. De Welzijnsraad laat zich graag informeren over de uitkomsten van de klankbordgroep die meedenkt over de ondersteuning van mantelzorgers.

Overige besproken onderwerpen en vragen

De Welzijnsraad besprak naast de toegelichte onderwerpen:

 • Schrappen wachttijd voor bijstandsuitkering voor jongeren. De Welzijnsraad overweegt hierover een advies uit te brengen.
 • In mei is de Welzijnsraad bijgepraat over de structuur en processen die de gemeente Berkelland hanteert als organisatie.
 • Wachttijden in de Geestelijke Gezondheidszorg wat niet alleen regionaal een probleem is, maar ook landelijk. De regio is hierover in gesprek met het zorgkantoor Menzis.
 • Afstemming Ruimtelijke Ordening en Voormekaarteams over mantelzorgwoningen: wettelijk zijn mantelzorgwoningen, onder bepaalde voorwaarden vergunningsvrij en toch duurt het in sommige casussen vrij lang voordat de gemeente groen licht geeft.
 • De Welzijnsraad heeft zowel met Zorg-wethouder Betsy Wormgoor als met Wonen-wethouder Arjen van Gijssel gesproken. Het waren informatieve gesprekken, waarbij de wethouders het belang van een goed functionerende Welzijnsraad onderstreepten. Aandachtspunten voor Zorg: Ravijnjaar 2026 (verlaging bijdrage aan gemeenten van het Rijk voor Zorg, wat gaat leiden tot bezuinigingen en veranderingen in de zorg. Herstelgerichte ondersteuning, waarbij de Welzijnsraad specifiek aandacht vraagt voor kleine kernen. Ook is de huisvesting van de bibliotheek in Borculo is ter sprake geweest. Aandachtspunten voor Wonen: De Welzijnsraad vindt het belangrijk dat er goed inzicht is in de behoefte van (zorg) woningen. Daarnaast dat in gesprekken met de dorpsraden naast senioren, ook de stem van jongeren wordt gehoord. En dat er betere afstemming komt tussen Ruimtelijke Ordening en Sociaal domein bij aanvragen (pré) mantelzorgwoningen, zodat mantelzorgers die er mee te maken hebben geen onnodig lange wachttijd hebben en daarmee overbelasting van mantelzorgers wordt voorkomen.
 • De Welzijnsraad is het orgaan van de gemeente Berkelland op het gebied van welzijn van de inwoners van de gemeente. Toenemende regionalisering.
 • Vooralsnog wordt de Welzijnsraad geen lid van de landelijke koepel van adviesraden Sociaal Domein.
 • De Welzijnsraad heeft meerdere keren zorgen geuit over de beschikbare tijd en werkdruk bij de werkers in het sociale domein (bijvoorbeeld Voormekaarteams, cliëntondersteuning). Daarmee samenhangend vindt de raad de wachttijden in diverse dossiers te lang. Concrete voorbeelden die besproken zijn: Jeugdzorg, GGZ en woningen voor jongeren.
 • In een aantal dossiers is de communicatie vanuit de gemeente met doelgroepen aan de orde geweest. We zien ingewikkelde brieven en stellen regelmatig de vraag of de bedoelde boodschap overkomt op de doelgroepen.

Organisatie

Samenstelling: Marcel Blanken heeft zijn tweede termijn aanvaard. de Welzijnsraad koos in september unaniem Ada Hartman als voorzitter, die daarmee Marjolein Piepers opvolgde. In mei is de Welzijnsraad geïnformeerd over de manier waarop de gemeente Berkelland is georganiseerd. Tijdens de inspiratiebijeenkomst is gesproken over het functioneren van de Welzijnsraad, de kwaliteiten, de aandachtspunten, de wijze waarop de raad zich kan profileren en randvoorwaarden om optimaal te functioneren. De uitkomsten zijn geformuleerd in 6 slides, die als inspiratie dienen voor de Welzijnsraad.

Leden welzijnsraad

Ada Hartman (voorzitter), Ankie van Randeraat, Bianca Wessels, Hans Voortman, Joëlle Lammertink, Joop Seebus, Marcel Blanken, Wilbert Oltvoort (secretaris), Anita Delsing (ambtelijk ondersteuner)

Zie ook