Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Concept landelijke milieuregels voor windenergie bekend

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft de nieuwe rijksnormen voor windenergie op land in concept gereed. Dat betekent dat deze normen nog niet definitief zijn.

Hoe reageert u op deze nieuwe concept-normen?

De Rijksoverheid heeft de nieuwe conceptnormen voor windmolens gepubliceerd op woensdag 11 oktober 2023 in de Staatscourant. Dit ‘ontwerpbesluit windturbines leefomgeving’ ligt vanaf 12 oktober tot en met 22 november 2023 bij de Rijksoverheid ter inzage. Dat betekent dat iedereen erop kan reageren door een zienswijze in te dienen. Na het verwerken van alle reacties, stelt de Rijksoverheid de definitieve milieuregels voor windmolens en windparken vast. Op de website van de Rijksoverheid leest u hoe u een zienswijze indient. De Rijksoverheid verwacht dat de nieuwe definitieve milieuregels in de loop van 2024 gaan gelden.

Helpdesk Wind op Land

Op de website van de Helpdesk Wind op Land is meer informatie te vinden over het proces om te komen tot de nieuwe landelijke milieunormen voor wind op land. Ze werken ook aan een overzicht van de belangrijkste veranderingen.

Waar vindt u meer informatie?

Meer informatie over het ‘ontwerpbesluit windturbines leefomgeving’ met daarin de conceptmilieuregels voor wind op land, vindt u op:

Zie ook