Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Natuur en landschap

Op deze pagina leest u met welke projecten en subsidieregelingen wij de natuur en biodiversiteit in Berkelland willen versterken en informatie over het prachtige Berkellandse landschap delen. 

De gemeente Berkelland heeft een biodiversiteitsplan met een uitvoeringsagenda. Dit plan geeft inzicht in de verschillende landschapstypen en in de biodiversiteit van Berkelland. Maar vooral in welke kansen er liggen om de biodiversiteit te verhogen. Met deze projecten gaan we de komende jaren aan de slag:

  • Aanleg 100 ha. Kruidenrijk grasland Agrariërs kunnen tegen een sterk gereduceerde prijs kruidenrijk graslandmengsel kopen. De prijs staat ongeveer gelijk aan het traditionele Engels raaigras-mengsel. Goed voor koe, biodiversiteit en klimaat. Voor meer informatie kijk op: 1001ha.nl.
  • Ecologisch bermbeheer We kijken opnieuw naar de manier waarop we onze gemeentelijke bermen beheren. Waar dat mogelijk is, richten we ze meer bio divers in.
  • Realisatie 10% groenblauwe dooradering landelijk gebied Versterken van het coulissenlandschap door de aanleg en versterking van landschapselementen, zoals houtwallen en watergangen. Voor meer informatie neem contact op met de Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek.
  • Herstel bermen en landschapselementen We kijken opnieuw naar de inrichting van gemeentelijke bermen met als doel om de biodiversiteit te verhogen. We doen dit onder andere door het aanleggen van landschapselementen zoals houtwallen of singels.
  • Bermen en watergangen Samen met waterschap Rijn en IJssel stemmen we het beheer van gemeentelijke bermen en watergangen van het waterschap beter op elkaar af.

Verhogen van de biodiversiteit doen we samen! De komende jaren betrekken we daarom inwoners en gebiedspartijen bij deze projecten en kijken we samen hoe we de biodiversiteit kunnen behouden en versterken.

We brengen in Berkelland een Ode aan ons landschap. Omdat we met elkaar wonen en werken in een prachtige omgeving en daar best trots op zijn! Berkelland is namelijk mooi: vanaf het water, vanuit de lucht en op de grond.

Grondeigenaren in het buitengebied van Berkelland kunnen met de subsidieregeling groenblauwe dooradering een bijdrage ontvangen voor de aanleg en herstel van landschapselementen op en rondom erven en het wegwerken van achterstallig onderhoud. Hiermee kunnen de kenmerken van de verschillende Berkellandse landschappen worden hersteld.