Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Zoekgebied K – Verslag windcafés

Dinsdag 21 juni 2022 en donderdag 23 juni 2022 – Erve Kots Lievelde

Op 21 en 23 juni vonden twee informatieavonden plaats over zoekgebied K. Aan bewoners binnen en om het gebied werd uitgelegd waarom het gebied kansrijk is voor het plaatsen van windmolens. Hieronder het complete verslag van de avond, zoals dat ook naar de aanwezigen is gestuurd.

Welkomstwoord wethouders

Op dinsdagavond konden de wethouders van de gemeenten Berkelland en Oost Gelre niet
aanwezig zijn. Daarom werd er een filmpje getoond waarin de wethouders spraken over het
waarom van windenergie, de reden van zoekgebied K en de samenwerking tussen beide
gemeenten hierin. Aanwezigen waren teleurgesteld en boos dat de wethouders er niet bij
waren. Dit gaf hen het gevoel dat het onderwerp niet belangrijk genoeg was voor de
wethouders en dat ze niet serieus werden genomen door de politiek. Het belang van
bestuurlijke aanwezigheid werd nog eens extra benadrukt.

Op donderdagavond waren de (vervangende) wethouders Jos Hoenderboom van Oost Gelre
en Gerjan Teselink van Berkelland wel aanwezig om te luisteren naar wat er speelde bij de
aanwezigen.

Waarom gebied K?

Op dinsdag werden er door de aanwezigen veel vragen gesteld over de totstandkoming van
zoekgebied K. Waarom is nou juist gebied K een zoeklocatie voor windmolens, en andere
gebieden niet? Aanwezigen hadden het gevoel dat hier onvoldoende antwoord op werd
gegeven. Daarom is toegezegd dat er achteraf een uitgebreider antwoord zou worden
gegeven op deze vraag. Dat antwoord is te vinden als aparte bijlage bij het verslag.
Daarmee wordt ook tegemoetgekomen aan de toezegging die aan de aanwezigen van de
bijeenkomst in Berkelland in maart is gedaan, namelijk dat inzichtelijk wordt gemaakt hoe
men tot zoekgebied K is gekomen. Die toezegging was slechts gedeeltelijk nagekomen
doordat de toelichting niet apart aan de toen aanwezigen was toegestuurd, maar slechts op
de website van de gemeente Berkelland was geplaatst.
Om in deze behoefte te voorzien is er op donderdag uitgebreider stilgestaan bij de vraag
waarom er voor gebied K gekozen is. Het politieke proces en de verschillende criteria zijn
toegelicht met behulp van het laten zien van kaartjes. Deze zijn te vinden in de presentatie
van donderdag.
Op beide avonden bleef er bij de aanwezigen een gevoel van onrechtvaardigheid en
boosheid dat juist hun omgeving als zoekgebied is aangewezen. En dat andere gebieden
zijn uitgesloten. Aanwezigen vinden het niet eerlijk dat bijvoorbeeld hun gezondheid bij de
komst van windmolens een groter risico zal lopen dan die van inwoners in gebieden waar
geen windmolens komen.

Stand van zaken windbeleid

Op beide avonden is er door de medewerkers van de gemeente Berkelland en de gemeente
Oost Gelre een uitleg gegeven over de ontwikkelingen in het windbeleid van de afgelopen
jaren. Hierbij is stilgestaan bij de samenwerking tussen de twee gemeenten. Er is uitgelegd
waarom er gezamenlijk wordt opgetrokken bij de ontwikkeling van het windbeleid en dat er
zoveel mogelijk als één overheid naar buiten wordt getreden. De bedoeling is dat dit zal
leiden tot één gezamenlijk windbeleid.

Ruimte voor wind en milieu

Het adviesbureau Bosch & van Rijn heeft een presentatie gegeven. Zij hebben laten zien wat
verschillende afstandsnormen tot woonkernen en tot individuele woningen doet met de
ruimte die beschikbaar is voor windmolens. Dit gaf een indicatief en toch concreet beeld van
wat bepaalde afstandsnormen in de praktijk betekenen voor de ruimte. We hebben gezien
dat als er een afstand van 600 meter wordt aangehouden tussen woningen en windmolens,
er in gebied K te weinig ruimte overblijft om aan de opgave voor windmolens te kunnen
voldoen die beide gemeenten hebben.
We moeten er rekening mee houden dat de provincie het bevoegd gezag heeft. Als de
uitgangspunten de ruimte voor windmolens te veel beperken, kan en zal de provincie de
regie van de gemeenten terugpakken. Dan kunnen zij bepalen waar en onder welke
voorwaarden er windmolens gerealiseerd kunnen worden. Dit dan wel binnen de wettelijke
ruimtelijke kaders.

Vragen, reacties en gesprek

Op dinsdagavond was het idee om in kleinere groepen bepaalde thema’s uitgebreider te
bespreken en de wensen en ideeën van de aanwezigen op te halen als input voor het
gemeentelijke beleid. Omdat de aanwezigen meer behoefte hadden aan het stellen van en
hun zorgen en ongenoegen te uiten, is er voor gekozen om dit plenair te doen.
Vertegenwoordigers van stichting Windkracht K waren aanwezig om bekendheid te geven
aan hun belangengroep. Zij zetten zich in voor de belangen van inwoners in zoekgebied K.

Ook op donderdagavond was het windcafé een plenaire bijeenkomst. De geuite zorgen en
gestelde vragen zijn gezamenlijk opgepakt en grotendeels beantwoord. Ook hebben de
wethouders het woord genomen om een aantal politieke vragen te beantwoorden. Alle
vragen worden gebundeld en beantwoord in een document dat u van ons ontvangt per mail.

Het vervolg

Op beide avonden is er stilgestaan bij het feit dat deze avond het begin is van het
gezamenlijke gesprek van de twee gemeenten met het gebied. Na de zomer volgen er meer
momenten waarop dit gesprek vervolgd zal worden. Dus als er na deze avonden nog dingen
onduidelijk zijn of er nieuwe vragen bijkomen, dan is het mogelijk om daarop terug te komen.

Afsluiting van vanavond

Tijdens de beide avonden hebben de gemeenten Berkelland en Oost Gelre de zorgen en
vragen van de aanwezigen opgehaald en deels kunnen beantwoorden. Daarnaast zijn de
aanwezigen geïnformeerd over verschillende aspecten het zoekgebied K. Er zijn ook
afspraken gemaakt over de terugkoppeling aan de aanwezigen over deze bijeenkomsten.
We hebben afgesproken dat we in september een volgend windcafé organiseren